Better and safer conditions for horses working in front of carriages in Alanya

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Honourable Mayor Yücel,

The animal friends of Alanya have been following with concern the condition of the horses working in front of carriages in the streets of the city many years now. The horses are in substandard condition. Also both the horses and the carriages are totally unsafe after dark. In addition; resting conditions, feeding, and veterinary care of the horses are on appallingly poor level.

Sub-standard treatment and the condition of the horses is a real concern. Every year horses have collapsed on the Alanya streets. Latests film one of those was on 18th of August 2018, Facebook public group ”ALANYA DUYARLI HAYVAN SEVERLER”. The horse in very poor condition was forced once again to pull the carriage and horse collapsed on the main street, the center of the busiest tourist area.

Rules that are in accordance with European standards must be set for this business, and for keeping of horses.

 1. Horses must be guaranteed health care.
  - Our suggestion is that the city will have a veterinary checking the horses once a month, and in addition in a situation where customers notice that it is needed. Sick or malnourished horses should never be seen in the streets of a tourist resort.
 2. To practice the profession should be subject to license.
  - It is really an accident prone profession: Unskilled drivers, poor condition of horses, carriages and horses without lights or reflectors combined with the heavy traffic of Alanya.
 3. Horses must be guaranteed decent resting conditions, as well as access to adequate amount of drinking water and food.
  - Horses must have a cover or a roof to protect them from heat and rain. The horses need to be able to lie down , and the resting area has to be clean.

We hope that the city will begin urgent actions to address these complaints. We do not wish that the profession is abolished, but prompt solutions to improve the current causes of grievances, and the resulting dangers, in particular regarding animal welfare violations.

Sari Syrjälä,
(The originator of the petition, Sari Syrjälä, worked with horses professionally in Finland nearly 20 years; Breeding, owning and training hundreds of horses for use and for breeding.)

- - -

Arvoisa kaupunginjohtaja Yücel,

Eläinten ystävät Alanyassa ovat huolestuneina seuranneet hevosvaljakoiden hevosten työskentelyä monien vuosien ajan. Hevoset ovat huonokuntoisia, ne eivät saa tarpeeksi lepoa, ravintoa, juomaa tai eläinlääkinnällistä apua. Lisäksi hevoset ja vaunut ovat vaarassa pimeän tulon jälkeen.

Hevosten hyvinvointi on todellinen huoli. Joka vuosi hevosia luhistuu Alanyan kaduille, viimeisin tapaus oli jaettu 18. elokuuta 2018 Facebookin avoimeen ryhmään ”ALANYA DUYARLI HAYVAN SEVERLER”. Huonossa kunnossa oleva hevonen oli jälleen kerran pakotettu vetämään kärryjä ja se kaatui yhdelle Alanyan pääkaduista, keskelle vilkkainta turismialuetta.

Eurooppalaisten standardien mukaiset säännöt on asetettava koskemaan myös hevosiin liittyvää liiketoimintaa Alanyassa.

 1. Hevosille on taattava kunnon terveydenhuolto.
  - Ehdotuksemme on, että eläinlääkäri tarkistaa hevoset kerran kuussa ja lisäksi tilanteissa, jossa asiakkaat huomauttavat huonokuntoisista eläimistä. Sairaita tai aliravittuja hevosia ei pitäisi koskaan nähdä kaduilla.
 2. Ammattin harjoittaminen edellyttää lisenssiä.
  - Ammatinharjoittamiseen pitää asettaa tietyt standardit. Ajureiden tulee olla ammattitaitoisia, hevosten ja kärryjen hyväkuntoisia sekä lisäksi kärryissä tulisi olla kunnon valot sekä heijastimet.
 3. Hevosille on taattava kunnolliset lepo-olosuhteet sekä riittävä määrä juomavettä ja ruokaa.
  - Hevosilla on oltava lepopaikka, jossa ne ovat suojassa kuumuudelta ja sateelta. Hevosten on kyettävä nukkumaan ja lepopaikan on oltava puhdas.

Toivomme, että kaupunki ryhtyy kiireellisiin toimiin näiden asioiden parantamiseksi. Emme vaadi, että hevosvaljakot poistuvat kokonaan Alanyan kaduilta, mutta tilanne vaatii nopeita ratkaisuja nykyisten olosuhteiden parantamiseksi ja vaarojen poistamiseksi. Erityisesti eläinten hyvinvointia koskevien rikkomusten osalta.

Sari Syrjälä,
(Vetoomuksen esittäjä, Sari Syrjälä, työskennellyt hevosten parissa ammattimaisesti Suomessa lähes 20 vuotta)

- - -

Ärade borgmästare Yücel,

Alanyas djurvänner har med stort bekymmer, under många år följt tillståndet hos hästarna som arbetar framför vagnarna på stadens gator. Hästarna är i undermåligt skick och behandlas många gånger illa av förarna. Desutom är dessa hästdragna vagnar en stor säkerhetsrisk efter mörkrets inbrott. Dessutom ser vi att viloperioder, utfodring och veterinärvård av hästarna är på oerhört låg nivå.

Dålig behandling av, och hästarnas undermåliga allmäntillstånd är en verklig källa till oro. Varje år ser vi hästar som kollapsar på Alanyas gator. Senast detta hände var den 18 augusti 2018, vilket visas i en film som lagts ut på internet av Facebook-gruppen "ALANYA DUYARLI HAYVAN SEVERLER". Hästen, som är i mycket dåligt skick, tvingas fortsätta att dra vagnen och kollapsar på huvudgatan, mitt i det mest tätbefolkade turistområdet.

Regler som överensstämmer med europeiska standarder måste införas för denna verksamhet och för hästhållningen överlag.

 1. Hästar måste garanteras veterinärvård.
  - Vårt förslag är att hästarna, genom stadens försorg, ska kontrolleras av veterinär en gång i månaden, och dessutom vid situationer där kunder märker att det behövs. Sjuka eller undernärda hästar ska aldrig ses på gatorna i en turistort.
 2. Licens bör krävas för att få rätt att utöva yrket.
  - Det är ett mycket olycksbenäget yrke: Okunniga förare, hästar och vagnar i dåligt skick och hästar utan ljus eller reflektorer i kombination med Alanyas täta och hetsiga trafik.
 3. Hästar måste garanteras anständiga viloplatser, samt tillgång till tillräcklig mängd rent dricksvatten och, för hästar, lämpligt foder.
  - Hästar måste ha ett stall eller åtminstone ett tak som skydd mot värme och regn. Hästarna måste kunna ligga och vila och viloplatserna måste hållas rena.

Vi hoppas att staden kommer att inleda brådskande åtgärder för att tillmötesgå dessa klagomål. Vi önskar inte att yrket avskaffas, utan snabba lösningar för att förbättra de nuvarande förhållandena och därmed minska riskerna för olyckor och i synnerhet för att motverka överträdelser av djurens välbefinnande.

Sari Syrjälä,
(Upphovsmannen Sari Syrjälä, har arbetat med hästar professionellt i Finland nästan 20 år. Uppfödning, ägande och träning av hundratals hästar för användning och för avel.)

- - -

Sehr geehrter Bùrgermeister!

Schon seit langem verfolgen wir Tierfreunde die Situation der Kutschpferde von Alanya! Und nach dem neuesten Zwischenfall in der Innenstadt von Alanya sind wir der Meinung, das sich nun umgehend die Situation der Kutschpferde veràndern muss. 

Die Gesetze fùr den Tierschutz mùssen sich dem Standard Europas anpassen und eingehalten werden!

 1. Die Gesundheit der Tiere muss garantiert werden. Monatliche Check Ups von qualifizierten Tieràrzten der Gemeinde mùssen eingehalten werden. Die Beschwerden der Touristen mùssen ernst genommen und jeder Verfehlung muss nachgegangen werden!
 2. Grosse Beanstandungen sind von unserer Seite aus, das der sichere Strassenverkehr nicht gewàhrleistet ist, da die Pferde oft in einem furchtbarem Zustand sind, geschwàcht und kaum noch in der Lage die Kutsche zu ziehen. Auch sind die Kutschen nachts nicht ausreichend gesichert, Beleuchtung fehlt, und damit besteht ein hohes Risiko von Verkehrsunfàllen.
 3. Auch die Stallhaltung der Pferde muss sich deutlich verbessern! Die Pferde mùssen die Mòglichkeit haben, sich genùgend auszuruhen. Die Pferde brauchen die Mòglichkeit, sich hinzulegen. Oft werden dir Tiere viel zu kurz angebunden, kònnen sich nicht hinlegen, und so ist der Gesundheitszustand der Pferde angegriffen. Immer wieder mùssen wir beobachten, wie die Tiere kraftlos vor den Kutschen zusammenbrechen.

Diese Pedition wird von uns veranstaltet. Viele Jahre haben wir in Eu

- - -

Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel

Alanya’da ikamet eden hayvan sevenleri uzun zamandır sokakta çalışan atlar için derin bir endişe içindedir. Atlar kötü durumdalar ve atlara yeterince yiyecek ve içecek verilmiyor. Ayrıca atlara dinlenmek için zaman verilmiyor ve gereken veteriner muayeneleri ihmal ediliyor. Karanlıkta sokakta gezen atlar ve at arabaları büyük bir tehlike içindedir.

Atların durumu gerçekten endişe vericidir. Her yıl Alanya sokaklarında atlar ölüyor. En son olay 18. Ağustos 2018 tarihinde sosyal medya kanalı Facebook ‘da ki ”ALANYA DUYARLI HAYVAN SEVENLER” grubunda paylaşılmıştır. Kötü durumda olan at yine at arabasını çekmeye zorlanmıştı ve at Alanya’da turist dolu ve en işlek yol olan Atatürk caddesinde yere yıkılıp düştü.

Avrupa standartları Alanya’da at arabalarla yapılan ticaret için de geçerli olması lazım.

 1. Atların sağlık durumu düzenli olarak kontrol edilmeli
  - Önerimiz atlara her ay yapılan veteriner muayenelerdir. Ayrıca müşterilerden belki gelen şikayetler her zaman incelemeye alıp atların sağlık durumu kontrol edilmeli. Hasta ve az beslenmiş atlar hiçbir zaman sokakta bulunmamalı.
 2. Ticaret yapmak için gereken lisansları ve belgeleri bulundurulması şartı
  - Atlarla ve at arabalarla ticaret yapanlara belli şartları ve standartları konmalı. At arabaları sürenler her zaman işi bilen ve profesyonel olmalı. Atların sağlıklı ve arabaların sağlam olmalı. Ayrıca at arabalarında yeterince ışık ve reflektör bulunmalı.
 3. Atlara yeterince içme suyu, yiyecek ve düzenli olarak dinlenme imkanı sunmalı
  - Atlara dinlenmek için yeterince iyi bir ortam yaratmalı. O yerin gölgede olmalı ve yağmurdan korunmalı. Atlara uyma imkanı sunmalı ve yer temiz tutmalı.

Sizden ricamız; Alanya Belediyesi acilen bu konu hakkında harekete geçip bu eksiklikleri giderilecektir. At arabaların tamamen kaldırmasını rica etmiyoruz. Sadece hızlı bir şekilde şu andaki durumunun düzeltilmesini ve tehlikelerin kaldırılmasını rica ediyoruz. Özellikle hayvanlara yapılan eziyet ve onlara yapılan ihmaller bitmeli.

Sari Syrjälä
(Talep eden kişi Sari Syrjälä, Finlandiya’da yirmi yıldır atlarla profesyonel olarak çalışan kişidir)