La diferència salarial per gènere és il·legal- La diferencia salarial por género es ilegal

La diferència salarial per gènere és il·legal- La diferencia salarial por género es ilegal

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales

Fundació SURT ha iniciado esta petición dirigida a Parlament de Catalunya y

En català y castellano

Català

Demanem que la legislació s’apliqui i es sancioni de forma contundent per evitar la bretxa salarial

La bretxa salarial entre dones i homes és una realitat injusta. L’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat va fer l’estudi: “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones”, que analitza les dades del mercat de treball productiu desagregades per sexes.

En aquest estudi destaca que la mitja anual de diferència entre els salaris de dones i homes és del 26% i el percentatge s’apuja fins el 42,6% quan s’analitzen les franges salarials més baixes i és més elevada en el treball a temps complet que a temps parcial. Els homes cobren més que les dones en tots els trams d’edat. L’estudi posa també de manifest que el salari mitjà anual masculí es va situar en els 27.477 euros, mentre que el femení va ser 7.123 euros inferior, en concret 20.324 euros.

La legislació actual garanteix la igualtat salarial però no s’està aplicant i això ha agreujat la situació en els darrers anys, tal com demostren les dades. La legislació és antidiscriminatòria però cal anar més enllà. A tall d’exemple, Islàndia s'ha convertit primer país en prohibir per llei que els homes puguin cobrar més que les dones en feines de la mateixa categoria, establint sancions importants, certificats d’igualtat salarial a les empreses i auditories obligatòries que demostrin la inexistència de discriminació per gènere.

A la Fundació Surt treballem per la equitat i per superar les desigualtats de gènere, regulades per unes relacions socials basades en les diferències percebudes i assignades a homes i dones.

Per això demanem la vostra signatura a la petició per tal que:

 • Els governs impulsin mesures actives contra la discriminació per gènere a les empreses
 • S’oficialitzi un registre de plans d’igualtat a les empreses
 • S’elaborin indicadors de desigualtat per la detecció de la classificació professional que provoca gran part de la bretxa salarial
 • S’habilitin nous llocs d’inspecció de treball especialitzats
 • Es modifiqui la llei per aplicar sancions a les empreses que permeten la bretxa salarial
 • Es creïn els certificats d’igualtat salarial a les empreses
 • S’apliqui obligatòriament la diagnosi de seguiment i avaluació de plans d’igualtat
 • S’obligui a fer auditories d’igualtat salarial a les empreses

Castellano

Pedimos que la legislación se aplique y se sancione de forma contundente para evitar la brecha salarial
 
La brecha salarial entre mujeres y hombres es una realidad injusta. El Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat hizo el estudio: "La situación de desigualdad salarial en Cataluña entre hombres y mujeres", que analiza los datos del mercado de trabajo productivo desagregados por sexos.
 
En este estudio destaca que la media anual de diferencia entre los salarios de mujeres y hombres es del 26% y el porcentaje sube hasta el 42,6% cuando se analizan las franjas salariales más bajas y es más elevada en el trabajo a tiempo completo que a tiempo parcial. Los hombres cobran más que las mujeres en todos los tramos de edad. El estudio pone también de manifiesto que el salario medio anual masculino se situó en los 27.477 euros, mientras que el femenino fue 7.123 euros inferior, en concreto 20.324 euros.
 
La legislación actual garantiza la igualdad salarial pero no se está aplicando y esto ha agravado la situación en los últimos años, tal y como demuestran los datos. La legislación es antidiscriminatoria pero hay que ir más allá. A modo de ejemplo, Islandia se ha convertido primer país en prohibir por ley que los hombres puedan cobrar más que las mujeres en trabajos de la misma categoría, estableciendo sanciones importantes, certificados de igualdad salarial en las empresas y auditorías obligatorias que demuestren la inexistencia de discriminación por género.

En Fundación Surt trabajamos por la equidad y para superar las desigualdades de género, reguladas por unas relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas y asignadas a hombres y mujeres.

Por ello pedimos tu firma a la petición para que:

 • Los gobiernos impulsen medidas activas contra la discriminación por género en las empresas
 • Oficialice un registro de planes de igualdad en las empresas
 • Se elaboren indicadores de desigualdad para la detección de la clasificación profesional que provoca gran parte de la brecha salarial
 • Habilitarán nuevos puestos de inspección de trabajo especializados
 • Se modifique la ley para aplicar sanciones a las empresas que permiten la brecha salarial
 • Se creen los certificados de igualdad salarial en las empresas
 • Se aplique obligatoriamente la diagnosis de seguimiento y evaluación de planes de igualdad
 • Obliguen a hacer auditorías de igualdad salarial en las empresas
0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1500!
Con 1500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales