Záleží nám na tom, kto tu rozhoduje! – We care who cares here!

Záleží nám na tom, kto tu rozhoduje! – We care who cares here!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Ondrej Ondrušek started this petition to All Politicians

My, mladí občania Slovenskej republiky a Európy, cítime nedostatky v morálnych a hodnotových prejavoch našich politikov na všetkých úrovniach štátnej správy a z toho vyplýva naša nedôvera v ich činy ako našich volených zástupcov. Preto sme sa rozhodli vyzvať ďalších ľudí, ktorí zdieľajú náš názor, aby nás podporili v tejto petícii.

           Vnímame, že jedným z hlavných  problémov našich politikov je neplnenie ich predvolebných sľubov po zvolení do funkcie. Pritom na základe týchto sľubov  sa väčšina z nás rozhoduje pri voľbách. Cítime sa oklamaní a zbytoční. A preto v tomto bode chceme dosiahnuť väčšiu mieru plnenia predvolebných sľubov a ich následné preukázanie.

Politická kultúra sa znižuje aj nedôstojnou komunikáciou samotných politikov, ktorá je nám prezentovaná médiami. Máme pocit, že politici sa zameriavajú skôr na osobné boje, ako na reálne riešenie problémov štátu (kraja, obce…), ktoré je náplňou ich práce. Komunikácia politikov by podľa nás mala prebiehať na profesionálnej úrovni, teda bez hádok, osočovania a obviňovania sa navzájom.

Bojíme sa o našu krajinu, lebo sa musíme prizerať jej drancovaniu na viacerých  úrovniach (ekonomickej, ekologickej, sociálnej, hospodárskej a aj ľudskej). A to všetko sa deje častokrát práve pod záštitou volených zástupcov ľudu – politikov.

 K čomu vyzývame politikov?

·      Aby na  plnenie  predvolebných sľubov mysleli už počas kampane, sľubovali reálne a dosiahnuteľné ciele, ktoré budú  preukázateľné.

·      Aby všetky ich rozhodnutia boli v súlade so záujmami občanov a krajiny a nie s osobným profitom.

·      Aby konali v duchu trvalej udržateľnosti a mysleli na budúcnosť krajiny, ktorú zanechajú nám a ďalším generáciám.

·      Aby bola ich vzájomná komunikácia a komunikácia smerom k verejnosti hodná ich mandátu a reprezentovala hodnoty slušnej spoločnosti.

Sme si však vedomí, že politici nie sú jediní, ktorí robia chyby. Tak isto aj my, voliči, nevenujeme politike dostatočnú pozornosť, ktorá je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Chyťme verejné veci do svojich rúk a začnime sa viac zaujímať o to, aké sú zámery a rozhodnutia  nami zvolených ľudí!

               Je načase, aby sme sa zobudili! Nie je nám jedno, v akom životnom prostredí žijeme. Množstvo nitiek rozhodnutí sa spája v rukách politikov.  Nesmieme zatvárať oči pred tým, čo sa v politike deje. Každé rozhodnutie politikov ovplyvňuje kvalitu sveta, v ktorom žijeme.  A preto je našim cieľom povzbudiť čo najviac z Vás k tomu, aby sme sa spoločne začali starať nielen o seba, ale aj o veci a hodnoty, ktoré patria nám všetkým. Ak podpíšete túto petíciu, zabezpečíte, že sa o našej spoločnej výzve dozvie viac ľudí. A to je prvý krok k zlepšeniu kvality života pre všetkých.

Petícia vznikla na základe aktívnej práce mladých počas projektu Erasmus+ European Students´ Climate Report. V rámci tohto projektu spolupracuje 6 krajín (Švédsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Grécko a Slovensko) na spoločných cieľoch týkajúcich sa okrem iného ekológie, trvalej udržateľnosti a aktívneho občianstva.  Jedným z pálčivých problémov skoro vo všetkých krajinách sa ukázala byť nedôvera v konanie politikov. Výsledky našej spoločnej iniciatívy budú predstavené aj zástupcom Európskeho parlamentu v Bruseli.

We, the young citizens from Slovakia and Europe, feel deficiencies in the acting of our politicians concerning the moral level and values. This happens on all levels of the state administration, and it results in our distrust in their actions as our elected representatives. Therefore, we have decided to call upon other people who share our view to support us in this petition.

One of the main problems of our politicians is the failure to fulfil  their pre-election promises after being elected. However, most of us decide who to vote for in the elections according to these pre-election promises. We feel deceived and useless. Therefore, what we want to achieve at this point is a higher rate of fulfilment of pre-election promises and their subsequent manifestation.

What is more, political culture is also on the decrease because of the unworthy communication of the politicians themselves, presented to us by media. We feel that politicians are more focused on their personal struggles than on solutions to real problems of the country (district, town...) which is their duty and responsibility. In our opinion, communication of the politicians should be carried out on a professional level, which means, without any arguments, accusations and blaming each other.

We are worried about our country because we are witnesses to its plunder at several levels (economic, ecological, social, economic and also human). All this often happens under the auspices of elected representatives of the people – the politicians.

What do we call politicians upon?

·         To think how to fulfil their promises already during their campaigns,  to promise realistic, achievable and verifiable goals

·         To decide in accordance with the interests of citizens and the country, and not on the basis of their personal profit

·         To act in the spirit of sustainability and to think of the future of country they will leave us and the next generations

·         Their mutual communication and communication towards the public should be worth of their mandates and should represent the values of a moral society

However, we are aware that the politicians are not the only ones who make mistakes. Likewise, we, the voters, do not pay enough attention to the politics that is so important nowadays. Let´s take matters into our own hands and let´s start to be more interested in the intentions and decisions of people elected by us!

It is time to wake up! We DO care about the environment we live in. Many decisions are linked in the hands of politicians. We cannot close our eyes in order not to see what is going on in politics. Each decision of the politicians affects the quality of the world we live in. Therefore, our goal is to encourage as many of you as possible to start being interested in things and values which belong to all of us. If you sign this petition, more people will learn about our joint appeal. And that is the first step towards an improvement of the quality of our lives.

This petition is a result of an active work of young people during the project Erasmus + European Students' Climate Report. Within this project, six countries (Sweden, Italy, France, Spain, Greece and Slovakia) are working together on common goals related to ecology, sustainability and active citizenship. It has turned out that the lack of confidence in politicians is one of the urgent problems in almost all of these countries.  The results of our joint initiative will be presented to the European Parliament representatives in Brussels.

 

 

 

 

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!