Facebook: Stop being complicit with Dictators to suppress people (FB đồng lõa với CSVN)

Petition Closed

Facebook: Stop being complicit with Dictators to suppress people (FB đồng lõa với CSVN)

This petition had 1,794 supporters

Henry Nguyen started this petition to President Donald J. Trump and

According to Human Rights Watch, Facebook has removed at least 159 Vietnamese activists accounts in 2017. Vietnam now has more than 64 million Facebook users, ranking 7th in the world.
According to VOA Vietnamese, at Facebook meeting on January 11,2018 in Hanoi, the Minister of Information and Communications of the Communist Party of Vietnam thanked Facebook for removing more than 670 accounts "reactionary, defaming Party leaders, House ", but added that this is a small number compared with the request that Vietnam has sent to Facebook asking removal of 5,000 accounts.

A California State Congressman has sent a letter to CEO Mark Zuckerberg of the company, alleging that the Vietnamese government is using a cyberattack called Force 47 to silence the dissident. In the letter to Zuckerberg, Congressman Ash Kalra, Democrat from San Jose, accused the social media giant of following the demands of the Force 47th, and was either complicit in the actions of the force, or was actively supporting the removal of content on Facebook favorable to the communist authorities.

The Asia Times also posted articles "Facebook puts business before dissent in Vietnam" and "Is Facebook putting profit before freedom in Southeast Asia?" recently.

Given Vietnam’s history of squelching free speech and, particularly in recent years, the imprisoning of bloggers and activists who are raising human rights issues.The Vietnamese Communist Party maintains a monopoly on political power and allows no challenge to its leadership. Basic rights such as freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly, and freedom of religion, are restricted or eliminated. Human Rights activists and bloggers in Vietnam face harassment, physical assault , and imprisonment it is critical that Facebook understands the nature of the effort using Force 47th unit to shut down accounts or otherwise shut down free expression on such a vital platform is a dangerous direction and Facebook should be cautious about efforts to shut down accounts or otherwise limit the ability of users to freely use the platform.

Countless numbers of activist in America, Europe, Asia who use Facebook and Vietnamese Language to communicate, advocate with people inside Viet Nam also are facing the vicious attacks from Force 47 and 80,000 communist propaganda workers and Facebook's shutting down accounts temporarily or permanently. Few exemple are popular/well liked beautiful ladies Facebookers Lisa Pham (facebook.com/lisapham1993?ref=br_rs) from US anh Anh Chi (facebook.com/nu.pontaultcombault2010) from France.

We are asking Facebook supports the Freedom of Speech and Expression and give us the right to voice our good cause and stop being complicit with Vietnamese Communist suppressing people.The ones who are attacking human rights activist should be blocked and shut down not the activists themself.

 

We are asking Facebookers worldwide support our cause and sign our petition.

P.S. You can even help a little more by copy and send this petition to your country local government, your elected representatives. We need help translating to other languages German, French, and many more...

We thank you all.

------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/search/top/?q=ash%20kalra%20letter%20to%20facebook
(Letter from California Congressman Ash Kalra)
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/vietnam
(Human Rights Watch Reports)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=rmdksOFxeL
(HWR video)
http://www.atimes.com/article/facebook-puts-business-dissent-vietnam/
(Asia Times: Facebook puts business before dissent in Vietnam)
http://www.atimes.com/article/facebook-putting-profit-freedom-seasia/
(Is Facebook putting profit before freedom in Southeast Asia?)

---------------------------------------------------------------------

Theo Human Rights Watch, Facebook đã gỡ bỏ ít nhất 159 nhà hoạt động người Việt Nam vào năm 2017. Việt Nam hiện có hơn 64 triệu người sử dụng Facebook, đứng thứ 7 trên thế giới.
Theo VOA Việt Nam, tại cuộc họp Facebook ngày 11 tháng 1 năm 2018 tại Hà Nội, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Đảng Cộng sản Việt Nam đã cảm ơn Facebook đã xóa bỏ hơn 670 tài khoản "phản động, phỉ báng lãnh đạo Đảng, Nhà Nước", nhưng nói thêm rằng đây là con số nhỏ so với yêu cầu mà Việt Nam đã gửi cho Facebook yêu cầu xóa bỏ 5.000 tài khoản.

Một Dân Biểu Tiểu Bang California đã gửi một lá thư tới Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của công ty, cáo buộc rằng chính phủ Việt Nam đang sử dụng một cuộc tấn công không gian mạng gọi là Lực lượng 47 để trù dập sự bất đồng chính kiến. Trong bức thư gửi Zuckerberg, Dân Biểu Ash Kalra, Dân Chủ của San Jose, đã cáo buộc cơ quan truyền thông xã hội Facebook tuân thủ các yêu cầu của Lực lượng 47, và cũng là người đồng lõa trong hành động của lực lượng, hoặc đã tích cực ủng hộ việc xóa bỏ nội dung,tài khoản trên Facebook theo lời nhà cầm quyền cộng sản.

Theo tờ Asia Times, "Facebook đặt vấn đề kinh doanh trên quyền lợi các nhà bất đồng ý kiến ở Việt Nam" và "Liệu Facebook có xem lợi nhuận trên quyền tự do ngôn luận ở Đông Nam Á?".

Với lịch sử Việt Nam ngăn chận tự do quyền ngôn luận, đặc biệt là trong những năm gần đây, việc giam giữ các blogger và cac nhà hoạt động nhân quyền đang gây ra vấn đề xâm phạm nhân quyền trầm trọng. Các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do tôn giáo bị hạn chế hoặc loại bỏ. Các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam phải đối mặt với hành vi quấy rối, hành hung và tù đày, điều quan trọng là Facebook hiểu được bản chất của nỗ lực sử dụng đơn vị Force 47 để ngăn chận, khóa bỏ tài khoản là một khuynh hướng nguy hiểm và Facebook nên thận trọng về những nỗ lực để đóng tài khoản hoặc giới hạn khả năng xử dụng của các tài khoản.

Vô số các nhà hoạt động nhân quyền tại Mỹ, Châu Âu, Châu Á sử dụng Facebook và tiếng Việt để giao tiếp, vận động dân chủ, tư do cho Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những cuộc tấn công tồi tệ của lực lượng 47 và 80.000 dư luận viên cộng sản và Facebook đã góp tay treo chức năng, đóng tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn. Vài ví dụ là  tài khoản Lisa Pham (facebook.com/lisapham1993?ref=br_rs) từ Mỹ, Anh Chi (facebook.com/nu.pontaultcombault2010) từ Pháp.

Chúng tôi yêu cầu Facebook tôn trọng, hỗ trợ quyềnTự do Ngôn luận và cho phép chúng tôi có quyền nói lên tiếng nói bảo vệ nhân quyền của chúng tôi và ngừng tham gia, hợp tác vào việc đàn áp  nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Những người đang tấn công các nhà hoạt động nhân quyền như AK47 và Dư Luận Viên nên bị chặn và khóa tài khoản.

Chúng tôi yêu cầu Facebookers trên toàn thế giới hỗ trợ ký tên thỉnh nguyện thư này.

P.S Các bạn có thể giúp chia sẽ, sao bản Thỉnh Nguyện Thư nảy đến các cơ quan chính quyền, và các dân biểu , nghị sĩ nơi quốc gia bạn cư trú. Chúng tôi cần giúp các bản dịch tiếng Pháp, Đức, Hòa Lan và nhiều ngôn ngữ khác...

Chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn.

------------------------------------------------------------------------

Selon Human Rights Watch, Facebook a supprimé au moins 159 comptes d'activistes vietnamiens en 2017. Le Vietnam compte aujourd'hui plus de 64 millions d'utilisateurs de Facebook, se classant ainsi au 7ème rang mondial.

Selon VOA Vietnamese, lors de la réunion Facebook du 11 janvier 2018 à Hanoi, le ministre de l'Information et des Communications du Parti communiste du Vietnam a remercié Facebook pour avoir supprimé plus de 670 comptes "réactionnaires, diffamant les dirigeants du Parti Communiste Vietnamien", mais a prétendu que ce n’ est qu’ un petit nombre par rapport à la demande que le Vietnam a envoyé à Facebook demandant la suppression de 5 000 comptes.
Un membre du Congrès de l'État de Californie a envoyé une lettre au PDG Mark Zuckerberg de la direction de Facebook, alléguant que le gouvernement vietnamien utilise une cyberattaque appelée Force 47 pour faire taire les dissidents. Dans la lettre à Zuckerberg, le député Ash Kalra, démocrate de San José, a accusé le géant des médias sociaux de suivre les demandes de la Force 47, d’être complice dans les actions de la force, et contribuait activement à la suppression des contenus sur Facebook à la demande du Gouvernement communiste.

Selon le journal The Asia Times, « Facebook met-il les bénéfices qui lui rapportent avant la liberté des dissidents en Asie du Sud-Est? » récemment.

Compte tenu de l'histoire de l’oppression de la liberté d'expression au Vietnam et, en particulier ces dernières années, de l'emprisonnement de blogueurs et de militants qui soulèvent des questions de droits de l'homme. Le Parti communiste vietnamien maintient le monopole du pouvoir politique. Les droits fondamentaux tels que la liberté de parole, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté de religion sont restreints ou supprimés.

Les militants des droits de l'homme et les blogueurs au Vietnam sont harcelés, agressés physiquement et emprisonnés. Il est essentiel que Facebook comprenne la nature de l'effort de la Force 47 qui agit pour fermer des comptes ou fermer la liberté d'expression sur une plate-forme si vitale. Facebook doit être prudent sur les actions visant à fermer les comptes ou limiter la capacité des utilisateurs à utiliser librement la plate-forme.
Un nombre incalculable de militants en Amérique, en Europe et en Asie qui utilisent Facebook et la langue vietnamienne pour communiquer avec des personnes à l'intérieur du Vietnam font face aux attaques vicieuses de la Force 47 dont 80 000 propagandistes communistes en font partie et Facebook exécute la fermeture temporairement ou définitivement les comptes des dissidents militants. Quelques exemples sont connus : les Facebookers Lisa Pham (facebook.com/lisapham1993) et Anh Chi (facebook.com/nu.pontaultcombault2010) de France.
Nous demandons à Facebook de soutenir la liberté de parole et d'expression et de nous donner le droit d'exprimer notre bonne cause et d'arrêter d'être complice des communistes vietnamiens répressifs. Ceux qui attaquent des militants des droits de l'homme devraient être bloqués et non les activistes eux-mêmes.

Nous demandons aux Facebookers dans le monde entier de soutenir notre cause et de signer notre pétition.

P.S. Vous pouvez même aider un peu plus en copiant et envoyer cette pétition au gouvernement local de votre pays, vos représentants élus. Nous avons besoin d'aide pour traduire vers d'autres langues allemandes, françaises et bien d'autres ...

Nous vous remercions tous.

 

Petition Closed

This petition had 1,794 supporters