Petition against abusing the legacy of Jan Palach by Italian extremists

Petition Closed

Petition against abusing the legacy of Jan Palach by Italian extremists

This petition had 2,301 supporters

Student Council of Faculty of Arts, Charles University started this petition to Representatives of the city of Verona and the province of Verona

Petition against abusing the legacy of Jan Palach by Italian extremists

This year’s anniversary of self-immolation of Jan Palach is a little more significant than the previous ones. It‘s exactly 50 years since the act that shook the world. For that reason, it is quite obvious that this anniversary will get much more attention than the ones in the past.

With outrage and regret, have we received the news, brought by the newspaper La Repubblica and later took up by Czech media, about the preparation of concert in Verona and about the participation of music groups connected to Italian far-right. As members of Student council of Faculty of Arts from Charles University, an organization that commemorates Palach’s act every year, we strongly object to this concert. What we consider especially condemnable is the support and patronage of official places, in this case of Verona province, over this concert.

The legacy of Palach is very alive even today. Which is exactly, why we have to remind ourselves and everyone else, what is the foundation of that legacy and that it is quite unambiguous. Jan Palach, a student of Faculty of Arts, was motivated to commit this radical act by his desire for democracy and humanity. The Identity Movement and other far-right groups are trying to misinterpret his legacy even by their own existence. That is why we consider almost unthinkable and completely undesirable for Palach to be celebrated by these movements.

The Italian history is marked by an era of fascism, but the Italian state today stands on the values of democracy, human freedom and equality, which are completely incompatible with fascist movement. We, the students of Faculty of Arts of Charles University, are in fully in concord with these values and we unanimously say NO to this concert in Verona.

Student Council of Faculty of Arts, Charles University

We, the undersigned, are joining the statement of Student Council of Faculty of Arts, Charles University, from 4th January of 2019, and through this petition we demand the following:

1) Cancellation of patronage over this concert by province Verona
2) Dissociation of Verona city from this concert
3) Removal of any connection between this concert and Jan Palach 

Petice proti zneužívání odkazu Jana Palacha italskými extremisty

Letošní výročí sebeupálení se Jana Palacha je o něco významnější než výročí předešlá. Je tomu totiž celých 50 let od činu, který otřásl světem. Je proto zřejmé, že bude tomuto výročí dáváno mnohem více pozornosti než výročím předešlým.

S rozhořčením jsme přijali zprávu, kterou přinesl list La Repubblica a v návaznosti na něj česká média, o chystaném koncertu ve Veroně, na kterém mají participovat hudební uskupení napojená na italskou krajní pravici. Jakožto členové a členky Studentské rady FF UK, tedy organizace, jež každoročně Palachův čin připomíná, se zásadním způsobem proti tomuto koncertu ohrazujeme. Za zcela odsouzeníhodné pak považujeme záštitu oficiálních míst, v tomto případě provincie Verona, nad tímto koncertem.


Palachův odkaz je i dnes stále živý, proto je potřeba si v této souvislosti připomenout, co je základním prvkem tohoto odkazu, který je více než jednoznačný. Jana Palacha, studenta Filozofické fakulty, motivovala k jeho radikálnímu činu touha po demokracii a humanitě. Hnutí identity a další krajně pravicová uskupení dezinterpretují tento Palachův odkaz již svou vlastní existencí. Je proto nemyslitelné a zcela nežádoucí, aby byl Palach takovýmito hnutími oslavován.


Italské dějiny jsou poznamenány epochou fašismu, avšak dnešní Itálie stojí na hodnotách demokracie, lidské svobody a rovnosti, tedy na hodnotách zcela neslučitelných s fašistickým hnutím. My, studenti a studentky FF UK, s těmito hodnotami zcela souzníme a jednohlasně říkáme NE koncertu ve Veroně.

Studentská rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 My, níže podepsané a podepsaní, se připojujeme k prohlášení Studentské rady FF UK ze dne 4. ledna 2019 a žádáme skrze tuto petici následující:

1) Stažení záštity okresu Verona nad koncertem
2) Distancování se města Verona od koncertu
3) Odstranění jakékoliv souvislosti mezi koncertem a Janem Palachem

Petizione contro l'abuso dell'eredità morale di Jan Palach da parte degli estremisti italiani

L'anniversario dell’autoimmolazione di Jan Palach è quest’anno è in qualche modo più significativo rispetto agli anniversari precedenti. 50 anni esatti ci separano infatti dall’atto con il quale Palach scosse il mondo. È pertanto chiaro che a tale anniversario sarà dedicata un’attenzione ben maggiore rispetto agli anni precedenti.

Abbiamo appreso con indignazione la notizia riportata dal giornale La Repubblica, e successivamente ripresa dai media cechi, relativa al concerto in programma a Verona al quale dovrebbero partecipare gruppi musicali legati all'estrema destra italiana. In quanto membri del Consiglio degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga, dunque dell’organizzazione che ogni anno commemora il gesto di Palach, ci opponiamo nettamente a tale concerto. Riteniamo inoltre del tutto riprovevole il patrocinio di tale concerto da parte delle autorità, in questo caso della provincia di Verona.

L’eredità morale di Palach è oggi ancora viva, da qui la necessità, in questo contesto, di ricordarne l’elemento essenziale, un elemento dal significato più che univoco. Il gesto radicale di Jan Palach, studente della Facoltà di Lettere e Filosofia, è stato motivato da un desiderio di democratizzazione e umanità. I movimenti identitari e gli altri gruppi dell’estrema destra interpretano erroneamente, con la loro stessa esistenza, l’eredità morale di Palach. È pertanto inconcepibile e del tutto deprecabile che Palach venga celebrato da tali movimenti.

La storia italiana è segnata dall'epoca del fascismo, tuttavia l'Italia di oggi si regge sui valori della democrazia, della libertà umana e dell'uguaglianza, dunque su valori totalmente inconciliabili con il movimento fascista. Noi, studenti e studentesse della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Carlo IV di Praga, ci riconosciamo totalmente in tali valori e all'unanimità diciamo NO al concerto di Verona.

Il Consiglio degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga

Noi sottoscritte e sottoscritti aderiamo alla dichiarazione del Consiglio degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Carlo IV di Praga del 4 gennaio 2010 e con la presente chiediamo quanto segue:

1) che la Provincia di Verona ritiri il patrocinio al concerto
2) che il Comune di Verona si dissoci dal concerto
3) che venga cancellato qualsiasi nesso tra il concerto e Jan Palach

 

Petition Closed

This petition had 2,301 supporters