Societatea Civilă Cere Referendum privind soarta Stadionului Republican

Societatea Civilă Cere Referendum privind soarta Stadionului Republican

Создано
12 июля 2019 г.
Направлено:
Președintelui RM: I.Dodon; Prim-ministrului RM: M.Sandu; Președintelui parlamentului RM: Z.Greceanîi
Подписей: 8 003Следующая цель: 10 000
Подписать

Почему эта петиция важна

Ниже - вариант на русском языке
Below - in English

                         SCRISOARE DESCHISĂ

Noi, reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova, ne adresăm cu privire la situația creată referitor la cazul Stadionului Republican, care a fost distrus în 2007, iar apoi abandonat și uitat, iar în perioada când „statul a fost capturat”, au avut loc discuții, în urma cărora a fost adoptată legea transferului oneros a obiectului Ambasadei SUA în Moldova. Legea a fost adoptată fără respectarea principiilor de transparență și fără discutarea soluțiilor posibile cu societatea civilă.

În legătură cu faptul că în societate a apărut o situație de lipsă de încredere față de actele de vînzare-cumpărare a terenului fostului Stadion Republican al Republicii Moldova, de asemenea avînd în vedere faptul că patrimoniul ce aparține poporului Moldovei este transmis din proprietate publică și înstrăinat în unele circumstanțe de transparență redusă a procesului dat, fără a se ține cont de faptul că acest obiect intră în perimetrul zonei declarate monument de importanță națională sub denumirea „Centrul istoric al Chișinăului” și ținând seama de sprijinulul impunător al partenerilor externi al actualei conduceri a țării, cerem:

1. Să se aducă la cunoștința societății din RM toate condițiile afacerii de înstrăinare și vindere a terenului unde se afla Stadionul Republican, afacere care a fost pregătită și în mare parte realizată de către guvernarea precedentă în perioada „Statului capturat”
2. Să fie publicate documentele normative și acordurile în baza cărora a fost primită această decizie. 
3. Să fie date publicității istoria luării acestei decizii cu indicarea numelor și funcțiilor persoanelor care au fost responsabile de primirea acestei decizii
4. Să fie examinată întrebarea privind punerea în răspundere personală a fiecărei persoane (funcționar) care au fost responsabili de această decizie. 
5. A se propune o alternativă pentru viitoarea ambasadă a SUA cu luarea în considerare a dezvoltării armonioase a or Chișinău fără a se prejudicia caracterul original (identității) al orașului și a obiectelor de patrimoniu istorico-cultural din fondul RM. 
6. A se anula decizia de alocare și vindere a terenului pe care se află Stadionul republican către ambasada SUA
7. Să organizeze o competiție de idei cu privire la posibilele proiecte de infrastructură socială, culturale și sportive care pot fi plasate pe teritoriul Stadionului Republican, inclusiv posibilitatea conservării și restaurării stadionului;
8. Organizarea unui referendum consultativ cu cetățenii Republicii Moldova pentru identificarea celei mai bune idei de revitalizare a acestui teritoriu/teren/loc;
9. A se implementa proiectul ales de cetățeni în decurs de 1-2 ani 
10. În cazul în care este imposibil a se amplasa stadionul în acel loc, vă rugăm să informați cetățenii Republicii Moldova când și unde va fi construit noul Stadion Republican și să înceapă lucrul activ în această direcție, respectând transparența maximă

11.07.2019
Chișinău, Republica Moldova.

-------------------------------RU-------------------------------------------

                      ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, представители гражданского общества Республики Молдова, обращаемся к вам по поводу ситуации, создавшейся вокруг истории с Республиканским стадионом, который в 2007 был разрушен, потом заброшен и забыт, а в период “захваченного государства” по нему велись переговоры, и был принят закон о возмездной передаче данного объекта Посольству США в Молдове. Закон был принят без соблюдения принципов транспарентности и без обсуждения возможных вариантов решения с гражданским обществом.

В связи с тем, что в обществе возникла ситуация недоверия к сделке купли-продажи Республиканского стадиона РМ, а также ввиду того, что наследие, принадлежащее народу Молдовы, передается в частную собственность без совещания с народом Республики Молдова, в условиях ограниченной открытости и без учета вхождения данного объекта в национальный памятник культуры «Исторический центр города Кишинева», принимая во внимание максимальную поддержку внешних партнеров нынешнего руководства страны, просим:

1.  довести до сведения гражданского общества РМ все условия сделки по отчуждению и продаже участка (где располагался Республиканский стадион), которая была подготовлена и проведена предыдущими правительствами и парламентами РМ, в период "захваченного гос-ва";
2.   опубликовать нормативные документы и изыскания, на базе которых было принято данное решение;
3. посвятить общественность в историю принятия решения с указанием фамилий и должностей лиц, ответственных за принятие данного решения;
4. поставить и решить вопрос о персональной ответственности каждого чиновника, ответственного за решение данного вопроса;
5. предложить альтернативу расположения будущего посольства США, с учетом гармоничного развития Кишинева, без потери его самобытности и объектов историко-культурного наследия из генного фонда РМ;
6. отменить решение о выделении и продаже участка, на котором располагается Республиканский стадион, в собственность посольства США;
7. провести конкурс идей по возможным проектам объектов социального, культурного и спортивного назначения, которые могут быть размещены на территории Республиканского стадиона, включая возможность сохранения и реставрации стадиона;
8. провести консультативный референдум с гражданами РМ для выявления лучшей идеи ревитализации данного участка;
9. внедрить выбранный гражданами Молдовы проект в жизнь в течение 1-2 лет;
10. в случае невозможности расположения стадиона на прежнем месте, настоятельно просим сообщить гражданам Республики Молдова, когда и где будет построен новый Республиканский стадион, и начать активную работу в этом направлении, с соблюдением максимальной транспарентности.

11.07.2019
Кишинев, Республика Молдова.

---------------------------ENG---------------------------------------------

                       OPEN LETTER

We, representatives of the civil society of the Republic of Moldova, herewith would like to address to you in connection with the situation around the Republican Stadium, which was destroyed in 2007, then abandoned and forgotten. Later, in the context of the ‘captured state’, the site became subject of negotiations and the law on compensated transfer of this property to the US Embassy in Moldova. The law was approved in a non-transparent manner and without consulting the civil society for possible alternative solutions.

Considering the lack of trust among the Moldovan society to the sales of the Moldovan Republican Stadium, and

In view of the fact that this national heritage, ownership of the people of Moldova, is about to be privatized without prior consultations with the people of Moldova,

In the context of limited transparency and disregarding the fact that the Stadium is part of the Historical Center of Chisinau National Cultural Site, and

Recognizing very important support efforts by external partners of Moldova’s current authorities, we herewith urge you:

1. to inform the civil society of Moldova about full terms and conditions of disposal and procurement of the site (where the Republican Stadium was located) – the transaction that was prepared and made by previous governments and parliaments of Moldova, during the period which was officially recognized as the captured state;
2. to make public all regulations and studies underpinning this decision;
3. to inform the society about the history behind this decision, disclosing all those in charge of this decision, their names and positions;
4. to discuss and address the issue of personal responsibility of each public official involved in this decision-making;
5. to propose an alternative location for the future US Embassy, considering the harmonious development of Chisinau, without jeopardizing its identity and historical and cultural landmarks of Moldova;
6. to rescind the decision on allotting and sale of the site of the Republican Stadium in ownership of the US Embassy;
7. to organize a call for proposals on social, cultural and sports projects that could be developed on the site of the Republican Stadium, including its possible conservation and restoration;
8. to organize a consultative referendum with the citizens of Moldova in order to identify the best idea for revitalization of this site;
9. to implement the project idea selected by the Moldovan citizens within 1-2 years;
10. in the event the stadium cannot be located on the same site, we urge you to inform the citizens of Moldova about when and where a new Republican Stadium will be built, and to start taking active efforts to that end, with maximum transparency.

11 July 2019
Chisinau, Republic of Moldova

Подписать
Подписей: 8 003Следующая цель: 10 000
Подписать