Referendum! Gamla Lidingöbron behöver inte rivas. Stockholm landmark not to be demolished.

Referendum! Gamla Lidingöbron behöver inte rivas. Stockholm landmark not to be demolished.

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Urban Nouveau AB started this petition to Mayor of Lidingö Daniel Källenfors and

- For English see below -

Uppdaterad
Lidingö stad har förkastat ett förslag att återanvända stadens historiska byggnadsverk Gamla Lidingöbron som skulle skapa en besparing på 52 miljoner kronor. Istället går man vidare med planer för att riva ett av Stockholms viktiga landmärken.

Den 12 september presenterade det svenska stadsutvecklingsföretaget Urban Nouveau med sina partners ett förslag för Lidingö stad som innebär att Gamla Lidingöbron bevaras och utvecklas. Förslaget uppfyller stadens transport- och budgetkrav och innebär en renovering av bron genom att omvandla den till en park liknande Highline öppen för alla, dygnet runt.

”Vår arkitektoniska förståelse om bron har inspirerat oss att komma fram till en lösning för att bevara Gamla Lidingöbron som inte bara skapar en spektakulär offentlig park, utan också spar minst 52 miljoner kronor åt Lidingö stad i processen.” – säger VD för Urban Nouveau, Sara Göransson. ”Vi anser att demolering av ett landmärke som detta verkligen är ett steg bakåt, i synnerhet när vi har ett fullständigt kostnadsberäknat och tekniskt genomförbart alternativ med stora sociala och miljömässiga fördelar.”

Kommunen avfärdade förslaget på grund av potentiella ”risker och förseningar” men projektets välrenommerade ingenjörer Adão da Fonseca och Cecil Balmond säger att projektet är både konstruktionsmässigt säkert och fullständigt genomförbart.

”Stålbroar kan hålla för evigt därför att varje enskild stång eller led kan repareras eller bytas ut. Betongfundament kan alltid förstärkas.” Balmond & Adão

Göransson hoppas medborgarna, lokalt och globalt, sluter upp bakom planerna att bevara bron och influerar politikerna att ändra sig. ”Vi förstår inte varför Lidingö stad har valt att gå emot förslaget”, säger hon. ”Stockholm har alltid stoltserat med att vara en framåtsträvande region och att förstöra denna vackra och viktiga ikon känns helt ur led med vårt arv och våra övertygelser”.

För mer information / intervjuer kontakta:
press@un.se / un.se

Ytterligare bilder finns.

UN på Facebook- Updated English version -

The City Council of Lidingö has rejected a proposal to repurpose the city’s historic Gamla Lidingöbron and save 52 million Swedish crowns and is instead pushing ahead with plans to demolish the landmark.

On September 12th Swedish urban development firm Urban Nouveau and partners presented a proposal to save Gamla Lidingöbron to the City Council of Lidingö. The proposal meets the council’s transportation and budgetary requirements and repairs the bridge by converting it into a Highline-style park open to all 24-7.

‘Our architectural understanding of the bridge has inspired us to come up with a plan for saving Gamla Lidingöbron that not only creates a striking public park but in the process also saves the government a minimum of 52 million crowns (€5m)’ - says Urban Nouveau chief executive Sara Göransson. ‘We believe demolishing a landmark bridge like this is truly a backward step, particularly when we have a fully costed and technically sound alternative that means we can save the bridge and provide a beautiful park for the whole of Stockholm.’ 

The council has rejected the plan on the grounds of potential “risks and delays” but the project's master structural engineers Adão da Fonseca and Cecil Balmond say the project is both structurally sound and entirely feasible.

“Steel bridges are can last forever because any bar or node can be repaired or replaced. Concrete foundations can always be strengthened.” Balmond & Adão

Göransson hopes both the Swedes and the global community will rally behind plans to save the bridge and lobby that the council changes its mind. ‘We are at a loss to understand why the council has rejected the plan out of hand,' she says. 'Stockholm has always prided itself on being a progressive and forward-thinking city and destroying this beautiful and important bridge feels entirely out of step with our heritage and beliefs.'

For more information / interviews please contact:
press@un.se / un.se

Further images available.

UN on facebook

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!