Boycott Rituals: Stop cultural appropriation of Holi!

Boycott Rituals: Stop cultural appropriation of Holi!

1,302 have signed. Let’s get to 1,500!
Started
Petition to
Rituals

Why this petition matters

ENGLISH

Dutch cosmetics company Rituals has recently launched a new product line with the title "The Ritual of Holi". With this line Rituals claims Holi has nothing to do with religion. By disconnecting Holi from its Hindu cultural legacy Rituals commits cultural appropriation. That's why we, Action committee Holi is not a Houseparty, wrote an open letter to Rituals explaining our concerns regarding cultural appropriation of Holi and invited Rituals to engage in a dialogue. Rituals has refused the dialogue. Therefore we call for a boycott of Rituals.

In the open letter to the creator of this concept, Dagmar Brusse, we explain the problem:

"The way Rituals deals with the Hindu tradition of Holi is an act of cultural appropriation. Since 2015 we have been campaigning against cultural appropriation of the Hindu spring festival Holi. A campaign that is supported by over 45 Hindu organizations in the Netherlands. Cultural appropriation happens that a symbol of a particular culture, in this case Holi as a Hindu spring festival, is taken out of its original context by, for example, transforming a spiritual spring festival into a summer dance festival, as Holi Fusion and Holi Festival of Colors have done before. Or as Rituals is doing now by naming a whole product line after Holi, and then claiming that it has nothing to do with religion."

In the open letter, we invited Brusse for a dialogue: "We hope that this will give you the insights through which you see the connection between Holi and religion and why it is disrespectful to introduce a Holi line and disconnect it from Hinduism."

Rituals responded to the invitation as follows: "The Ritual of Holi is a vibrant and energetic collection inspired by the colorful festival of Holi and is a celebration of positivity, love and acceptance, but also welcomes a new beginning. It is never our intention to insult traditions that we sincerely respect. We want to inspire our customers to transform their daily care to special meaningful rituals. In response to your invitation to talk to Rituals, we regret to inform you that, according to our company policy, our colleagues are not allowed to discuss this matter in more detail. We hope you understand and respect our good intentions."

The refusal of Rituals to engage in a conversation shows three points:

  • Denial: Rituals does not address the arguments and objections concerning cultural appropriation of Holi. In doing so they deny the problematic nature of their product line.
  • Hypocrisy: Rituals wants to celebrate love and acceptance, but then refuses to enter into a dialogue with people who criticize their line. In doing so they show the hypocrisy of their marketing strategy. Holi's message is good enough for their marketing strategy, but not valuable enough to take seriously the concerns of the Hindu community and engage in dialogue. Love and acceptance can only come about if dialogue takes place.
  • Focus shift: Rituals emphasizes intent and refuses to face the impact. In doing so they shift the focus from impact to intention in their response. But intentions are meaningless if the impact is not recognized.

Rituals is under the impression that they have dealt with the case with a reaction in which "good intentions" are central. They refuse to engage in dialogue and hide behind company policy. It exposes the enormous amount of arrogance and lack of respect for the Hindu community.

That is why we are calling for a boycott of Rituals. We urge consumers to stop buying Rituals products until Rituals takes steps to respect Holi as Hindu cultural heritage. With this we want to stop cultural appropriation of Holi by Rituals.

Support the boycott, sign this petition. #boycottrituals

 NEDERLANDS

Onlangs heeft Rituals Cosmetics een nieuwe productenlijn gelanceerd, getiteld “The Ritual of Holi”. Hierin beweren ze dat Holi niets met religie te maken heeft. Door Holi los te koppelen van het Hindoe cultureel erfgoed, pleegt het cosmeticabedrijf culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi. Naar aanleiding hiervan hebben wij van Actiegroep Holi is geen Houseparty een open brief geschreven aan Rituals, waarin we de bezwaren tegen culturele kaping van Holi uitleggen en de organisatie uitnodigen voor dialoog. Rituals weigert in dialoog te gaan. Daarom roepen we op tot een boycott van Rituals.

Het probleem wordt uitgelegd in de open brief aan de bedenker van dit concept, Dagmar Brusse:

“De wijze waarop Rituals omgaat met de traditie van Holi zien wij als een daad van culturele kaping. Wij voeren al sinds 2015 campagne tegen culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi. Een campagne die door meer dan 45 Hindoe-organisaties in Nederland gesteund wordt. Culturele kaping houdt in dat een symbool van een bepaalde cultuur, in dit geval Holi als Hindoe lentefeest, uit de oorspronkelijke context wordt gehaald door het bijvoorbeeld te transformeren van een spiritueel lentefeest naar een zomer dancefestival, zoals Holi Fusion en Holi Festival of Colours hebben gedaan. Of zoals Rituals nu doet door een hele productenlijn te vernoemen naar Holi, om vervolgens te beweren dat het niets met religie te maken heeft.”

In de open brief hebben we Brusse uitgenodigd voor dialoog: “We hopen dat je daardoor de inzichten krijgt waardoor je het verband ziet tussen Holi en religie en waarom het respectloos is om een Holi-lijn te introduceren en los te koppelen van het Hindoeïsme.”

Rituals reageerde op de uitnodiging als volgt: “The Ritual of Holi is een levendige en energieke collectie die geïnspireerd is op het kleurrijke festival van Holi en is een viering van positiviteit, liefde en acceptatie, maar verwelkomt ook een nieuw begin. Het is nooit onze intentie om tradities die we oprecht respecteren te beledigen. We willen onze klanten inspireren hun dagelijkse verzorging te transformeren naar bijzondere betekenisvolle rituelen. Om terug te komen op jouw uitnodiging om in gesprek te gaan met Rituals, moeten we je helaas mededelen dat het onze collega’s volgens ons bedrijfsbeleid niet is toegestaan om deze kwestie meer in detail te bespreken. We hopen dat je onze goede intenties begrijpt en respecteert.”

De weigering van Rituals om in gesprek te gaan laat drie punten zien:

  • Ontkenning: Rituals gaat niet in op de gegeven argumenten en de bezwaren betreffend culturele kaping van Holi. Hiermee ontkennen ze de problematiek van hun productenlijn.
  • Hypocrisie: Rituals wilt liefde en acceptatie vieren, maar weigert vervolgens een dialoog aan te gaan met mensen die kritiek hebben op hun lijn. Hiermee tonen ze de hypocrisie van hun marketingstrategie aan. De boodschap van Holi is goed genoeg voor hun marketingstrategie, maar niet waardevol genoeg om de bezwaren van de Hindoegemeenschap serieus te nemen en de dialoog aan te gaan. Liefde en acceptatie kunnen alleen tot stand komen als er dialoog plaats vindt.
  • Focus verschuiving: Rituals legt de nadruk op intentie en weigert de impact onder ogen te zien. Hiermee verschuiven ze in hun respons de focus van impact naar intentie. Maar intenties zijn betekenisloos als de impact niet wordt erkend.

Rituals is in de veronderstelling dat ze met een reactie waarin “goede intenties” centraal staan de zaak hebben afgehandeld. Ze weigeren dialoog aan te gaan en verschuilen zich achter bedrijfsbeleid. Het getuigt van een enorme arrogantie en gebrek aan respect voor de Hindoegemeenschap.

Daarom gaan wij over tot een boycott oproep van Rituals. Wij roepen consumenten op geen Rituals producten meer te kopen, totdat Rituals stappen onderneemt om respectvol om te gaan met Holi als Hindoe cultureel erfgoed. Hiermee willen we een halt toeroepen aan culturele kaping van Holi door Rituals.

Steun de boycott, teken deze petitie. #boycottrituals

1,302 have signed. Let’s get to 1,500!