Kampanya Kapatıldı

KPSS Alt öğretim düzeyinden sınava girme ve tercih yapma hakkı geri verilsin.

Bu kampanya 553 destekçiye ulaştı


Başlık: KPSS Alt öğretim düzeyinden sınava girme ve tercih yapma hakkı geri verilsin.

Konu: Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince KPSS Sınavında; “Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir." ifadesi yer almaktaydı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu açıklamanın dayandığı Danıştay 12. Dairesi kararını Danıştay İDDK'nun E:2013/4362 ve 2015/4294 sayılı kararı ile “Devlet memuru olmayı isteyen adayların, bilgi ölçme suretiyle puan esasına göre sıralanmasına yönelik bir yarışma sınavı olan KPSS, evrensel bir norm olan "eşitler arası yarışma" ilkesi gereği, hukuksal durum itibariyle denk durumda olanların kendi aralarında yarışmalarının, dolayısıyla aynı öğrenim düzeyindeki adayların birbirleriyle yarışmalarının sağlanması amacıyla, ortaöğretim (lise ve dengi), önlisans (iki yıllık meslek yüksek okulları) ve lisans (dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim) olmak üzere üç düzeyde yapılmaktadır.

Bu nedenle, dava konusu kılavuz hükmünde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Öte yandan, sınav kılavuzunda, sınava sadece ortaöğretim ve önlisans programlarından mezun (veya mezun olabileceklerin) başvurabilecekleri belirtilmiş olmasına rağmen lisans mezunu olarak anılan sınava başvurmuş ve aldığı puan uyarınca yerleştirmesi yapılmış olan davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde de hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin ve davalı idareler yanında davaya katılanın temyiz istemlerinin kabulüne, Danıştay 12.Dairesinin 27/06/2013 günlü, E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararının BOZULMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/11/2015 gününde oybirliği ile karar verildi." kararı ile bozmuştur.

Bu karar; adayın mezun olduğu en üst eğitim seviyesinden sınava girip alt öğretim tercihi yaptığında, rakiplerinin alt öğretim düzeyinden sınava tabi olduklarını ve bu durumun üst öğretim düzeyinden sınava girenleri olumsuz etkilediği, eşitler arası yarışma ilkesine aykırı olduğu beyan edilerek verilmiştir. Ancak mağduriyetin sebebi olarak “KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir” kuralından kaynaklanmakta ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üst öğretim düzeyinden sınava girilip bu puanın alt öğretim düzeyinde kullanılmasını “adaylar arası eşitlik” ilkesine aykırı bularak “alt öğretimden tercih yapma hakkı” ile ilgili kararı bozmuştur.

Adayın atanmak istediği bölüm düzeyinden değilde mezun olduğu en üst öğretim düzeyinden sınava girme kuralı yürürlükte iken öğretime başlayanların da mağdur olduğu bu durumun düzeltilmesi hakkaniyeti sağlayacaktır.Bugün Paramedik Derneği imzanı bekliyor!

Paramedik Derneği (Paramedic Association of TURKEY) bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «T.C. Cumhurbaşkanlığı: KPSS Alt öğretim düzeyinden sınava girme ve tercih yapma hakkı geri verilsin.». Paramedik Derneği ve imza atan diğer 552 kişiye katıl.