Concello de Abadín: Non máis violencia institucional contra unha muller con discapacidade

Concello de Abadín: Non máis violencia institucional contra unha muller con discapacidade

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
Rede de Apoio a Pili de Abeledo ha iniciado esta petición dirigida a gp-pp@parlamentodegalicia.gal y

 

(En castellano, debajo)

(In English below)

Ten alguén dúbida sobre que é a violencia institucional contra as mulleres? Aquí hai un caso que podemos parar. O 8 de marzo de 2019, día das Mulleres, no acto celebrado en Vilalba-Lugo, foi presentado como un exemplo ilustrativo e próximo dese tipo de violencia. Asina agora para que cese esta situación “inexplicable” de acoso exercido polo poder local.

O concello de Abadín castiga a Pilar Fernández López, unha muller da parroquia rural de Abeledo, xubilada, con grave discapacidade a non poder entrar e saír pola porta da súa casa, esa que con tanto esforzo mellorou e adaptou durante toda unha vida.

Que quede claro: non é simplemente que a corporación local do Partido Popular se absteña de axudar, coidar e compensar os seus  “factores de exclusión social”, ou de garantir o cumprimento da normativa legal sobre accesibilidade. É o propio concello, a pesar das reiteradas solicitudes de Pili, xa desde 2013, o que crea o problema, mediante unha modificación da pista que pasa por diante da súa casa. Esa obra crea, en efecto, unha barreira arquitectónica que lle imposibilita a entrada e saída pola porta na súa cadeira de rodas.

Montamos unha rede de apoio a Pili. Cartas, solicitudes, reunións co alcalde, coa Valedora do Pobo, requirimentos da Valedora do pobo ao alcalde para que repoña a accesibilidade. Todo inútil. Tamén lle presentamos un estudo técnico que valoraba en 5.600€ a modificación necesaria. Nada lle fai rectificar ao alcalde e levantarlle o “castigo” : E non sabemos xa se o castigo é por ser muller, por estar en situación vulnerable, por ter discapacidade, por ser de aldea, por vivir soa ou, quizais, porque tivo o valor, no seu momento, de formar parte dunha candidatura da oposición.

En 1993 a ONU recoñecía a violencia institucional contra as mulleres como a violencia física, sexual ou psicolóxica perpetrada ou tolerada polo poder público. Hai quen non a ve clara. Aquí temos un bo exemplo. E agora podemos paralo.

-------------------

Concello de Abadín (Lugo):

No más violencia institucional contra una mujer con discapacidad

¿Tiene alguien duda sobre qué es la violencia institucional contra las mujeres? Aquí hay un caso que podemos parar. El 8 de marzo de 2019, día de las Mujeres, en el acto celebrado en Vilalba-Lugo, fue presentado como un ejemplo ilustrativo y próximo de ese tipo de violencia. Firma ahora para que cese esta situación “inexplicable” de acoso ejercido por el poder local.

 El ayuntamiento de Abadín castiga a Pilar Fernández López, una mujer de la parroquia rural de Abeledo, jubilada, con grave discapacidad, a no poder entrar y salir por la puerta de su casita, esa que con tanto esfuerzo mejoró y adaptó durante toda una vida.

Que quede claro: no es simplemente que la corporación local del Partido Popular se abstenga de ayudar, cuidar y compensar sus  “factores de exclusión social”, o garantizar el cumplimiento de la normativa legal sobre accesibilidad. Es el propio Ayuntamiento, a pesar de las reiteradas solicitudes de Pili, ya desde 2013, el que crea el problema, mediante una modificación de la pista que pasa por delante de su casa. Esa obra crea, en efecto, una barrera arquitectónica que le imposibilita la entrada y salida por la puerta en su silla de ruedas.   

Montamos una red de apoyo a Pili. Cartas, solicitudes, reuniones con el alcalde, con la Valedora do Pobo, requerimientos de la Valedora do Pobo al alcalde para que reponga la accesibilidad. Todo inútil. También le presentamos un estudio técnico que valoraba en 5.600€ la modificación necesaria. Nada le hace rectificar al alcalde y levantarle el “castigo” : Y no sabemos ya si el castigo es por ser mujer, por estar en situación vulnerable, por tener discapacidad, por ser de aldea, por vivir sola o, quizás, porque tuvo el valor, en su momento, de formar parte de una candidatura de la oposición.

En 1993 la ONU reconocía la violencia institucional contra las mujeres como la violencia física, sexual o psicológica perpetrada o tolerada por el poder público. Hay quien no la ve clara. Aquí tenemos un buen ejemplo. Y ahora podemos pararlo.

---------------------------

Municipality of Abadín (Galicia-Spain):

No more institutional violence against a handicapped woman

Does anyone have any doubt about what the so-called “institutional violence against women” is about? Here is an actual case that we can stop right now. On March 8, 2019, the Women’s Day, at the event held in Vilalba-Lugo, it was presented as a clear and close example of this type of violence. Sign now to stop this "unexplicable" situation of harassment exercised by local power.

The municipality of Abadín punishes Pilar Fernández López, a woman from the tiny rural village of Abeledo, who is retired, living alone with a serious disability. The punishment consists on making it impossible for her to enter and leave through the front door of her house, the same small house she has been adapting and improving throughout a lifetime with great effort.

Let’s be clear: it is not that the local authority of the Popular Party refrains from helping, caring for and compensating her for its "social exclusion factors ", not even abiding the Accessibility Act. That is not the case at all. The local authority, in spite of helping, and against the repeated requests from Pili –since 2013-, made a modification of the track that passes in front of her house main door. This work creates an architectural barrier that makes it impossible for her to enter and exit the door on her wheelchair.

We set up a network for supporting Pili. We sent letters, requests, we held meetings with the mayor, with the Galician Ombudswoman; there has been requirements of the Galician Ombudswoman to the mayor compelling him to restore the accessibility. All was useless. We also presented a technical study that valued at € 5,600 the necessary modification. Nothing makes the mayor rectify and lift the "punishment": And we do not know whether the punishment is for being a woman, for being in a vulnerable situation, for having a disability, for being from an isolated rural village, for living alone or, perhaps, because she was once brave enough to be part of an opposition party candidacy.

In 1993, the UN recognized the existence of institutional violence against women as any physical, sexual or psychological violence perpetrated or tolerated by the public power. Some people do not see it clearly. Here we have a good example. And now we can stop it.

 

 

 

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales