Victoria confirmada

Mateo Isern (Batle de Palma) i Joan Pau Reus (Regidor del Districte Centre de Palma): Votau a favor de cedir un local per a les activitats de l'Avv Canamunt

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 483 firmas!


Actualment l’Associació de Veïns Canamunt-Ciutat Antiga desenvolupa diversos projectes, molts d’ells en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma o amb altres institucions, però aquestes darreres setmanes s’ha agreujat la situació degut a l’èxit de les recollides d’aliments i l’agument de families que venen a recollir aliments setmanalment. Fet que ha provocat que el local compartit hagi quedat petit. A això, sumam la campanya de Nadal de recollida de joguines per les que no tenim espai per netejar-les i empaquetar-les.

Per això ens vàrem reunir fa uns dies amb el regidor del nostre discricte, Joan Pau Reus per explicar-li la situació. I a més, al proper plenari de l’Ajuntament (28 de novembre), els grups municipals de MÉS i PSIB-PSOE han presentant la nostra proposta per tal de que l’Ajuntament ens cedeixi un local per poder realitzar les nostres activitats, a continuació teniu el texte de la proposta que es debatrà a Cort.

En la comissió prèvia el Partit Popular, que governa a l'Ajuntament de Palma, ha votat en contra. Pel que no ens volem quedar sense fer res fins dijous (que es votarà definitivament) i per això llançam aquesta petició per a que canviin d'opinió i cedeixin un local per a les activitats de l'Avv Canamunt.

Necessitat d’un local per a desenvolupar les activitats de l’Avv Canamunt-Ciutat Antiga.

Actualment l’Avv Canamunt-Ciutat antiga desenvolupa diversos projectes, molts d’ells en col·laboració amb l’Ajuntament de Palma o amb altres institucions com són:

-Aliments en xarxa (amb col.laboració amb Benestar Social) es reparteixen senalles amb aliments bàsics a unes 35-37 famílies cada setmana. Dins aquest projecte s’organitza la jornada solidària Un món de cuines al barri.

-#CapNinSenseEsmorzar (amb col·laboració amb la ONG Mediterranea i altres entitats com TrampaTeatre): campanya per garentir el berenar a tots els nins del barri. Es reparteixen 0,5l de llet per dia i nin a les famílies amb un lot de menjar per berenar (cacau, cereals, galletes…)

-#CapNinSenseJoguina (amb col.laboració amb Benestar Social i l’Agrupació Escolta de Palmanyola) recollim cada any joguines, i el Patge Reial les entrega als nins més necessitats del barri.

-Acompanyament de gent gran, juntament amb el Centre de Salut Escola Graduada i l’Agència del Voluntariat per tal de realitzar un projecte amb la gent gran del barri.

- Formem part de la Taula d’Entitats del barri, juntament amb tots els serveis municipals i d’altres entitats com Zaqueo, etc.

-Grup de consum responsable que es reuneixen una vegada a la setmana per fomentar maneres de consum més responsables.

-Tot això a més d’altres projectes com són: el parking de bicicletes, la declaració de Canamunt a favor de l’Art Urbà i de la mobilitat ciclista, les Festes d’estiu i de Sant Antoni, etc.

Situació actual:

Des de fa uns anys, tenim cedit l’ús un dia a la setmana (divendres) d’un local compartit al Centre Flassaders, a on desenvolupar les nostres activitats.

Des de fa uns mesos des de la regidoria d’Educació, Familia i Majors, se’ns va prohibir realitzar la nostra activitat de Grup de Consum Responsable al Centre Flassaders.

En els darrers mesos hem vist com la demanda d’Aliments en Xarxa ha anat augmentat setmana a setmana i per això s’ha anat augmentant el nombre de senalles que repertim fins arribar a les gairebé 40 que es reparteixen cada setmana. Al local que tenim cedit a la 2ona planta de Flassaders no hi cabem:

-A més, des de fa unes setmanes s’han afegit productes frescos a les senalles d’aliments el que fa que encara hi hagi més volum de caixes, i es fa molt difícil poder treballar amb comoditat

-El repartiment d’un 300-400litres de llet per setmana, i la tona d’aliments que es vàren recollir a l’actuació solidària de TrampaTeatre al Xesc Forteza, no es pot desenvolupar al nostre local, ja que no hi cap. Per això es realitza al local municipal situat al carrer Ferreria 9. (Antiga Seu d’Entitats)

-També tenim un servei de recollida i repartiment de roba, però ja no disposam d’espai.

-D’aquí uns dies començarà la campanya de recollida de joguines que el Patge Reial entrega als més petits de les famílies que més ho necessiten, i no sabem on les podrem guardar.

A més de que l’espai que acutalment tenim cedit no és suficient, hem de realitzar les reunions de coordinació de totes aquestes activitats, així com la resta d’activitats al carrer o a cases particulars dels veïnats, ja que destinam els divendres al repartiment d’aliments.

Des de l’Avv Canamunt, com a ciutadans actius i participatius estam donant una mà a Benesar Social de l’Ajuntament de Palma i impulsant iniciatives per donar resposta a les necessitats més bàsiques des nostres veïnats, tasca que hauria de realitzar les administracions públiques.

Per això, demanam que des de l’Ajuntament se’ns faciliti un espai municipal on poder desenvolupar les nostres activitats amb les condicions necessaries, ja que a més, el projecte URBAN amb el que es va rehabilitat Sa Gerreria, tenia previst establir a la plaça Llorenç Bibal 5, una seu d’entitats ciutadanes. Aquest edifici mai ha complert la seva funció original, i amb l’actualitat és un co-working de PalmaActiva.

Així, pensam que el local del carrer Ferreria 9, antic Hotel d’Entitats és perfecte per poder desenvolupar totes les activitats abans esmentades, sinó també ens podem adaptar a gairebé qualsevol dels locals municipals buits o infrautilitzats que hi ha al nostre barri.

 

______VERSIÓN EN CASTELLANO______

Actualmente la Asociación de Vecinos Canamunt -Ciutat Antiga desarrolla diversos proyectos , muchos de ellos en colaboración con el Ajuntament de Palma o con otras instituciones , pero estas últimas semanas se ha agravado la situación debido al éxito de las recogidas de alimentos y el aumento de familias que vienen a recoger alimentos semanalmente . Hecho que ha provocado que el local compartido haya quedado pequeño. A esto sumamos la campaña de Navidad de recogida de juguetes para la que no tenemos espacio para repararlos y empaquetarlos.   Por eso nos reunimos hace unos días con el regidor de nuestro distrito , Joan Pau Reus para explicarle la situación . Y además , en el próximo pleno del Ayuntamiento ( 28 de noviembre) , los grupos municipales de MAS y PSIB- PSOE han presentando nuestra propuesta para que el Ayuntamiento nos ceda un local para poder realizar nuestras actividades , a continuación tenéis el texto de la propuesta que se debatirá en Cort .   En la comisión previa el PP , que gobierna en el Ayuntamiento de Palma , ha votado en contra. Por lo que no nos queremos quedar sin hacer nada hasta el jueves (que se votará definitivamente) y por ello lanzamos esta petición para que cambien de opinión y cedan un local para las actividades de la AVV Canamunt.   A continuación tenéis el texto de la propuesta que se debatirá en Cort, esperamos que pronto se solucione este problema:   Necesidad de un local para desarrollar las actividades de la AVV Canamunt -Ciutat Antiga.   Actualmente la AVV Canamunt -Ciutat Antiga desarrolla diversos proyectos , muchos de ellos en colaboración con el Ajuntament de Palma o con otras instituciones como son :   - Aliments en xarxa ( en colaboración con Benestar Social) se reparten cestas con alimentos básicos a unas 35-37 familias cada semana . Dentro de este proyecto se organiza la jornada solidaria "Un món de cuines al barri "   - # CapNinSenseEsmorzar ( con colaboración con la ONG Mediterránea y otras entidades como TrampaTeatre ) : campaña para garantizar el desayuno y  la merienda a todos los niños del barrio. Se reparten 0,5 l de leche por día y niño a las familias con un lote de comida para el desayuno o merienda ( cacao , cereales , galletas ... )   - # CapNinSenseJoguina ( en colaboración con Benestar Social y la Agrupació Scout de Palmanyola ) recogemos cada año juguetes, y el Paje Real las entrega a los niños del barrio.   - Acompañamiento de personas mayores , junto con el Centro de Salud Escola Graduada y la Agencia del Voluntariado para realizar un proyecto con la gente mayor del barrio .   - Formamos parte de la Mesa de Entidades del barrio , junto con todos los servicios municipales y de otras entidades como Zaqueo , etc .   - Grupo de consumo responsable que se reúnen una vez a la semana para fomentar modos de consumo más responsables .   -Todo esto además de otros proyectos como son : el parking de bicicletas , la declaración de Canamunt a favor del Arte Urbano y de la movilidad ciclista , las fiestas de verano y de San Antonio, etc .   Situación actual :   Desde hace unos años , tenemos cedido el uso un día a la semana (viernes ) de un local compartido en el Centro Flassaders , donde desarrollar nuestras actividades .   Desde hace unos meses desde la concejalía de Educación , Familia y Mayores , nos prohibió realizar nuestra actividad de Grupo de Consumo Responsable en el Centre Flassaders .   En los últimos meses hemos visto cómo la demanda de Aliments en xarxa ha ido aumentado semana a semana y por eso se hay más número de cestas que repartimos hasta llegar a las casi 40 que se entregan cada semana . En el local que tenemos cedido a la 2 ª planta de Flassaders no cabemos:   -Además, desde hace unas semanas se han añadido productos frescos en las cestas de alimentos lo que hace que todavía haya más volumen de cajas , y se hace muy difícil poder trabajar con comodidad   -El reparto de unos 300- 400 litros de leche por semana , y la tonelada de alimentos que se llegaron a recoger en la actuación solidaria de TrampaTeatre el Xesc Forteza , no se puede desarrollar en nuestro local , ya que no hay ninguna . Por ello se realiza en el local municipal situado en la calle Ferreria 9 . ( Antigua Sede de Entidades )   - También tenemos un servicio de recogida y reparto de ropa , pero ya no disponemos de espacio.   -Dentro unos días comenzará la campaña de recogida de juguetes que el Paje Real entrega a los más pequeños de las familias que más lo necesitan , y no sabemos dónde podremos guardar .   Además de que el espacio que acutalment tenemos cedido no es suficiente , debemos realizar las reuniones de coordinación de todas estas actividades , así como el resto de actividades en la calle o en casas particulares de los vecinos, ya que destinamos los viernes al reparto de alimentos .   Desde la AVV Canamunt , como ciudadanos activos y participativos estamos dando una mano a Benesar Social del Ajuntament de Palma e impulsando iniciativas para dar respuesta a las necesidades más básicas desde nuestros vecindarios , tarea que debería realizar las administraciones públicas .   Por ello , solicitamos que desde el Ayuntamiento se nos facilite un espacio municipal donde poder desarrollar nuestras actividades con las condiciones necesarias , ya que además , el proyecto URBAN con lo que se rehabilitado Sa Gerreria , tenía previsto establecer la plaza Llorenç Bibal 5, una sede de entidades ciudadanas . Este edificio nunca ha cumplido su función original , y con la actualidad es un co- working de PalmaActiva .   Así , pensamos que el local de la calle Ferreria 9, antiguo Hotel de Entidades es perfecto para poder desarrollar todas las actividades antes mencionadas , sino también nos podemos adaptar a casi cualquier de los locales municipales vacíos o infrautilizados que hay en nuestro barrio.Hoy: Avv cuenta con tu ayuda

Avv Canamunt necesita tu ayuda con esta petición «Mateo Isern (Batle de Palma) i Joan Pau Reus (Regidor del Districte Centre de Palma): Votau a favor de cedir un local per a les activitats de l'Avv Canamunt». Únete a Avv y 482 personas que ya han firmado.