Ratujmy dzieci z Morii

0 have signed. Let’s get to 10,000!


Do obrazów łodzi przepełnionych migrantami przyzwyczailiśmy się już na tyle, że od jakiegoś czasu informacje na ten temat świadomie lub nieświadomie przestały do nas docierać. Tymczasem od 5 lat na greckich wyspach koczują tysiące rodzin. W samym tylko obozie Moria na wyspie Lesbos, przewidzianym dla 3000, przebywało w szczytowym momencie 20 000 osób. Warunki są nieludzkie, brakuje prądu, wody i jedzenia. Nocą obóz staje się areną bezprawia i przemocy.

A w całym tym nieszczęściu dzieci. Szacuje się, że w obozach przebywa obecnie ponad 5 000 dzieci, 11% z nich to dzieci pozostawionych bez opieki, to znaczy sieroty, których rodzice zmarli w trakcie podróży lub dzieci podróżujące samotnie. Lekarze obecni na miejscu alarmują o tragicznej kondycji psychicznej maluchów. Niektóre z nich, z przerażenia zamknęły się w sobie, przestały jeść i mówić, notowane są próby samobójstw u nastolatków, dochodzi do samookaleczeń wśród 2-3 latków. Przedstawiciele organizacji humanitarnych mówią, że tak ciężkiej sytuacji nie widzieli nawet podczas wybuchu epidemii eboli w Kongo. Tam chorzy mieli przynajmniej oparcie w rodzinie, lokalnej społeczności, tutaj maluchy pozostawione są same sobie.

Pomoc na miejscu, choć ważna, nie jest już wystarczająca. Apelujemy zatem do rządzących, aby przyjęli grupę sierot i najbardziej potrzebujących dzieci do Polski. Inne kraje takie jak Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania czy Finlandia już to zrobiły, ale na ratunek czekają kolejni. To prawda, że dziś z powodu pandemii, sami znaleźliśmy się w trudnym położeniu, zarówno zdrowotnym jak i ekonomicznym. Pomyślmy jednak jakie szkody wywołują choroby w małych, niedożywionych i wychłodzonych organizmach w miejscu gdzie 1300 osób dzieli jeden kran z wodą. Naprawdę nie ma czasu do stracenia. Nie przyświecają nam żadne polityczne cele i mamy nadzieje, że zarówno ci z Was, którzy mają serce po lewej jak i po prawej stronie, podpiszą petycje, bo żadne z dzieci nie jest winne temu, że znalazło się w tym piekle na ziemi.

#Ratujmydziecizmorii

Sytuacja na miejscu w obozie jest bardzo dynamiczna. Liczby dotyczące ilości osób przebywających w Morii i innych obozach na greckich wyspach mogą ulec zmianie. 

Podstawa prawna:

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Artykuł 4
Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania ustawodawczo-administracyjne oraz inne dla realizacji praw uznanych w niniejszej konwencji. Odnośnie do praw ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych Państwa-Strony będą podejmowały takie działania przy maksymalnym wykorzystaniu środków będących w ich dyspozycji oraz – gdy okaże się to konieczne – w ramach współpracy międzynarodowej.

Artykuł 20
Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa.2. Państwa-Strony zgodnie ze swym prawem wewnętrznym zapewnią takiemu dziecku opiekę zastępczą.3. Tego rodzaju opieka może obejmować, między innymi, umieszczenie w rodzinie zastępczej, Kafala w prawie islamskim, adopcję lub – gdy jest to niezbędne – umieszczenie w odpowiedniej instytucji powołanej do opieki nad dziećmi. Przy wyborze odpowiednich rozwiązań należy w sposób właściwy uwzględnić wskazania w zachowaniu ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej.

Artykuł 22
Państwa-Strony podejmą właściwe kroki dla zapewnienia, aby dziecko, które ubiega się o status uchodźcy bądź jest uważane za uchodźcę w świetle odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego lub wewnętrznego stosowanego postępowania, w przypadku gdy występuje samo lub towarzyszą mu rodzice bądź inna osoba, otrzymało odpowiednią ochronę i pomoc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich praw zawartych w niniejszej konwencji lub innych międzynarodowych aktach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach w sprawach humanitarnych, których wspomniane Państwa są Stronami.2. W tym celu Państwa-Strony zapewnią, w stopniu, jaki uznają za właściwy, współdziałanie w wysiłkach podejmowanych przez Narody Zjednoczone i inne kompetentne organizacje międzyrządowe oraz pozarządowe, współpracujące z Narodami Zjednoczonymi, dla udzielenia ochrony i pomocy takiemu dziecku oraz odnalezienia jego rodziców lub innych członków rodziny dziecka uchodźcy w celu uzyskania informacji niezbędnych do ponownego połączenia go z rodziną. W przypadkach gdy nie można odnaleźć rodziców ani innych członków rodziny, dziecko zostanie otoczone taką samą opieką, jak dziecko pozbawione stale bądź czasowo swojego otoczenia rodzinnego z jakichkolwiek przyczyn, zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji.