Petición cerrada

PROU CAMIONS a la N-II !!!

Esta petición ha conseguido 1.499 firmas


La Plataforma Prou Camions N-II ha iniciat una campanya imparable a les comarques gironines per tal d’aconseguir suprimir el trànsit continu de camions per la carretera N-II i obtenir millores d’infraestructures en els punts més perillosos d’aquesta via, com a primer pas necessari per a la reducció de la sinistralitat i per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes afectats pel pas d’aquesta via.

Fem una crida a tota la ciutadania i a les diverses entitats, organitzacions i municipis afectats perquè s’adhereixin a aquest manifest, firmant la present petició, i se sumin a la campanya de denúncia i mobilitzacions.

MANIFEST PER A LA PROHIBICIÓ DEL PAS DE CAMIONS PER LA N-II

1. La carretera N-II, batejada com “el corredor de la mort”, té una sinistralitat elevadíssima i evitable. Un estudi recent del RACC calcula que presenta una taxa d’una víctima lleu, greu o mortal diària només en el pas per les comarques de Girona. El risc de patir un accident greu en els trams no desdoblats de la N-II és 5 vegades superior que a l’autopista.

2. En el 75% dels accidents a la N-II hi ha implicat un camió, fet que incrementa la gravetat d’aquests accidents i ocasiona que, en molts casos, siguin mortals.

3. La carretera N-II no suporta la quantitat de trànsit diari a què està sotmesa i és un dels punts més transitats del país. Actualment hi circulen uns 30.000 vehicles diaris, quantitat que augmenta a mesura que s’agreuja la crisi econòmica.

4. El pas de camions per la N-II representa el 30% de tots els vehicles, el doble dels que circulen per l’autopista AP-7.

5. A la major part de països d’Europa els camions estan obligats a circular per l’ autopista.

6. L’autopista AP-7 està infrautilitzada, i pot absorbir sense problemes l’excés de vehicles de la N-II.

7. El conveni firmat entre Foment i Abertis pel tercer carril de l’AP-7 sembla fer inviable el desdoblament de la N-II fins a la finalització de la concessió, el 2021. Per conveni, Abertis rep una indemnització desorbitada per part de l’erari públic, que pot arribar a 3.000.000.000 d’euros, si no s’assoleix un mínim de vehicles a l’AP-7. Amb el desdoblament de la N-II, disminuiria encara més el trànsit de vehicles per l’autopista i incrementaria el cost d’aquesta indemnització. Fent passar els camions per l’AP-7 s’augmentaria la xifra de trànsit i disminuirien, així, les milionàries penalitzacions.

8. L’estat precari en què es troba actualmentla N-II, i que segons el nostre criteri és conseqüència de la ineficaç gestió i la manca d’inversió del Govern espanyol en la N-II, amb obres inacabades a diferents punts del traçat, augmenta la perillositat de la via i és un fre per a la competitivitat del territori i el desenvolupament econòmic i social de les comarques gironines.

9. L’excés de trànsit de la N-II afecta molt negativament la qualitat de vida de les persones que viuen en pobles per on travessa o passa aquesta via.

 

Per aquestes raons, exigim

PRIMER. Que de manera immediata es prohibeixi el trànsit continu de camions per la N-II i que aquest sigui absorbit per l’autopista AP-7.

SEGON. Que es faci la inversió necessària per a eliminar els punts negres de més sinistralitat de la carretera N-II.

Amb aquestes mesures es resoldrà parcialment el problema de la congestió de la N-II i es millorarà l’índex de perillositat, fet que repercutirà positivament en la disminució dels accidents i en reduirà el cost social i econòmic.

 

Bàscara, 6 de març de 2013

PLATAFORMA PROU CAMIONS N-II

___________________________________________

ESPAÑOL:

La Plataforma Prou Camions N-IIha iniciado una campaña imparable en las comarcas de Girona para conseguir suprimir el paso continuo de camiones de gran tonelaje por la carretera N-IIy obtener las infraestructuras necesarias en los puntos más peligrosos de esta vía, como primer paso necesario para la reducción de la siniestralidad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas afectados por el paso de esta vía.

Hacemos una llamada a toda la ciudadanía y a las diferentes entidades, organizaciones y municipios afectados para que hagan su adhesión a este manifiesto y se sumen a la campaña de denuncia y movilizaciones.

MANIFIESTO PARA LA PROHIBICIÓN DEL PASO DE CAMIONES POR LA N-II

1. La carretera N-II, bautizada como “el corredor de la muerte”, tiene una siniestralidad elevadísima y evitable. Un estudio reciente del RACC calcula que la N-II presenta un índice de una víctima leve, grave o mortal diaria solamente en su paso por las comarcas de Girona. El riesgo de sufrir un accidente grave en los tramos no desdoblados de la N-II es 5 veces superior al de la autopista.

2. En el 75% de los accidentes en la N-II hay un camión implicado, hecho que incrementa la gravedad de estos y ocasiona que, en muchos casos, sean mortales.

3. La carretera N-II no soporta la cantidad de tráfico diario a la que está sometida y es uno de los puntos más transitados del país. Actualmente circulan unos 30.000 vehículos diarios en esta zona, cantidad que aumenta a medida que se agrava la crisis económica.

4. El paso de camiones por la N-II representa el 30% de todos los vehículos, el doble de los que circulan por la autopista AP-7.

5. En la mayor parte de países de Europa los camiones están obligados a circular por la autopista.

6. La autopista AP-7 está infrautilitzada, y puede absorber sin problemas el exceso de vehículos de la N-II.

7. El convenio firmado entre Fomento y Abertis para el tercer carril de la AP-7 parece hacer inviable el desdoblamiento de la N-II hasta la finalización de la concesión, el 2021. Por convenio, Abertis recibe una indemnización desorbitada por parte del erario público, que puede elevarse hasta 3.000.000.000 de euros, si no se llega a un mínimo de vehículos a la AP-7. Con el desdoblamiento de la N-II, disminuiría aún más el tráfico de vehículos por la autopista e incrementaría el coste de esta indemnización. Obligando la circulación de los camiones por la AP-7 incrementaría el número de vehículos y disminuirían así, las millonarias penalizaciones.

8. El estado precario en que se encuentra actualmente la N-II, y que según nuestro criterio es consecuencia de la ineficaz gestión y la insuficiente inversión por parte del Gobierno Español en la N-II, con obras sin finalizar en distintos puntos del trazado, aumenta la peligrosidad de la vía y es un freno para la competitividad del territorio y el desarrollo económico y social de las comarcas de Girona.

9. El exceso de tráfico de la N-II afecta muy negativamente la calidad de vida de las personas que viven en pueblos por donde atraviesa o pasa esta vía.

Por estas razones, exigimos

PRIMERO. Que de forma inmediata se prohíba el paso continuo de camiones por la N-II y que éste sea absorbido por la autopista AP-7.

SEGUNDO. Que se haga la inversión necesaria para eliminar los puntos negros de más siniestralidad en la carretera N-II en su paso por las comarcas de Girona.

Con estas medidas se resolverá parcialmente el problema de la congestión de la N-II y se mejorará el índice de peligrosidad, hecho que va a repercutir positivamente en la disminución de los accidentes reduciendo su coste social y económico.

 

Bàscara, 6 de marzo de 2013

PLATAFORMA PROU CAMIONS N-II

________________________________________________

ENGLISH:

The Platform Prou Camions N-II has launched an unstoppable campaign in the region of Girona in order to eliminate constant truck traffic on the Spanish national road N-II and to get infrastructure improvements in the most dangerous spots of this road. This shall be the first step necessary to reduce deaths and to get better quality life for the people affected by this road.

We call to all citizens and various entities, organizations and affected municipalities so that they support this manifesto and join the denunciation campaign and its mobilizations.

MANIFESTO TO BAN TRUCK TRAFFIC ON NATIONAL ROAD N-II

1. The national road N-II, known as “death row”, records a high rate of fatalities which could be avoided. A recent RACC report states that this road counts a slightly or severely injured person and a death every day only in the region of Girona. The risk of suffering a serious accident in the stretches of the N-II in which there are no added lanes is 5 times superior to the motorway.

2. A truck is involved in 75% of the accidents on N-II. Such fact increases the seriousness of the accident, which in many cases results in the victim’s death.

3. N-II cannot handle the daily heavy traffic, being one of the busiest roads in the country. There are currently 30,000 vehicles using this road and such figure is rising as a result of the economic crisis.

4. Truck traffic on N-II represents 30% of all vehicles, twice the number of trucks that actually use the motorway AP-7.

5. In most European countries trucks are obliged to use the motorway.

6. The motorway AP-7 is underused and can perfectly absorb the excess of vehicles that run on N-II.

7. The agreement signed between the Ministry of Public Works (Fomento) and the motorway concession company (Abertis) regarding the third lane of AP-7, points towards the inviability of adding new lanes to N-II until the termination of this concession in 2021. Under this agreement, Abertis receives exorbitant compensation from public funds, being as much as 3 billion euros, in case it fails to reach a minimum number of vehicles. If new lanes were added to N-II, the amount of vehicles in AP-7 would decrease and the compensation costs would consequently rise. Redirecting trucks to the motorway would increase its traffic and thus the millionaire compensation would diminish.

8. The current precarious state of N-II, which we understand comes as a result of ineffective management and lack of investment by the Spanish government, with incomplete works in different stretches, raises road danger and represents a constraint on the competitiveness in the area and on the economic and social development in the region of Girona.

9. The traffic excess on N-II negatively affects the quality of life of the people living in the villages that lie along this road.

We therefore request

FIRST: The complete redirection of truck traffic to the motorway AP-7 with an immediate effect.

SECOND: The necessary investment to eliminate the dangerous spots which cause most accidents.

Taking these measures into account, the problem of excessive traffic on N-II will partially be solved and the levels of danger will decrease, resulting in a reduction of accident rates and a decrease of social and economic costs.

 

Bàscara, 6th March, 2013

PLATFORM PROU CAMIONS N-IIHoy: Plataforma Prou Camions N-II cuenta con tu ayuda

Plataforma Prou Camions N-II necesita tu ayuda con esta petición «PROU CAMIONS a la N-II !!!». Únete a Plataforma Prou Camions N-II y 1.498 personas que ya han firmado.