Save Taliptip, Save Manila Bay! No to Manila Bay Reclamation!

0 have signed. Let’s get to 1,000!


ITAGUYOD ANG BUHAY, DANGAL NG TAO AT ANG TUNAY NA PAG-UNLAD SA ATING MGA PAMAYANAN!  MANINDIGAN PARA SA PAGTATANGGOL NG KALIKASAN, KABUHAYAN AT PANINIRAHAN NG MGA MANGINGISDA AT BUONG MAMAMAYAN!

 PAHAYAG NG PAGKAKAISA UPANG TUTULAN ANG MALAWAKANG REKLAMASYON SA MANILA BAY

Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang Lumikha. (Karunungan 13:5)

Tunay ngang inihahayag ng Diyos ang Kanyang kadakilaan sa kasaganaan ng kalikasan at kung paanong itinalaga niya ang tao bilang katiwala at kamanlilikha, kami na mga pari, pastor, madre, diakono, diakonesa at mga laykong lingkod ng Simbahan, sa pamamagitan ng pahayag na ito, ay nabubuklod ngayon upang makibahagi sa panawagan ng ating mga kapatid sa sektor ng pangisdaan at ng iba pang mga pamayanang bulnerable sa likhang taong kalamidad na maaaring idulot ng malawakang Reklamasyon ng Manila Bay.

Naiulat na nito lamang Abril 25, 2018 ng gabi ay inaprubahan na ng National Economic and Development Authority (NEDA) Board, sa pangunguna ni Pangulong Duterte,   ang 8 proyektong imprastraktura, kabilang ang Bulacan International Airport na panukala ng San Miguel Corporation.  Sa tinatayang halaga na P735.63 bilyon,  sasaklaw ito sa 2500 ektarya ng mga palaisdaan at katubigan ng Bulakan, Bulacan. (Ayon sa ilang residente, dalawang linggo bago pa ang nasabing approval ay sinimulan nang putulin ang mga puno ng bakawan sa magkabilang gilid ng mga sapang bumabaybay sa mga sityong kostal ng Taliptip, Bulakan.)

Liban dito, sa ngalan ng Build, Build, Build Program ay nakahanay bilang priority project ng Pamahalaang Duterte ang Manila Bay Integrated Flood Control, Coastal Defense and Expressway Project, na panukala ng Coastal Development Consortium na kinapapalooban din ng San Miguel Holdings, Corp.  at ng New San Jose Builders, Inc.  Aabot ng 400 bilyong piso ang inilalaang budget para sa engrandeng proyektong ito, na sa kabuuan ay sasaklaw sa mga katubigan ng Navotas, Bulacan, Pampanga at Bataan sa baybayin ng Manila Bay.  Return of investment ang pangunahing konsiderasyon ng pamahalaan sa kanyang pagpapauunlak sa multi-bilyong halaga ng mga panukalang proyektong pangkaunlarang ito.

Kailanman ay hindi kami tutol sa kaunlaran ngunit paano isinaalang-alang ng mga panukalang proyektong ito ang kahihinatnan ng libu-libong pamilyang naninirahan at pangunahing nakabatay ang pamumuhay sa kalikasan ng Manila Bay?

“Para sa aming maliliit na mamamayan, ang kaunlaran ay nangangahulugan ng istableng hanapbuhay para sa nakararami, paghahatid ng maayos na serbisyong panlipunan sa mga komunidad, pagkakaroon ng sapat na pagkain sa hapag kainan.”  Ito ang  nakasaad  sa nilagdaang paninindigan ng mga mamamayan ng Taliptip, Bulakan, Bulacan na direktang itataboy ng panukalang paliparan.

Ang tunay na pag-unlad ng mamamayan ay may moralidad.  Inaasahan itong magbigay ng buong respeto sa tao, at nararapat ding magsaalang-alang sa ating mundong ginagalawan at “magpahalaga sa kalikasan ng bawat nilalang at sa ugnayan nito sa bawat isa sa isang maayos na sistema”....                                (Pope Francis 24 May 2015 | Praise Be to You-Laudato Si)

Ang mabuting pamamahala ng kalikasan at yamang-tao ay mapagpasya upang tamasahin ng ating mga pamayanan ang ekonomyang nakasasapat sa pangangailangan ng mayorya ng mamamayan at bunga nito ay masasalamin ang kapanatagan at kaunlaran ng bawat barangay at bayan.   Sisirain ng reklamasyon ang natural na daloy at ugnayan ng kalikasan at pipinsala sa tahanan at kabuhayan ng mamamayang nakadugtong ang buhay sa Manila Bay. Kaya naman kasing-linaw ng pahayag ni Papa Francisco na pahalagahan at pangalagaan ang dignidad ng tao at ng kalikasan ang aming paninindigan na HUWAG PAHINTULUTAN AT PAG-ARALAN ANG LAHATANG-PANIG NA EPEKTO NG NAPIPINTONG REKLAMASYON O PAGTATAMBAK NG LUPA SA MALAWAK NA PANGISDAAN SA KAHABAAN NG MANILA BAY. Pinatutunayan ng mga nakalakip naming lagda ang pagsuporta sa adbokasiyang ito.