Reform Nobel Peace Prize

0 have signed. Let’s get to 100!September 20, 2013, 
To the Norwegian Nobel Committee: 

Here are EIGHT suggestions for the Nobel Prize Committee, 
with respect to the Nobel Prize for Peace: 

1) The Nobel Peace Prize should always come with 
one additional award: the awarding of diplomatic 
credentials for life to the person or people to whom 
it is awarded. This grant of diplomatic status can 
be arranged through the good offices of the Nobel 
Committee by contacting various nations, one of 
which will agree to confer such diplomatic credentials; 
the nation conferring the credentials need not be the 
nation of residence or citizenship of the recipient. 
In this way, if the Prize is awarded to someone who 
is in prison at the time the prize is awarded, the 
recipient is more likely to be able to attend the 
ceremony - especially if the diplomatic credentials 
are granted considerably prior to the ceremony 
and in a way which is not insulting to the country 
where the recipient has been incarcerated. 

2) The Nobel Peace Prize should never be awarded 
to a GROUP (i.e., the European Union, or an ad hoc 
or organized group or established NGO). 
The Nobel Prize for Peace should always be awarded 
to an identifiable, living individual or at most a pair 
of associated or co-worker individuals who can benefit
materially from it and who can leave a further world legacy 
(even posthumously) because of having been awarded the prize. 

3) Moreover, the prize should seldom be awarded to anyone 
who was a diplomat or official working for any 
Government at the time the individual was conducting 
the activity for which the prize is being considered 
and awarded; unless the person being considered is 
an individual who has fallen on hard times due to their 
work for peace as a Government official or diplomat. 
Otherwise, these people all have their rewards 
for anything they have done, and it is their job to 
work for peace. The prize should be awarded to 
those who have reached out bravely, above and 
beyond the call of duty in their walks of life. 

4) The Nobel Committee must not award the prize 
for politics which is unrelated to peace or the pursuit 
of peace in any tangible way. There are plenty of 
good causes: fighting poverty, working to improve 
the quality of Earth's environmental standards, etc. 
but the Nobel Prize for Peace is FOR PEACEMAKING. 

5) Peacemaking entails risk-taking, because the 
interests which promote war are powerful. The 
interests which promote war also tend to retaliate 
against whistleblowers who get involved in promoting 
peace and who go out of their way to do it. Accordingly, 
the Nobel Peace Prize may occasionally be considered or 
recommended for people who have borne the brunt of 
false or maliciously trumped-up accusations due to their 
work on behalf of the cause of peace. The Nobel Committee 
is encouraged to be brave in their selection of candidates who 
may have bruised records as a result of their counteraction 
against powerful interests. 

6) If a recipient of the Nobel Prize for Peace has disgraced 
himself or herself following the award of the prize; or if it 
is found, subsequent to the awarding of the prize, that there 
is much more seriousness to any charges which have already 
been brought against the recipient than a simple retaliation 
by corrupt forces, then the Nobel Prize for Peace should be 
awarded for that year to another individual on a retroactive 
basis, and the disgraced recipient should be unlisted for 
that particular year in which they have received the prize: 
Provided; that the disgraced recipient will not have to hand 
back the artifacts of the prize, the disgraced recipient need 
not be defrocked of diplomatic credentials, and the disgraced 
recipient may be eligible to be cleared at some future date 
upon further investigation, and may be eligible to be re-listed 
so that there would be two recipients listed for that particular 
year; even if the re-listing is done posthumously. 

7) People who have creatively initiated peace efforts should be 
given priority over those who have not; and people who have 
a strong media presence or pre-existing fame should not be 
given stronger consideration for the Nobel Peace Prize than 
people who are relatively obscure or unknown, but whose 
accomplishments outrank the deeds of the rich and famous 
and powerful. 

8) The Nobel Prize for Peace should be awarded not in a way 
which discourages or absconds from peacemaking efforts, 
but rather, the Nobel Prize for Peace should be granted in a way 
which makes the power of peacemakers at least equal to the power of those who would wage war upon any part of humanity 
for whatever reason is given. The Nobel Prize for Peace 
should empower humanity, not governments; should empower 
ideas, not wealth and fame and politics; should reward
creativity, not political organizations; and should not 
bow to war, but should play a pivotal role in overcoming it 
and in making peace a normal expectation of people 
throughout the world. 

Respectfully,

Scott Davis 
Chairman 
Committee of 37 Peace Initiative 
PO Box 877 
Edgmont, PA 19028-0877 
USA

(PS - The use of the Nobel symbols and medals

is by permission - this medal featured a 

"Download" button and a "Share" button when

it was posted on the Nobel site.  If this 

petition in any way violates that copyright

please let me know. Thank you.)

   

20 september 2013,
Til Den Norske Nobelkomite:
.
Her er åtte forslag til Nobels fredspris komiteen,
med hensyn til Nobels fredspris:
.
1) Nobels fredspris bør alltid komme med
ett ekstra award: tildeling av diplomatisk
legitimasjon for livet til den personen eller personer som den er tildelt.

Dette tilskuddet av diplomatisk status kan
ordnes gjennom gode kontorene til Nobel
Komiteen ved å kontakte ulike nasjoner, en av
som vil være enige om å gi slike diplomatiske akkreditiver; nasjonen overdragelse legitimasjonen trenger ikke være den nasjon av bosted eller statsborgerskap til mottakeren.
På denne måten, hvis prisen tildeles noen som
er i fengsel på gang prisen deles ut, den
mottakeren er mer sannsynlig å være i stand til å delta på
seremoni - spesielt hvis de diplomatiske akkreditiver
gis betraktelig før seremonien
og på en måte som ikke er krenkende for landet
hvor mottakeren har blitt fengslet.
.
2) Nobels fredspris bør aldri bli tildelt
til en gruppe (dvs. EU, eller en ad hoc
eller organisert gruppe eller etablerte NGO).
Nobels fredspris bør alltid bli tildelt
til en identifiserbar, levende individ eller høyst et par tilknyttede eller co-worker personer som kan ha nytte vesentlig fra det og som kan la en ytterligere verden arv (Selv posthumt) på grunn av å ha blitt tildelt prisen.

3) Videre bør prisen sjelden gis til hvem som helst
som var en diplomat eller offisielle arbeidsspråket for noen Regjeringen på den tiden den enkelte ble drive
aktiviteten som prisen blir vurdert og tildelt, med mindre den personen som blir vurdert er
en person som har falt på harde tider på grunn av deres
arbeide for fred som en embetsmann eller diplomat.
Ellers disse menneskene har alle sine belønninger
for noe de har gjort, og det er deres jobb å
arbeide for fred. Prisen skal deles ut til
de som har nådd ut tappert, over og
utover call of duty i deres samfunnslag.
.
4) Nobelkomiteen må ikke tildele prisen
for politikk som er relatert til fred eller jakten
av fred i noe håndgripelig måte. Det er nok av
gode formål: å bekjempe fattigdom, arbeidet med å forbedre kvaliteten på jordas miljøstandarder, etc.
men Nobels fredspris er FOR fredsskaping.
.
5) Fredsskaping innebærer risikotaking, fordi
interesser som fremmer krig er kraftige. Den
interesser som fremmer krig også en tendens til å gjengjelde mot varslere som blir involvert i å fremme
fred og som går ut av deres måte å gjøre det. Følgelig
Nobels fredspris kan tidvis bli vurdert eller
anbefales for folk som har båret hovedtyngden av
falske eller skadelig oppdiktede anklager på grunn av deres arbeide på vegne av fredens sak. Nobelkomiteen
Det oppfordres til å være modige i sine valg av kandidater som kan ha forslått poster som følge av counteraction deres mot sterke interesser.
.
6) Hvis en mottaker av Nobels fredspris har vanæret
seg selv etter tildelingen av prisen, eller hvis det
er funnet, i etterkant av tildelingen av prisen, at det
er mye mer seriøsitet tiltalepunkter som allerede har
blitt reist mot mottakeren enn en enkel gjengjeldelse
av korrupte krefter, da Nobels fredspris bør være
tildelt for det året til en annen person på en tilbakevirkende basis, og vanæret mottaker skal være oppført for det aktuelle året de har mottatt prisen:


Forutsatt, at vanæret mottakeren ikke vil ha for hånden
tilbake gjenstander av premien, vanæret mottakeren trenger ikke defrocked av diplomatiske legitimasjon, og vanæret Mottakeren kan være kvalifisert til å bli ryddet en gang i fremtiden ved nærmere undersøkelse, og kan være kvalifisert til å bli re-listet
slik at det vil være to mottakere som er oppført for den bestemte år, selv om re-notering er gjort posthumt.
.
7) Personer som har kreativt initiert fredsarbeidet bør være prioritert fremfor de som ikke har, og folk som har en sterk media tilstedeværelse eller allerede eksisterende ry bør ikke være gitt sterkere hensyn til Nobels fredspris enn folk som er relativt obskure eller ukjente, men som prestasjoner rangeres foran de gjerninger de rike og berømte og kraftig.
.
8) Nobels fredspris bør tildeles ikke på en måte
som fraråder eller rømmer fra fredsskapende innsats,
men snarere bør Nobels fredspris gis på en måte
som gjør kraften av fredsmeglere minst lik makt
av dem som ville føre krig på noen del av menneskeheten

uansett grunn er gitt. Nobels fredspris
skal styrke menneskeheten, ikke regjeringer; skal styrke ideer, ikke rikdom og berømmelse og politikk, bør belønne kreativitet, ikke politiske organisasjoner, og bør ikke bøye seg for krig, men bør spille en sentral rolle i å overvinne det og i å lage fred en normal forventning om mennesker over hele verden.
.
Respectfully,

Scott Davis
Formann
Utvalget av 37 fredsinitiativ
PO Box 877
Edgmont, 19028-0877 PA
USAToday: Scott is counting on you

Scott Davis needs your help with “Norsk Nobelkomite: Reform Nobel Peace Prize”. Join Scott and 19 supporters today.