Bílý dům v Brně kulturní památkou | Make the White house in Brno a cultural monument

0 have signed. Let’s get to 7,500!


Prohlašme brněnský Bílý dům za kulturní památku - dokud není pozdě!

Budova polikliniky a městského kulturního zařízení na Žerotínově náměstí v Brně, které nikdo z Brna neřekne jinak než Bílý dům, je unikátním příkladem moderní architektury, inspirovaná myšlenkami i dílem architektů Le Corbusiera a Oscara Niemeyera. Architekt Miroslav Spurný jej realizoval jako sídlo KSČ v letech 1973 - 1976. Po sametové revoluci byl otevřen veřejnosti jako dětská poliklinika.

Architektonický koncept jde k samotným kořenům moderní architektury, svojí nadčasovostí popírá ideologickou motivaci vzniku budovy. Snoubí se v něm strojová přísnost s až latinskoamerickou hravostí a lidským měřítkem. Bílý dům je coby modernistická stavba v zeleni harmonicky zasazen do historického prostředí města - nepopírá ducha místa, ale obohacuje svým odlehčeným působením. V exteriéru i interiéru jsou použity ve své době nejkvalitnější materiály, které se ve velké míře dochovaly v původním stavu.

Současný vlastník - město Brno plánuje Bílý dům v nejbližší době prodat do soukromých rukou. Bylo by dobré, kdyby jej nový majitel kupoval už jako kulturní památku. Jinak si s ním může naložit, jak chce a jak už soukromí vlastníci naložili s více architektonickými unikáty z tzv. socialistického období - necitlivě je přestavěli nebo i zbourali.

--------

Let the White house in Brno be declared as a cultural monument

The building with a health centre and a city cultural facility on the Žerotín's place in Brno, which is called "White house" by the Brno people, is a rare modern architecture example, inspired by the ideas and work of architects Le Corbusier and Oscar Niemeyer. It was designed by architect Miroslav Spurný and built in the years 1973 - 1976 as a communist's party headquarters. After the velvet revolution it has been opened to the public as a children's health centre.

The architectural concept leads directly to the roots of the modern architecture. With its timelessness it denies the ideological intention. The concept joins the machine strictness with rather latino-american positive-minded elegance and human scale. The white house as a typical modernist building in the greenery around itself is harmonically embedded to the traditional urban structure. It doesn't defy the genius loci, but enriches it with the building's lightened feeling. Outside and inside there are implemented the most valuable materials, which are mostly preserved in the original 1970's state.

The present owner - City of Brno intents to privatize the White house. It would be good, if the new owner will buy the White house right as a cultural monument. Otherwise he could do anything what he wants - just like many private owners did with outstanding architecture from the so called socialist age. It could be brutally "modernized" or even demolished.