Mijndecreet van Wallonië: We willen inspraak hebben!

Erfolg

Mijndecreet van Wallonië: We willen inspraak hebben!

Diese Petition war mit 1.233 Unterstützer*innen erfolgreich!
Andrea Carrillo Bianchi hat diese Petition an Minister Carlo di Antonio (Ministre de l'Environnement, et de l'Aménagement du Territoire de la Wallonie) gestartet.

zur Version in deutscher Sprache

à la version en langue française

Ons water en onze eigendommen zijn een belangrijk onderdeel van ons levensonderhoud. Ze zijn veel belangrijker dan lood en zink. Daarom heb ik deze petitie online gezet en vraag ik u deze te ondersteunen met uw handtekening.

Naar de achtergrond:

In oktober 2017 vroeg WalZinc sprl, Wavre, goedkeuring aan voor proefboringen in 9 gemeenten in Oost-België. De onderneming is voornemens een 142 km2 mijn te openen in de gemeenten Kelmis, Plombières, Lontzen, Welkenraedt, Raeren, Eupen, Aubel, Limbourg en Baelen. Het verzoek om de mijnbouwactiviteiten te hervatten heeft aanleiding gegeven tot grote bezorgdheid en talrijke protesten vanwege de verwachte onomkeerbare gevolgen voor mens en milieu (verlaging van het grondwaterpeil, gevaar voor water en drinkwater, verlaging van het bodemniveau, enz.

Deze aanvraag werd in januari 2018 afgewezen door het Ministerie van Milieu van Wallonië wegens formele fouten en sindsdien heeft de bevolking weinig gehoord over WalZinc. Velen denken dat het bedrijf WalZinc verder niets zal doen, er komt geen toepassing meer voor ...

Vorig jaar heeft het Ministerie van Leefmilieu van Wallonië een wetsontwerp opgesteld ter vervanging van de oude, bestaande mijnbouwwet.

Het ontwerp, ook wel "Mijndecreet" genoemd door de krant GrenzEcho, dat in het Waalse parlement ter goedkeuring aan het publiek werd voorgelegd in een artikel op 12.01.19 door de pers. Geïnteresseerden kunnen de tekst van dit ontwerp vinden op de website van het burgerinitiatief Hergenrath Umwelt, www.bihu.eu

Mijn zorgen.

Ik maak me zorgen over een aantal bepalingen van deze wet, met name de intentie van WalZinc om opnieuw een aanvraag in te dienen voor proefboringen of soortgelijke mijnbouwactiviteiten.

1) Het wetsontwerp behandelt het beheer van een mijn als een zaak van "algemeen belang".

Omvat het "voordeel voor de gemeenschap" het verlenen van een mijnbouwvergunning aan een bedrijf, zodat het op grote schaal zware metalen kan winnen om de grootst mogelijke financiële winst voor particulieren (aandeelhouders, mijnexploitanten) te behalen?

Daarentegen: Natuur en water vormen een duidelijk "openbaar nut" en moeten worden beschermd tegen gevaren.

2) In het wetsontwerp hebben de gemeenten in de getroffen regio's en hun burgers geen zeggenschap over het verlenen van een mijnbouwvergunning aan een mijnexploitant. Alleen de openbare dienst, de mijnexploitanten en vertegenwoordigers van de economie en de wetenschap zouden als adviseur optreden in een „mijnbouwraad".

Deze mijnbouwraad moet de Waalse regering het definitieve advies geven over het verlenen van een mijnbouwvergunning. Het wetsontwerp voorziet niet in de vertegenwoordiging van burgers en gemeenten in deze mijnbouwraad.

3) In het wetsontwerp kan de regering de eigenaars van onroerend goed (bijv. grond, bouwgrond, huizen, bedrijfsgebouwen, toeristische accommodatie, enz.) in een getroffen regio of gemeente onteigenen "voor de exploratie en het gebruik van ondergrondse hulpbronnen, de ontwikkeling van toegangswegen of infrastructurele werken“.

Mijnbouwexploratie of mijnbeheer vereist veel oppervlakte-infrastructuur. Het is een groot bedrijf, met toegangswegen, gootsteenbekkens, stortplaatsen, enz. Hoe krijgt de mijn zijn plaats als de regio bevolkt is? Het wetsontwerp voorziet in de volgende oplossing: door onteigeningen in het "algemeen belang“.

De mijnbouw in Oost-België en Wallonië - en vooral in de gemeenten Plombières, Lontzen, Kelmis, Welkenraedt, Raeren, Eupen, Aubel, Limbourg en Baelen - heeft al meer dan 100 jaar niet meer plaatsgevonden en sindsdien hebben onze gemeenten zich economisch zeer goed ontwikkeld. Er is industrie, veel winkels en toeristische bedrijven die voor altijd gesloten zouden worden door onteigening. In dit geval zouden deze mensen hun bestaansmiddelen verliezen en een nieuw bestaan moeten opbouwen.

4) Het is bekend dat mijnbouw ons water, ons drinkwater en ons grondwater, in gevaar kan brengen. Het grondwater moet worden ontgonnen zodat de minerale ontgonnen kunnen worden. Geen enkele mijn is veilig. Er bestaat altijd een groot risico op besmetting en vergiftiging van het water. Deze schade is onomkeerbaar.

Mijnbouwactiviteiten kunnen ook gevolgen hebben voor onze buurlanden, aangezien alle wateren met elkaar verbonden zijn en geen grenzen kennen. Helaas voorziet het wetsontwerp niet in de mogelijkheid dat de Europese Commissie in kennis wordt gesteld van de verwachte grensoverschrijdende effecten van mijnbouwprojecten die dicht bij de grenzen van buurlanden worden aangevraagd.

Om deze redenen heb ik deze petitie online gezet.

Mijn petitie.

Ik verzoek minister di Antonio vriendelijk de volgende wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van bovengenoemd "decreet tot vaststelling van de code voor het beheer en het gebruik van ondergrondse hulpbronnen“:

Mijnbouw en het beheer van een mijn worden in het algemeen niet bij wet gedefinieerd als een doel van algemeen of openbaar belang. In plaats daarvan: Per geval wordt samen met de betrokken gemeenten beslist of er een openbaar belang is bij het beheer van een mijn in een bepaalde regio.

Zo moet bijvoorbeeld worden gecontroleerd of de bescherming van het drinkwater of de natuur prevaleert.

2) De betrokken gemeenten en de burgers - die ook door hun burgerinitiatieven worden vertegenwoordigd - hebben inspraak bij het verlenen van een vergunning voor mijnbouwactiviteiten en kunnen dit recht ook tijdens de vergunningsprocedure uitoefenen.

De mineralen in de ondergrond "behoren toe aan alle bewoners" aan de oppervlakte. Daarom moeten burgers en gemeenten inspraak hebben in het verlenen van mijnbouwvergunningen.

3) De regering kan niet eenzijdig verklaren dat het in het "algemeen belang" is om onroerend goed te onteigenen. In plaats daarvan: Over onteigening en de voorwaarden voor onteigening moet van geval tot geval worden beslist en de gemeenten en de vertegenwoordigers van de burgers moeten inspraak hebben.

In de grondwet van België staat: "Niemand mag van zijn of haar eigendommen worden beroofd, behalve ten bate van de gemeenschap". De winst van particulieren (mijnexploitanten, aandeelhouders) is geen "voordeel voor het grote publiek".

4) De Europese Commissie wordt geïnformeerd over mijnbouwprojecten in het grensgebied vanwege de verwachte grensoverschrijdende effecten.

Ik dank u voor uw steun in de vorm van een handtekening op mijn verzoekschrift.

Erfolg

Diese Petition war mit 1.233 Unterstützer*innen erfolgreich!

Jetzt die Petition teilen!