Petition Closed

RELEASE THE ILOCOS 6 FROM CONGRESS

This petition had 178 supporters


***Ang mga makakalap na pirma ay isusumite sa Kongreso***

Naniniwala kami na ang mga inimbitahang empleyado ng Kapitolyo ay walang kasalanan at hindi dapat ikulong.

Makiisa sa laban ng mga ordinaryong empleyado.

Agpirma ka kailian no mamatika a ribbeng a mapalubosan dagiti empleyado ti Kapitolyo manipud idiay Kongeso.Today: Release is counting on you

Release theilocos6 needs your help with “Ilocano farmers: RELEASE THE ILOCOS 6 FROM CONGRESS”. Join Release and 177 supporters today.