Petición cerrada

Institucionalización do 17 de Agosto como Día da Galiza Mártir

Esta petición ha conseguido 404 firmas


[GAL]
A primeira vez que os dereitos e liberdades nacionais do pobo galego foron recoñecidas xurídica e políticamente incardináronse dentro do marco constitucional da IIa República española, coa abrumadora maioría social que permitiu plebiscitar o Estatuto de Autonomía galego o 28 de Xuño de 1936.

Poucas semanas máis tarde producíuse a sublevación violenta dun segmento das forzas armadas do Estado español, instigada e apoiada por sectores reaccionarios e organizacións políticas paramilitares de ideoloxía fascista, contra do réxime constitucional da IIa República e do seu lexítimo goberno, saído das eleccións democráticas celebradas en Febreiro do mesmo ano de 1936; gañadas polo Frente Popular.

Logo desa sublevación anticonstitucional e antidemocrática, milleiros de cidadáns e cidadás, galegos e galegas, nacionalistas ou non; mais demócratas en todo caso, e todos e todas leais e fieis ao réxime constitucional republicano, ás liberdades democráticas vixentes e máis ao Estatuto de Autonomía de Galiza xa plebiscitado, foron asasinados/as sen xuízo previo ou executados/as por sentenzas de tribunais títeres das forzas sublevadas. Outros/as, coñecidos/as popularmente como fuxidos/as, pasaron á resistencia armada na guerrilla antifranquista e foron perseguidos/as durante décadas até o seu completo exterminio. Moitos/as máis aínda padeceron o exilio e, nel, seguiron a loitar polo restablecemento das liberdades individuais e colectivas do pobo galego e pola reconstitución dun réxime democrático en Galiza e no Estado español.

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, figura emblemática para todas as persoas que seguiron a loitar por esa causa no exilio até a súa morte, inmortalizou simbolicamente no seu álbum “Galicia Mártir” a todas as vítimas da represión fascista en Galiza durante a Guerra de España. A máis representativa delas á súa vez, a quen Castelao adicou o seu testamento político, o libro “Sempre en Galiza”, e máis a quen el ergueu á categoría de símbolo de todas no seu descurso “Alba de Gloria”, foi Alexandre Bóveda Iglesias, dirixente do Partido Galeguista, vítima dun proceso irrisorio e aldraxante en Pontevedra e fusilado na Caeira o 17 de Agosto de 1936.

Na citada colección de estampas existe unha que foi enormemente difundida, coñecida e comentada, que se denomina “A derradeira lección do mestre” da que os/as coetáneos/as de Castelao, os/as seus/súas colaboradores/as, persoas que coñeceron e que mesmo estiveron ao pé del nos momentos nos que éste compuxo o álbum, afirmaban que a persoa que xace morta no chan ten a faciana e os trazos exactos de Bóveda.

Castelao fíxolle así unha primeira homenaxe a un home cristián e crente que á hora de tomar unha decisión entre as súas crenzas individuais, aplicadas miméticamente aos esquemas ideolóxicos, sociais e políticos da época, ou a lealdade ao seu país, optou por manterse fiel ao insobornábel compromiso político de liberdade da súa Patria.

Bóveda fixo da Vila de Pontevedra un escenario privilexiado para desenvolver os seus proxectos. Alí uníronse Castelao e Bóveda e xuntos participaron de andainas sociais, culturais e políticas nunha das etapas máis fecundas da historia da cidade capitalina: fixeron parte da Coral Polifónica; colaboraron no proxecto reformista de Daniel de la Sota -Presidente da Deputación de Pontevedra-, do que xurdirían empresas de longo percorrido coma o Museo de Pontevedra, a Misión Biolóxica de Galiza -dirixida por Cruz Gallástegui Unamuno-, as Pensións Artísticas da Deputación -que deron unha extraordinaria xeración de artistas-, mais sobre todo a Caixa de Aforros Provincial de Pontevedra, obra persoal dun novísimo Alexandre Bóveda, que en 1930 foi nomeado primeiro Director da institución con tan só 26 anos.

Alexandre Bóveda, xunto a Lois Tobío, Carvalho Calero e Vicente Martínez-Risco, foi o vertebrador do Anteproxecto de Estatuto que elaborou o Seminario de Estudos Galegos; defendéndoo na decisiva Asemblea de Concellos celebrada en Compostela do 17 ao 19 de Decembro de 1932, e asumindo a responsabilidade e a tarefa histórica de impulsar o laborioso proceso de aprobación do propio texto estatutario, culminado finalmente co apoio cidadán maioritario no referendo do 28 de Xuño de 1936.

Logo do levantamento militar fascista de Xullo de 1936, Bóveda foi xulgado no Salón de Plenos da Deputación Provincial de Pontevedra e, acusado de traizón, foi condenado a morte; cumpríndose a sentenza co seu fusilamento na mañá do 17 de Agosto de 1936 na Caeira (Poio). Esta condena a morte e o posterior asasinato de Alexandre Bóveda constitúen unha inxustiza histórica que debe ser reparada mediante a recuperación e a rehabilitación institucional da súa figura, así como a divulgación do seu inxente traballo a favor da causa da liberdade, da democracia e do progreso de Galiza.

Nos últimos anos sucedéronse distintos acordos institucionais que tiñan como obxectivo o recoñecemento da figura humana e política de Alexandre Bóveda: a homenaxe institucional do Concello de Poio, o nomeamento por aclamación como Fillo Predilecto de Ourense, adoptado na Corporación Provincial ourensá, e máis recentemente o nomeamento de Fillo Adoptivo da Cidade de Pontevedra, xunto coa concesión da medalla de ouro de Pontevedra, polo que, con esta petición, demandamos do Parlamento de Galiza que honre a todas as persoas mártires da liberdade na Historia do pobo galego, institucionalizando como Día da Galiza Mártir o 17 de Agosto, cabodano da morte de quen Castelao converteu en símbolo de todas elas, o cidadán galego Alexandre Bóveda Iglesias, e máis a rehabilitación pública e política do propio Bóveda e de todos/as os/as mártires da liberdade que él mesmo simboliza na memoria histórica e democrática do noso pobo.

O Parlamento é a Cámara de representación de todos os galegos e galegas e, daquela, demandamos dela que recoñeza a Bóveda e a todos/as os/as mártires galegos, como unha institución que represente verdadeiramente ao noso pobo, na referencia aos valores humanos e democráticos que fican mentados.

Por todo o anterior, ao abeiro do disposto no Artigo 4.1 da Lei Orgánica 4/2001, de 12 de Novembro, reguladora do Dereito de Petición, instamos ao Parlamento de Galiza:

.- A declarar e instituir como “Día da Galiza Mártir” o día 17 de Agosto de cada ano, con carácter de celebración nacional na Comunidade Autónoma de Galiza e xornada non laborábel no seu ámbito territorial, en memoria e homenaxe de todos/as os/as cidadáns e cidadás galegos/as que deron a súa vida ou padeceron o exilio por defenderen as liberdades e dereitos democráticos e nacionais do pobo galego, plasmados dentro do marco constitucional daquela vixente, no 1o Estatuto de Autonomía de Galiza, plebiscitado o 28 de Xuño de 1936.

.- A incoar a revisión do proceso seguido e condena a morte ditada contra o
dirixente do Partido Galeguista, Alexandre Bóveda Iglesias, por un tribunal das forzas antodemocráticas sublevadas contra do réxime constitucional da IIa República española, e executada en Poio o día 17 de Agosto de 1936.

.- A rehabilitar, de xeito institucional, pública e políticamente a figura de Alexandre Bóveda Iglesias e, simbólicamente expresada nela, a de todos/as os/as cidadáns e cidadás mortos/as en Galiza, a partires de Xullo de 1936, en defensa da mesma causa pola que foi executado Bóveda.

.- A promover institucionalmente a celebración de actos protocolares da devandita rehabilitación pública e política para o primeiro “Día da Galiza Mártir” que se conmemore.

Pontevedra, 17 de Agosto do 2013.

[CAS]
La primera vez que los derechos y libertades nacionales del pueblo gallego fueron reconocidas jurídica y políticamente se incardinaron dentro del marco constitucional de la IIa República española, con la abrumadora mayoría social que permitió plebiscitar el Estatuto de Autonomía gallego el 28 de Junio de 1936.

Pocas semanas más tarde se produjo la sublevación violenta de un segmento de las fuerzas armadas del Estado español, instigada y apoyada por sectores reaccionarios y organizaciones políticas paramilitares de ideología fascista, contra el régimen constitucional de la IIa República y de su legítimo gobierno, salido de las elecciones democráticas celebradas en Febrero del mismo año de 1936; ganadas por el Frente Popular.

Luego de esa sublevación anticonstitucional y antidemocrática, miles de ciudadanos y ciudadanas, gallegos y gallegas, nacionalistas o no; pero demócratas en todo caso, y todos y todas leales y fieles al régimen constitucional republicano, a las libertades democráticas vigentes y también al Estatuto de Autonomía de Galiza ya prebiscitado, fueron asesinados/as sin juicio previo o ejecutados/as por sentencias de tribunales títeres de las fuerzas sublevadas. Otros/as, conocidos/as popularmente como huídos/as, pasaron a la resistencia armada en la guerrilla antifranquista y fueron perseguidos durante décadas hasta su completo exterminio. Muchos/as más aún padecieron el exilio y, en el, siguieron luchando por el restablecimiento de las libertades individuales y colectivas del pueblo gallego y por la reconstitución de un régimen democrático en Galiza y en el Estado español.

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, figura emblemática para todas las personas que siguieron luchando por esa causa en el exilio hasta su muerte, inmortalizó simbólicamente en su álbum “Galicia Mártir” a todas las víctimas de la represión fascista en Galiza durante la Guerra de España. La más representativa de ellas a su vez, a quien Castelao dedicó su testamento político, el libro “Sempre en Galiza”, y también a quien el elevó a la categoría de símbolo de todas en su discurso “Alba de Gloria”, fue Alexandre Bóveda Iglesias, dirigente del Partido Galeguista, víctima de un proceso irrisorio y ultrajante en Pontevedra y fusilado en A Caeira el 17 de Agosto de 1936.

En la citada colección de estampas existe una que fue enormemente difundida, conocida y comentada, que se denomina “A derradeira lección do mestre” de la que los/ as coetáneos/as de Castelao, sus colaboradores/as, personas que conocieron y estuvieron junto a él en los momentos en los que éste compuso el álbum, afirmaban que la persona que yace muerta en el suelo tiene la cara y los rasgos exactos de Bóveda.

Castelao le hizo así un primer homenage a un hombre cristiano y creyente que a la hora de tomar una decisión entre sus creencias individuales, aplicadas miméticamente a los esquemas ideológicos, sociales y políticos de la época, o la lealtad a su país, optó por mantenerse fiel al insobornable compromiso político de libertad de su Patria.

Bóveda hizo de la Villa de Pontevedra un escenario privilegiado para desarrollar sus proyectos. Allí se unieron Castelao y Bóveda y juntos participaron de andainas sociales, culturales y políticas en una de las etapas más fecundas de la historia de la ciudad capitalina: formaron parte de la Coral Polifónica; colaboraron en el proyecto reformista de Daniel de la Sota -Presidente de la Diputación de Pontevedra-, del que nacerían empresas de largo recorrido como el Museo de Pontevedra, la Misión Biológica de Galiza -dirigida por Cruz Gallástegui Unamuno-, las Pensiones Artísticas de la Diputación -que dieron una extraordinaria generación de artistas-, pero sobre todo la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, obra personal de un jovencísimo Alexandre Bóveda, que en 1930 fue nombrado primer Director de la institución con tan sólo 26 años.

Alexandre Bóveda, junto a Lois Tobío, Calvalho Calero y Vicente Martínez-Risco, fue el vertebrador del Anteproyecto de Estatuto que elaboró el Seminario de Estudos Galegos; defendiéndolo en la decisiva Asamblea de Municipios celebrada en Compostela del 17 al 19 de Diciembre de 1932, y asumiendo la responsabilidad y la tarea histórica de impulsar el laborioso proceso de aprobación del propio texto estatutario, culminado finalmente con el apoyo ciudadano mayoritario en el referéndum del 28 de Junio de 1936.

Después del alzamiento militar fascista de Julio de 1936, Bóveda fue juzgado en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Pontevedra y, acusado de traición, fue condenado a muerte; cumpliéndose la sentencia con su fusilamiento en la mañana del 17 de Agosto de 1936 en A Caeira (Poio). Esta condena a muerte y el posterior asesinato de Alexandre Bóveda constituyen una injusticia histórica que debe ser reparada mediante la recuperación y la rehabilitación institucional de su figura, así como la divulgación de su ingente trabajo a favor de la causa de la libertad, la democracia y el progreso de Galiza.

En los últimos años se sucedieron distintos acuerdos institucionales que tenían como objetivo el reconocimiento de la figura humana y política de Alexandre Bóveda: el homenaje institucional del Ayuntamiento de Poio, el nombramiento por aclamación como Hijo Predilecto de Ourense, adoptado en la Corporación Provincial ourensana, y más recientemente el nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Pontevedra, junto con la concesión de la medalla de oro de Pontevedra, por lo que, con esta petición, demandamos del Parlamento de Galiza que honre a todas las personas mártires de la libertad en la Historia del pueblo gallego, institucionalizando como Día da Galiza Mártir el 17 de Agosto, cabo de año de la muerte de quien Castelao convirtió en símbolo de todas ellas, el ciudadano gallego Alexandre Bóveda Iglesias, y también la rehabilitación pública y política del propio Bóveda y de todos/as los/as mártires de la libertad que él mismo simboliza en la memoria histórica y democrática de nuestro pueblo.

El Parlamento es la Cámara de representación de todos los gallegos y gallegas y, por ello, demandamos de ella que reconozca a Bóveda y a todos/as los/as mártires gallegos/as, como una institución que represente verdaderamente a nuestro pueblo, en la referencia a los valores humanos y democráticos que quedan mencionados.

Por todo lo anterior, según lo dispuesto en el Artículo 4.1 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de Noviembre, reguladora del Derecho de Petición, instamos al Parlamento de Galiza:

.- A declarar e instituir como “Día da Galiza Mártir” el día 17 de Agosto de cada año, con carácter de celebración nacional en la Comunidad Autónoma de Galiza y jornada no laboral en su ámbito territorial, en memoria y homenaje de todos/as los/as ciudadanos y ciudadanas gallegos/as que dieron su vida o padecieron el exilio por defender las libertades y los derechos democráticos y nacionales del pueblo gallego, plasmados dentro del marco constitucional en aquel momento vigente, en el 1er Estatuto de Autonomía de Galiza, plebiscitado el 28 de Junio de 1936.

.- A incoar la revisión del proceso seguido y condena a muerte dictada contra el dirigente del Partido Galeguista, Alexandre Bóveda Iglesias, por un tribunal de las fuerzas antidemocráticas sublevadas contra el régimen constitucional de la IIa República española, y ejecutada en Poio el día 17 de Agosto de 1936.

.- A rehabilitar, de manera institucional, pública y políticamente la figura de Alexandre Bóveda Iglesias y, simbólicamente expresada en ella, la de todos/as los/ as ciudadanos y ciudadanas muertos/as en Galiza, a partir de Julio de 1936, en defensa de la misma causa por la que fue ejecutado Bóveda.

.- A promover institucionalmente la celebración de actos protocolares de la susodicha rehabilitación pública y política para el primer “Día da Galiza Mártir” que se conmemore.

Pontevedra, 17 de Agosto de 2013.Hoy: Fundación Alexandre Bóveda cuenta con tu ayuda

Fundación Alexandre Bóveda necesita tu ayuda con esta petición «Parlamento de Galiza: Institucionalización do 17 de Agosto como Día da Galiza Mártir». Únete a Fundación Alexandre Bóveda y 403 personas que ya han firmado.