Petition Closed

SUPPORT the PLUG-IN HYBRID CARS in Belgium before a new tax project could kill them

This petition had 1,856 supporters


TEXTE FRANCAIS à découvrir plus bas

------------------------------------------------

Heeft u al gehoord van het wetsontwerp dat stekkerhybride auto’s fors wil belasten? Als u geeft om het milieu, teken dan deze petitie, waarvoor onze dank.

In de praktijk… Een herlaadbeurt met een stekker thuis is goed voor ongeveer 7,7kWh in +/- 3 uur Daarmee kan 25 tot 40 km worden afgelegd in 100% elektrische modus, ideaal dus in de stad.
Wie zijn stekkerhybride auto elke dag herlaadt op kantoor, zal dus 220 d /jaar herladen en 220 x +/- 32 km = 7.040 km afleggen zonder te vervuilen. Op een totaal van 25.000 km/jaar betekent dit dat 28 % van de afstand elektrisch is afgelegd, of het nu gaat om een grote SUV of een kleinere auto.Als de auto ook thuis wordt geladen (en dus ook tijdens het WE), stijgt dit percentage tot boven 50%.

Deze cijfers worden bevestigd bij NETiKA, waar wij 28 stekkerhybride en 4 elektrische auto’s hebben aangekocht. Na de eerste 5 maanden blijkt dat wij 10.900 kWh (hoofdzakelijk zonne-energie) hebben geladen in de accu’s van de stekkerhybride auto’s van de personeelsleden die elke dag naar kantoor rijden. Zij legden op die manier 49.000 km in volledig elektrische modus af, wat neerkomt op 28% van hun totale kilometeraantal. Weinigen onder hen herlaadden ook thuis, zodat dit percentage nog aanzienlijk kan stijgen. 

 “Onechte stekkerhybrides” … Er wordt gezegd dat er chauffeurs zijn die een stekkerhybride auto hebben gekocht (en de fiscale stimulans genoten), maar hem nooit opladen. Om daar iets aan te doen, kondigde de regering de jacht op de zogenaamde “onechte stekkerhybrides” aan. Daartoe werkt de regering aan een wet die binnenkort ter stemming wordt voorgelegd en die het ingebouwde accuvermogen (0,6 tot 1 kWh per schijf van 100 kg autogewicht) wil belasten. Door het accuvermogen te belasten en niet het rijgedrag, zal iedereen belasting moeten betalen (de goeden zowel als de slechten). Een VW Golf of BMW die 1,5 T weegt, zal dus een accu van minimaal 0,6 tot 1 kWh x 1,5T = 9 tot 15 kWh moeten hebben. Wel, zo’n accu hebben ze niet. Dat is trouwens niet nodig om elke dag hun 32 km af te leggen met +/- 7 kWh in elektrische modus.

Wat met de belastingheffing?  … Deze wet zal alle auto’s fiscaal herkwalificeren. Vb: de GOLF GTE zal worden beschouwd als een Golf GTI, en een BMW 330e (46 g CO2) als een BMW 330i (145 g CO2). Een onderneming die een ecologische keuze wilde maken, zal dus achterblijven met een sterk ontradende aftrekbaarheid (die met +/- de helft daalt) en een door de werknemer te betalen voordeel van alle aard (VAA) dat zal verdrievoudigen!

 De oplossing ... Om degenen die niet herladen fiscaal te treffen en de anderen aan te moedigen om te kiezen voor een stekkerhybride, heb ik de regering een eenvoudig systeem voorgesteld, met 2 opties om te bewijzen dat men wel degelijk elektrisch heeft gereden:

  • 1ste optie: de elektronica van de auto kent de uitgevoerde herlaadbeurten en de constructeur zou de bestuurder in staat kunnen stellen om een attest van zjin herlaadbeurten af te drukken.
  • 2de optie: het volstaat dat uw onderneming u uitrust met een draagbare lader die kan communiceren (bv.: Powerdale Nexxtender Mobile voor 690 € - Made in Belgium). Die zal uw laadgegevens (per kwartier) zonder verzendingskosten doorsturen naar een server. Die zal u dan via e-mail een gecertificeerde staat van uw laadbeurten toesturen (per maand, per jaar).

Door het bewijs van uw regelmatige herlaadbeurten (bv: 200 keer per jaar) bij te houden in uw boekhouding, bewijst u dat u een “goede bestuurder van een stekkerhybride” bent, die AANMOEDIGING verdient om minder te vervuilen. Als iemand daarentegen het fiscale voordeel blijft genieten zonder zijn auto te herladen, zal zijn boekhouder hem verwittigen dat hij bij een fiscale controle zwaar beboet zal worden …

Als wij niets doen …  en de regering deze wet laten goedkeuren, zal geen enkele zelfstandige onderneming nog deze minder vervuilende auto’s willen aankopen (duurder in aankoop). Deze nieuwe fiscaliteit zal ondernemingen er dus toe dwingen sterker vervuilende auto’s aan te schaffen, waardoor wij de in Europa aangevatte ecologische ommekeer (zie de mooie foto op COP 21) volkomen zullen mislopen. 
In plaats dat België uitgroeit tot een modelstaat, zal het land erop achteruitgaan…, op een moment dat Frankrijk aankondigt “de belasting op herlaadbare hybride bedrijfswagens af te schaffen”.

 Hartelijk dank dat u ons steunt en onze petitie ondertekent, in de hoop dat de regering zal inzien dat deze geplande heffing onlogisch en schadelijk is voor de ecologie, terwijl de Belgen toch veel verwachten op dat gebied.

Dit is een belangrijk onderwerp. Deel het asap met uw kennissen.

Paul de Gheldere
CEO NETiKA

www.netika.com

 

VERSION FRANCAISE

---------------------------

Avez-vous entendu parler du projet de loi visant à taxer fortement les voitures plug-in hybrides ?  Si vous êtes concerné par l’environnement, je vous remercie de lire ceci, et signer cette pétition.

Dans les faits… Une recharge effectuée sur une prise domestique permet d’insuffler 7,7kWh en +/- 3 heures dans une voiture plug-in hybride, et ensuite de rouler 25 à 40 km réels en mode 100% électrique, idéal en agglomération.
Quelqu’un qui recharge sa voiture chaque jour au bureau va donc charger 220 j /an, et rouler 220 x +/- 32 km = 7.040 km sans polluer. Sur un total de 25.000 km/an, cela représentera 28 % roulés à l’électrique, que ce soit dans un gros SUV ou une plus petite voiture. S’il charge aussi à la maison (et donc aussi le WE), ce pourcentage va monter à plus de 50%.

Ces chiffres se confirment chez NETiKA, où nous avons fait l’acquisition de 28 plug-in hybrid et 4 électriques. Les 5 premiers mois démontrent que nous avons insufflé 10.900 kWh (essentiellement solaires) dans les batteries des plug-in hybrides de ceux qui passent chaque jour au bureau. Ils ont ainsi parcouru 49.000 km en mode full électrique, ce qui représente 28% de leur kilométrage total. Peu ont rechargé à la maison, donc ce pourcentage pourrait encore monter fortement.

Les “fausses plug-in hybrides” … On entend dire qu’il existe des conducteurs qui ont acheté une voiture plug-in hybride (et bénéficié de l’incentive fiscal), mais qui ne la rechargent jamais.  C’est pour les viser que le gouvernement avait annoncé faire la chasse à ce qu’ils ont appelé les “fausses plug-in hybrides”. Pour ce faire, le gouvernement prépare une loi imminente visant à taxer la capacité des batteries embarquées (0,6 à 1 kWh par tranche de 100 kg de poids de la voiture). En faisant ce choix de taxer la capacité, et non le comportement, ils vont de facto taxer tout le monde (bons et mauvais). En effet, une VW Golf ou BMW pesant 1,5 T devra donc avoir une batterie de minimum 0,6 à 1 kWh x 1,5T = 9 à 15 kWh. Or, elle n’ont pas telle batterie, par ailleurs pas nécessaire pour effectuer les 32 km qu’elles effectuent pourtant chaque jour avec +/- 7 kWh en mode électrique.

Quid de la taxation ? … Cette loi va requalifier fiscalement toutes les voitures. Ex: la GOLF GTE sera vue comme une Golf GTI, et une BMW 330e (46 g CO2) comme une BMW 330i (145 gr CO2). La société qui voulait faire un choix écologique, va donc se retrouver avec une déductibilité totalement dissuasive (car baissant +/- de moitié), et un avantage en nature (ATN) à payer par l’employé, qui va être multiplié +/- par 3 !

La solution proposée ... Pour taxer ceux qui ne rechargent pas et encourager les autres vers le monde plug-in hybride, j’ai proposé un système simple au gouvernement, via 2 options visant à prouver qu’on a bel et bien roulé électriquement:

  • 1ère option: l’électronique de la voiture connait les recharges qu’elle a reçue, et donc le constructeur pourrait permettre à un conducteur d’imprimer une attestation de ses recharges.
  • 2ème option: il suffit que votre société vous équipe d’un chargeur portable communiquant (Ex: Powerdale Nexxtender Mobile à 690 € - Made in Belgium) qui transmettra vos données de recharge (par quarts d’heures) sur un serveur, sans frais de transmission. Ce serveur vous enverra par mail un relevé certifié de vos recharges (par mois, par an).

En joignant la preuve d’une recharge régulière (Ex: 200 charges sur un an) dans votre comptabilité, vous prouvez que vous êtes un “bon conducteur de plug-in hybride” qui mérite d'être ENCOURAGé. Si par contre quelqu’un continue à profiter de l’avantage fiscal sans recharger sa voiture, son comptable l’avertira que c’est lors du contrôle fiscal qu’il sera sanctionné lourdement …

Si on ne se mobilise pas …  et qu’on laisse le gouvernement voter cette loi qui supprimera les incitants actuels, plus aucune société ni aucun indépendant ne va encore envisager d’acquérir ces véhicules les moins polluants (plus chers à l‘achat), et cette nouvelle fiscalité va “forcer” les entreprises à continuer à commander des véhicules plus polluants, ce qui nous fera rater le virage écologique amorcé avec l’Europe, suite à la belle photo prise à la COP 21.
Au lieu de devenir une Belgique modèle, nous allons régresser …, au moment où la France vient d’annoncer “supprimer la taxe sur les voitures de sociétés hybrides rechargeables”.

Merci d’avance de nous soutenir en signant la pétition, espérant ainsi faire comprendre au gouvernement que ce projet de taxation est illogique et sera tellement préjudiciable à l’écologie, alors que les belges ont une forte attente à ce sujet.

Ce sujet étant important, merci de le partager asap avec vos connaissances.

Paul de Gheldere
CEO NETiKA

www.netika.com

 Today: Paul is counting on you

Paul de Gheldere needs your help with “Please SUPPORT the PLUG-IN HYBRID CARS in Belgium before the new tax project could kill them”. Join Paul and 1,855 supporters today.