Victoria

"Non deixemos morrer á investigación na Universidade de Santiago de Compostela"

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 1.317 firmas!


A Comisión de Doutoramento da USC modificou os prazos de entrega e depósito das teses de doutoramento en trámite o pasado mes de abril, sen previo aviso aos afectados. Moitos investigadores non poderán depositar a súa tese e quedarían excluídos do doutoramento. Os investigadores vencellados á USC quedarán nun limbo legal e sen garantía no que se refire ás súas bolsas de investigación, contratos, etc. Centos de traballos de investigación quedarían así enmudecidos cunha resolucion que soamente se pode entender desde a incompetencia ou desde escuros intereses económicos e/ou políticos.


SOLICITAMOS:

1.         A abolición da data límite de depósito do 30 de setembro establecida pola Resolución Reitoral 28 de abril do 2015, que en ningún caso será substituída por outra, sendo a única data límite válida a da presentación e defensa (11/02/2016) estipulada polo RD 99/2011.

2.         Que os trámites e os tempos de agarda do procedemento de depósito para a presentación da tese véxanse reducidos ó máximo para facilitar a lectura da tese antes da data límite.

3.         Que se lle conceda a tódolos doutorandos (independentemente do ano da 1ª matrícula ou da dedicación para evitar agravios comparativos) que non poidan cumprir coa data de defensa a adaptación e admisión inmediata nun novo programa ó amparo do RD 99/2011. Farase mediante a matrícula, nos prazos de matrícula ordinaria (un de xullo a outubro e o outro en febreiro), sen ter que realizar o doutorando os trámites de adaptación establecidos pola USC. Os doutorandos nesta situación non terán que cumprir as esixencias dos novos programas de doutoramento (requisitos específicos de admisión de cada programa de doutoramento: inglés, numerus clausus, redacción do plano de traballo, méritos…) e poderán ler a tese sen prazos mínimos habituais para os estudantes de novo ingreso. Ademais do mantemento das actuais taxas de matrícula.

4.         Que todos aqueles bolseiros que sufran a adaptación ós novos plans de doutoramento teñan asegurada a continuidade da súa bolsa facéndose responsable a USC de garantir dita continuidade.

5.         Que se resolvan estas solicitudes coa máxima dilixencia e celeridade co fin de non afondar nos graves prexuízos causados polos erros presentes nas anteriores normativas, quedando constancia por escrito de tódolos acordos acadados.

 A coordinadora de afectados/as

 

 ---------------------------------------------------------------------------

(Versión en Castellano)

A/A del Rector Magnífico de la USC, de los responsables del Centro de Potsgrado da USC, de la Escuela de Doctorado Internacional y de la Secretaría General de la USC.

 El Centro de Postgrado de la USC modificó los plazos de entrega y depósito de las tesis de doctorado en trámite el pasado mes de abril, sin previo aviso a los afectados.  Muchos investigadores no podrán depositar su tesis y quedarían excluidos del doctorado. Los directamente vinculados a la USC quedarán en un limbo legal y sin garantía en lo que se refiere a sus becas de investigación, contratos, etc. Años de investigación quedarán así truncados cunha resolución que solamente se puede entender desde la incompetencia o desde oscuros intereses económicos y/o políticos.

 SOLICITAMOS:

 1.    La abolición de la fecha límite de depósito del 30 de septiembre establecida por la Resolución Rectoral 28 de abril del 2015, que en ningún caso será sustituida por otra, siendo la única fecha límite válida la de presentación y defensa (11/02/2016) estipulada por el RD 99/2011.

 2.    Que los trámites e los tiempos de espera del procedimiento de depósito para la presentación de la tesis se vean reducidos al máximo para facilitar la lectura de la tesis antes de la fecha límite.

 3.     Que se le conceda a todos los doctorandos (independientemente del año de la 1ª matrícula o de la dedicación para evitar agravios comparativos) que no puedan cumplir con la fecha de defensa la adaptación y admisión inmediata en un nuevo programa al amparo del RD 99/2011. Se hará mediante la matrícula, en los plazos de matrícula ordinaria (uno de julio a octubre y otro en febrero), sin tener que realizar el doctorando los trámites de adaptación establecidos por la USC. Los doctorandos en esta situación no tendrán que cumplir las exigencias de los nuevos programas de doctorado (requisitos específicos de admisión de cada programa de doctorado: inglés, numerus clausus, redacción dun plan de investigación, méritos…) y podrán leer la tesis sin plazos mínimos habituales para los estudiantes de nuevo ingreso. Además del mantenimiento de las actuales tasas de matrícula.

 4.    Que todos aquellos becarioss que sufran la adaptación a los nuevos planes de doctorado tengan asegurada la continuidad de su beca haciéndose responsable la USC de garantizar dicha continuidad.

 5.    Que se resuelvan estas solicitudes con la máxima diligencia y celeridad con el fin de no ahondar en los graves prejuicios causados por los errores presentes en las anteriores normativas, quedando constancia por escrito de todos los acuerdos alcanzados.

La coordinadora de afectados/as

 

 Hoy: Coordinadora de Afectados pola Resolución 28/04/15 cuenta con tu ayuda

Coordinadora de Afectados pola Resolución 28/04/15 DOUTORANDOS ENFURECIDOS necesita tu ayuda con esta petición «Reitor Magnífico, Centro de Posgrao, Escola de Doutoramento Internacional e Secretaría Xeral da USC: Non deixemos morrer á investigación na Universidade de Santiago de Compostela». Únete a Coordinadora de Afectados pola Resolución 28/04/15 y 1.316 personas que ya han firmado.