Fritt vaksinevalg i hele Europa!

Fritt vaksinevalg i hele Europa!

Started
December 9, 2016
Signatures: 429,015Next Goal: 500,000
Support now

Why this petition matters

Opprop for å fremme, beskytte og respektere selvbestemmelsesretten ved vaksinering -
fritt vaksinevalg i hele Europa!

Den Europeiske Unions Charter om Grunnleggende Rettigheter
sier klart: (Dansk oversettelse) 
"I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres: - frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser". [1]. 

Omtrent 40% av EU's borgere [2] har likevel ikke denne grunnleggende rettigheten når det gjelder det medisinske inngrepet som en vaksine representerer. Dette er et brudd på våre Universelle menneskerettigheter.
I 2011 fastslo USAs høyesterett (The Supreme Court Of The United States) at vaksiner medfører en "uunngåelig risko" ("unavoidably unsafe") [3]. Av denne grunn er ikke tvungen vaksinering akseptabelt, hverken fra et medisinsk eller etisk standpunkt. Dette gjelder spesielt der hvor det ikke er tillatt med unntak som er begrunnet medisinsk, religiøst eller filosofisk.

EFVV (European forum for vaccine vigilance, Europeisk forum for vaksineårvåkenhet)  (http://www.efvv.eu)  er en allianse av ulike foreninger som kommer fra 20 europeiske land. Disse foreningene representerer land som er medlemmer av EU, men også land som ikke er medlemmer.

Vi forlanger følgende:

1.   At tvungen (obligatorisk) vaksinering blir avskaffet i hele Europa, da en slik praksis er et brudd på de Universelle menneskerettighetene.

2.   At tvungen (obligatorisk) vaksinering aldri skal bli innført i noe land hvor vaksiner i dag kun er anbefalt fra myndighetene.

3.   At man skal ta i bruk føre var-prinsippet når det gjelder vaksinering i Europa.

4.   At innbyggerne i Europa skal ha et fritt vaksinevalg og mulighet til å få fullgod informasjon ved vaksinering (informert samtykke).    

5.   At det blir opprettet et uavhengig og effektivt europeisk innrapporteringssystem for vaksinebivirkninger for å kunne overvåke sikkerheten ved vaksiner. (Vaccine Adverse Effect Reporting; VAER).

Hvis vi får samlet inn én million underskrifter fra minst sju EU-land, vil dette garantere at det blir en debatt om dette i Brussel. Vær snill og støtt oss med din signatur, uansett hvilken regjeringspolitikk som føres i ditt land. Del gjerne også dette oppropet med så mange som mulig.

Det er estimert at i år 2016 vil omtrent 400 millioner europeere i EU's medlemsland ha et fritt vaksinevalg med såkalt informert samtykke, mens ca 258 millioner ikke vil ha det. [4]. Det er tvungen vaksinering i Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Frankrike, Hellas, Ungarn, Italia, Malta, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia [5] og muligens land som feks. Albania, Makedonia, Montenegro, Serbia hvis de blir medlemmer av EU.

Vi oppfordrer derfor alle europeere til å stå sammen og forlange en felles vaksinasjonspraksis som baserer seg på retten til frie valg, selvråderett over sin egen og sine barns legemer, og muligheten til å få fullgod informasjon som basis for et såkalt informert samtykke. Vi krever også opprettelsen av en uavhengig og effektiv vaksine-overvåkingsenhet preget av åpenhet og gjennomsiktighet, hvor befolkningen får tilgang på resultatene.
Vi mener at tvungen vaksinasjon må avskaffes og at et effektivt system for innrapportering av vaksinebivirkninger må etableres.

Ethvert ufrivillig eller påtvunget medisinsk inngrep er et brudd på:

I)   FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
(Universal Declaration of Human Rights)

II)   Den Europeiske Unions Charter om Grunnleggende Rettigheter
(Charter of Fundamental Rights of the European Union)

III)   FNs barnekonvensjon - barns rettigheter
(Convention on the Rights of the Child)

IV)   Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin (Oiedo-konvensjonen) og tilleggsprotokoll til konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin, om biomedisinsk forskning.
(Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine).

V)   Europeisk charter for pasientrettigheter
(European Charter of Patients' Rights)

VI)  FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
(UN's International Covenant on Civil and Political Rights)

VII)  Nürnbergkodeksen (som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Kodeksen fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene rett etter den annen verdenskrig).  (Nurenberg Code).

Utdrag fra lovtekstene:

I)   FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
(UN's Universal Declaration of Human Rights)
Artikkel 3 "Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet." [6]. 

II)  Den Europeiske Unions Charter om Grunnleggende Rettigheter
(Charter of Fundamental Rights of the European Union)
Artikkel 3, Dansk oversettelse [1]. 
"1. Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet. 
2. I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:
- frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser 
- forbud mot racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at uvælge mennesker
- forbud mot kommercialisering av menneskekroppen og dele heraf som sådan."[1].

III)  FNs barnekonvensjon - barns rettigheter
(Convention on the Rights of the Child)
Artikkel 18, punkt 1. "Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke." [7].

IV) Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin (Oviedo-konvensjonen) og tilleggsprotokoll til konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin, om biomedisinsk forskning.
(European Council's Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine)

Formålet med konvensjonen er å beskytte alle menneskers verdighet og identitet og - uten forskjellsbehandling - respektere deres integritet, rettigheter og fundamentale friheter ved anvendelse av biologi og medisin (artikkel 1). 
Det slås også fast at hensynet til individets velferd har forrang fremfor rene samfunnsmessige og vitenskapelige hensyn (artikkel 2).[8]. 
I konvensjonens art. 5 stadfestes hovedregelen om et fritt og informert samtykke som vilkår for iverksettelse av enhver medisinsk behandling og forskning. Personen skal i forkant gis fyllestgjørende informasjon om formål, hensikt, forventede konsekvenser, fordeler og mulige risikoer. Personen kan på ethvert tidspunkt trekke tilbake et gitt samtykke uten frykt for negative konsekvenser. [9]

V)  Europeisk charter for pasientrettigheter
(European Charter of Patients' Rights)
"Ethvert individ har rett på tilgang til all informasjon som kan gjøre ham eller henne i stand til å aktivt medvirke til avgjørelser vedrørende hans eller hennes helse; denne informasjonen er en forutsetning for enhver prosedyre og behandling inkludert det å delta i vitenskaplig forskning (4 - Rett til samtykke) [10].

Det stadfestes også: Ethvert individ har rett til fritt å velge blant ulike behandlingsmetoder og tilbydere basert på adekvat informasjon" (5 - Retten til fritt valg) [10] og også: "Ethvert individ har rett til å ikke bli påført skade forårsaket av en dårlig fungerende helsetjeneste, medisinsk feilbehandling eller svikt, og retten til tilgang på helsetjenester og behandling som imøtekommer en høy sikkerhetsstandard." (9 - Rett til trygghet) [11].
(NB! Dette er en ikke-autorisert oversettelse)

VI)   FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
(UN's International Covenant on Civil and Political Rights)
Art 18. 1. Enhver skal ha rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å bekjenne seg til eller anta en religion eller tro etter eget valg, og frihet til alene eller sammen med andre, offentlige eller private, å utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttagelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og undervisning. [12].

VII)  Nürnbergkodeksen (som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Kodeksen fulgte i kjølvannet av Nürnbergprosessene rett etter den annen verdenskrig).
"Frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig".[13] og [14]

Legemiddelbivirkninger eller uheldige legemiddelhendelser (Adverse Drug Reactions, ADRs), som vil inkludere bivirkninger av vaksiner (Vaccine Adverse Effects, VAE's). (På norsk har man innarbeidet uttrykket "uønskede hendelser etter vaksinering" AEFI (Adverse events following immunisation).

Slike "hendelser" blir nå rapportert til å være den femte største årsaken til dødsfall i EU-området.  [15] Det reelle tallet kan også være høyere siden det er grov underrapportering av slike hendelser. Dette faktum blir bekreftet av David Kessler, tidligere leder av FDA på 90-tallet, [16], og når det gjelder vaksiner så blir den fullstendig manglende villigheten til å anerkjenne at det i det hele tatt kan være en årsakssammenheng noe som gjør situasjonen problematisk.

USAs høyesterett (The Supreme Court Of The United States) har slått fast at vaksiner medfører en "uunngåelig risko" ("unavoidably unsafe")  [3].
Ifølge tysk straffelov [17] er det å vaksinere en invasiv medisinsk prosedyre - en skade på kroppen (körperverletzung). Derfor kreves det et informert samtykke av personen som blir vaksinert eller samtykke fra den som har samtykkekompetanse på vegne av personen. 

Det har forøvrig også kommet offisielle innrømmelser om at det fremdeles er store kunnskapshull i den nåværende vitenskaplige litteraturen vedrørende vaksiner. Derfor vil retten til tilgang på fullstendig og omfattende informasjon før et inngrep bli umulig å oppfylle. Pakningsvedlegget til vaksinene  [18] lister opp mange mulige uønskede hendelser, noen ganger også død. Så lenge det er en risiko forbundet med en medisinsk prosedyre og man ikke kan garantere for tryggheten, eller omfattende informasjon før inngrepet ikke kan gis, må man ta i bruk føre var-prinsippet.

I regioner hvor man har et fritt valg i forhold til å vaksinere, har det vist seg at WHO sine høye anbefalinger til vaksinenivåer har blitt etterfulgt uten noen form for tvungen vaksinering. [19]

Hvert av de ulike europeiske land har ulik lovgivning vedrørende erstatningsansvar for vaksineskade. Medisinske og politiske myndigheter såvel som vaksineprodusentene er ikke fullt ut erstatningspliktige og overlater ofrene til seg selv med ofte ingen eller ubetydelig erstatning eller støtte.

Ingen signifikant forskning har ennå blitt gjort for å sammenlikne helsen til vaksinerte opp mot uvaksinerte barn, men det er et økende antall studier som antyder at uvaksinerte barn har en merkbart bedre helse enn de vaksinerte. [20]. Dette er et område hvor mer forskning er nødvendig.

Fotnoter: 
[1] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf
Dansk oversettelse, artikkel 3, side 9                         

[2] Kalkulert ved bruk av disse data:   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population og 
http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[3] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf 

[4] Kalkulert ved bruk av disse data: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population og 
http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[5] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[6] http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

[7] http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen-barns-rettigheter

[8] https://www.etikkom.no/fbib/praktisk/lover-og-retningslinjer/oviedokonvensjonen/

[9] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm Article 2 – Primacy of the Human Being.
Dette er ikke innlemmet i det norske lovverk, se omtalen i denne oppgaven:
https://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/afin/forskning/notatserien/2005/Henriette_Sinding_Personvern_og_samtykke.pdf  - Kap 3.1.2, Side 10.

[10]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf side 5.

[11]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf page 6

[12] http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-sivile-og-politiske-rettigheter Artikkel 18.

[13] https://www.etikkom.no/fbib/praktisk/lover-og-retningslinjer/nurnbergkodeksen

[14] http://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf Punkt 1

[15] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, slide 6 - (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf og også 
http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11241

[16] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555 

[17] http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Koerperverletzung/Koerperverletzung-IfSG-Erdle.pdf
§§ 20-22 (§ 223 i Tysk strafferett)

[18] http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm 

[19] For eksempel er vaksineoppslutningen 97% i Skottland: 
http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp 

[20] http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/ 
http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf og
http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2/

 

Support now
Signatures: 429,015Next Goal: 500,000
Support now
to help others easily find and sign the petition.