Petition Closed

להגיב בדחיפות לשינוי האקלים על ידי קביעתיעד אנרגיה מתחדשת של 100% בשינה 2050

This petition had 333,596 supporters


שינוי האקלים הוא אחד האתגרים המוסריים הגדולים ביותר של זמננו. הוא מאיים על בריאותם של כדור הארץ ועל האנושות; במיוחד העני והפגיע ביותר. זה מאיים על עתיד ילדינו וכל מה שיקר לנו . הגיעה הזמן לכולנו להתעורר ולפעול ביחד - בקהילות המקומיות שלנו, ברמה לאומית, ובעולם, כמו גם בחיי היומיום שלנו. 

כאזרחים מונעים על ידי אמונה ומסורת מוסרית , אנו מכירים בכך שיש  חובה רצינית ביותר לפעול בנושא של שינוי האקלים.

אנו פונים אליכם בתור מנהיגים להגיב בדחיפות לאיומים של שינוי האקלים ולהציב יעד לאנרגיה מתחדשת של 100%עד לשנת 2050.

אנו זקוקים לפעולה נועזת כזאת כדי לשמור את הטמפרטורה הגלובלית מתחת לנקודת המפנה המסוכנת והבלתי נסבלת של שתי מעלות, להביא לחיסול הדרגתי של זיהום הפחמן, ולהשקיע משאבים במסלולי פיתוח ברי-קיימא כדי לבנות עולם יותר משגשג, רב-גוני, ומאוזן.

אנו מתחייבים למלא את חלקנו באימוץ האחריות המוסרית לדאוג לעולם שלנו ולזולת  ולשאוף לחיות חיים טובים וברי קיימא יותר, בשמחה ובהרמוניה .

נפעל עכשיו, באומץ, ביחד, לבנות חיים טובים יותר לכולם !

הרב דוד רוזן

נשיא עמית, ארגון העולמי של דתות למען שלוםToday: Rabbi David is counting on you

Rabbi David Rosen needs your help with “Prime Minister Benjamin Netanyahu, Ban Ki-moon: להגיב בדחיפות לשינוי האקלים על ידי קביעתיעד אנרגיה מתחדשת של 100% בשינה 2050”. Join Rabbi David and 333,595 supporters today.