Ikke Rødsåsenutbygging

Petition Closed

Ikke Rødsåsenutbygging

This petition had 454 supporters


·        

FELLESUTTALELSE fra beboere Framnes og Vindal

Vi som undertegner denne fellesuttalelsen ønsker primært at forslaget om utbygging på Rødsåsen, som det nå er foreslått, avvises av Sandefjord kommunes folkevalgte. Subsidiært ønsker vi at saken utsettes til ny felles kommuneplan for nye Sandefjord er utarbeidet. De foreliggende forslag og dokumenter er svært mangelfulle som beslutningsgrunnlag for en så inngripende plan. Vi viser ellers til Nærmiljøutvalgets uttalelse.

Planforslaget inneholder infrastrukturutfordringer i form av veinett, trygg trafikk, skole, myke trafikanter med mer vil påbeløpe økte kostnader for Sandefjord kommune, beboere og skattebetalere.

Infrastrukturutfordringer må utarbeides, belyses og budsjetteres for Sandefjord kommune! Disse kan ikke settes til vurdering i etterkant av godkjenning.
Planforslaget inneholder ingen analyse av myke trafikanter fra Framnes til Varden Ungdomsskole og Vesterøya Idrettspark.


·         Det er ingen trafikksikring langs de foreslåtte veiene, og det vil heller ikke være mulig å gjennomføre nødvendige sikringstiltak på de eksisterende veiene.

·         Felles for de foreslåtte veiløsningene er at de ikke kan gi tilfredsstillende veibredde og stigningsforhold. De vil i stor grad også medføre inngrep i mange private eiendommer langs traseene.

·         I første utkast til reguleringsplan var et av forslagene å lede trafikken ned mot Rødsåsen (Az). Denne må tas til ny vurdering basert på forslag fra en privat gruppe.

·         Det foreligger ikke noen beregning eller oversikt over det samlede trafikkbilde til og fra sentrum og Vesterøya, sett i sammenheng med nylig gjennomført utbygginger på Vesterøya.

·          Rødsåsen har stor verdi som rekreasjonsområde som flittig brukes av barn og unge og er et viktig leke- og oppholdsareal spesielt for barnehage og skole.

·         Dersom dette området bygges ut, vil store deler av et rikt og for nærmiljøet verdifullt naturområde vil for alltid gå tapt.

·         I henhold til Naturmangfoldloven må effektene på naturmangfoldet analyseres.

·          De siste årene har det vært en kraftig økning i elevtallet ved Framnes skole. Ny skole var tidligere planlagt ferdigstilt omtrent nå, men er så vidt vi vet ikke lenger i planene. Av hensyn til kapasiteten på Framnes skole og Varden ungdomsskole vil dette problemet forsterkes dersom det skal bygges ca 80-90 nye boenheter på Rødsåsen Nord og Syd og i tillegg Langestrand og kanskje flere byggetrinn i Veraåsen-område. Før det er avklart hvordan dette vil påvirke skolen, bør saken utsettes til nærmere analyser er gjennomført.Today: Arnt Christian is counting on you

Arnt Christian Bryde needs your help with “Planutvalget Sandefjord kommune: Rødsåsenutbygging”. Join Arnt Christian and 453 supporters today.