Build parks, not walls #parknational #bxl

Build parks, not walls #parknational #bxl

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Hannelore Goeman started this petition to Koning Filip van België / Roi Philippe de Belgique

Ik schrijf een brief aan koning Filip met de vraag het Koninklijk Domein van Laken deels open te stellen voor het publiek, teken jij hem mee? // Lettre à SAS, le roi Philippe, pour demander l’accès au public d’une partie du domaine royal de Laeken.
Soutenez ma demande en signant la pétition ! // I wrote a letter to King Filip to ask him to partially open the Royal Domain of Laken for the public, please sign my letter!

Bedankt / merci / thank you
----------
(NL) - version français ci-dessous
Sire,
In uw nieuwjaarsspeech had u het over muren. U zei “dat we het vertrouwen niet zullen terugwinnen door de tijd terug te draaien of door muren te bouwen, maar door concrete daden te stellen tegenover de uitdagingen waarvoor ons land en de wereld staan”.

Ik schrijf u daarom betreffende een muur die u makkelijk kan neerhalen. Het Koninklijk Domein van Laken, u welbekend, ligt pal in onze stad, maar is afgesloten van de omliggende wijken met … een muur. Maar dat hoef ik u niet te vertellen.

Als we die muur nu eens zouden slopen en het Koninklijk Domein zouden openstellen voor alle Brusselaars? Dat zou alvast een antwoord bieden op een aantal uitdagingen voor onze stad. Brussel heeft nood aan meer plekken om tot rust te komen, te wandelen, om te sporten (joggen, bijvoorbeeld) en te spelen. De dichtbevolkte wijken aan het kanaal groeien nog elk jaar aan, het is zó belangrijk dat daar extra groen bijkomt.

Het openstellen van uw persoonlijke tuin zou een ongelofelijke boost kunnen geven aan onze stad. Een nieuwe ontmoetingsplaats waar buurtbewoners en bezoekers samen genieten van al wat parken zo geweldig maakt. Ik zie het al helemaal voor me: flaneren door het groen, op warme dagen een frisse duik nemen in een van de vijvers, een partijtje voetbal onder vrienden en dan genieten van een ijsje.

En één keer per jaar organiseren we samen een groot buurtfeest met u als eregast. Of we vieren Bal National in uw achtertuin! Ik zie dit dan ook als een historische kans om het koningshuis dichter bij de bevolking te brengen. Een gigantisch cadeau aan de Brusselaars.

Brussel en ons land hebben nood aan positieve verhalen: we moeten mensen opnieuw laten dromen, doen geloven in het potentieel van onze stad. En waar kan dat beter dan liggend in het gras en turend naar de lucht in een prachtig park?

Dus daarom, Sire, help ons de muur rond het Koninklijk Domein neer te halen.  Build parks, not walls.

Uw toegewijde onderdanen,
Hannelore Goeman, Brussels Parlementslid sp.a
...

(FR)
Sire,
Dans votre discours de Nouvel An, vous parliez de murs. Vous déclariez « que nous ne récupérerons pas la confiance en remontant le temps ou en bâtissant des murs, mais en posant des actes concrets face aux défis auxquels notre pays et le monde doivent faire face ».

C'est pourquoi je me permets de vous écrire à propos d'un mur que vous pourriez facilement abattre. Le Domaine royal de Laeken, que vous connaissez très bien, se trouve en plein milieu de notre ville, mais est séparé des quartiers avoisinants par ... un mur. Mais il est inutile de vous le dire.

Et si nous abattions ce mur et rendions le Domaine royal accessible à l'ensemble des Bruxellois ? Cela offrirait d'ores et déjà une réponse à quelques défis de notre ville. Bruxelles a besoin de davantage d'endroits pour se poser, se promener, faire du sport (du jogging, par exemple) et pour jouer. Les quartiers densément peuplés au canal grandissent chaque année, il est donc tellement important que de nouveaux espaces verts viennent s'ajouter.

L'ouverture de votre jardin personnel au public pourrait donner un boost incroyable à notre ville. Un nouveau lieu de rencontre où les riverains et les visiteurs pourraient profiter ensemble de tout ce qui rend les parcs si magnifiques.  Je l'imagine déjà : flâner dans la verdure, plonger dans l'un des étangs lors de fortes chaleurs, un match de football entre amis et profiter d'une glace.

Et une fois par an, nous organiserions une grande fête de quartier avec vous en tant qu'invité d'honneur. Ou nous fêterions le Bal National dans votre jardin ! J'envisage ceci également comme une opportunité historique de rapprocher la maison royale de la population. Un gigantesque cadeau aux Bruxellois.

Bruxelles et notre pays ont besoin des récits positifs : nous devons à nouveau faire rêver les gens, les faire croire au potentiel de notre ville. Et où mieux, qu'en étant allongé dans l'herbe en regardant le ciel dans un parc magnifique ?

Dès lors, aidez-nous, Sire, à abattre le mur entourant le Domaine royal.
Build parks, not walls.

Vos fidèles sujets,
Hannelore Goeman, Députée bruxelloise, sp.a
...

 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!