Ibalik ang required Philippine History subject sa high school

0 have signed. Let’s get to 200!


Kaming mga guro, mag-aaral, at mananaliksik ng kasaysayan at mga mamamayang nagmamalasakit sa kapakanan ng bayan ay nagkakaisang nagpapahayag ng aming mga pagsusuri at paninindigan tungo sa pagtatatag ng Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Kasaysayan o TANGGOL KASAYSAYAN:


1. Pinatay ng K to 12 ang asignaturang Philippine History na dati-rati’y itinuturo bilang bukod na asignatura sa unang taon ng hayskul.


2. Sa ilalim ng K to 12, hanggang Grade 6 na lamang ang pagtuturo ng Kasaysayan ng Pilipinas sa basic education cycle.


3. Sa maraming publikong paaralan, pinaikli rin ang oras ng pagtuturo ng mga asignaturang Araling Panlipunan.


4. Samantala, sa bagong General Education Curriculum (GEC) sa kolehiyo ay isinama na lamang sa asignaturang Readings in Philippine History ang Philippine Government & Constitution na dati-rati’y bukod na asignatura.


5. Sa pangkalahatan, may sapat na batayan para sabihing pinalabnaw ng K to 12 ang pagtuturo ng Kasaysayanng Pilipinas dahil sa pagbabawas ng oras para rito at pagtatanggal din ng mga asignatura.


6. Naninindigan kami laban sa pagpaslang ng K to 12 sa asignaturang Kasaysayan ng Pilipinas sa hayskul at Philippine Government & Constitution sa kolehiyo, at nananawagan kami sa Departamento ng Edukasyon at Commission on Higher Education na muli ng buhayin ang mga nasabing asignatura.


7. Sa gitna ng lumalaganap na pagtatangkang “linisin” ang record ng mga traydor, mandarambong at iba pang kriminal sa kasaysayan ng ating bansa, sukdulang itanghal silang bayani ng ilang may buktot na kaisipan, lalong higit na nagiging mahalaga ang pagpapalawak at pagpapalalim ng pagtuturo ng Kasaysayan ng Pilipinas sa lahat ng antas.


8. Lagpas pa sa pagtitiyak na maibabalik ang asignaturang Kasaysayan ng Pilipinas sa hayskul at Philippine Government & Constitution sa kolehiyo, dapat matuto ang mga mamamayan sa aral ng Kasaysayan bilang bahagi ng kolektibong adhikain ng sambayanan na makalaya sa pagiging palaasa sa mga dayuhan, makamtan ang buhay na ganap at kasiya-siya para sa lahat, at makapag-ambag sa paghubog ng isang daigdig na mapayapa, makatarungan, at mapagkalinga.


9. Pinapahalagahan ang kamalayang pangkasaysayan bilang daan sa paggigiit ng integridad ng pambansang teritoryo; paghingi ng paumanhin sa mga karahasang isinagawa ng iba ibang mananakop sa mga mamamayan; pagkilala sa kabayanihan ng mga martir ng bayang itinuring na mga tulisan ng rebisyunistang kasaysayan; pagbabalik dangal sa mga biktima ng pagtampalasan sa karangalan ng mga Moro, lumad, mga kabbaihang biktima ng karahasan at pang aaliping sekswal ng mga dayuhan; at mga mamamayang nayurakan ang karapatang pantao sa iba ibang yugto ng kasaysayan.


10. Sa ganitong diwa at inspirado ng iba pang kaugnay na pagsisikhay para sa makabayan, mapagpalaya, holistiko at progresibong edukasyon, sama-sama naming itinatatag ngayon ang Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Kasaysayan o TANGGOL KASAYSAYAN, at inilalagda naming ang aming mga pangalan bilang pagpapatibay sa manipestong ito.


Buhayin ang Philippine History subject sa high school!
Buhayin ang bukod na Philippine Government & Constitution subject sa kolehiyo!
Itaguyod ang makabayang perspektiba sa kasaysayan!
Manindigan laban sa distorsyon ng kasaysayan!Today: Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Kasaysayan (TANGGOL KASAYSAYAN) is counting on you

Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Kasaysayan (TANGGOL KASAYSAYAN) needs your help with “Philippine Department of Education: Ibalik ang required Philippine History subject sa high school”. Join Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Kasaysayan (TANGGOL KASAYSAYAN) and 111 supporters today.