MALLORCA LLIURE DE TAXES - LIBRE DE TASAS - FREE OF CHARGES

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5.000!


MALLORCA LLIURE DE TAXES

Mallorca, coneguda arreu del món com a destinació turística, és un paradís per als amants de la muntanya. No es concep l'illa sense les seves muntanyes, una part de les quals reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

El Govern de les Illes Balears fonamenta la promoció turística en el medi natural, i el ven constantment en totes les fires internacionals. Però alhora es contradiu en un seguit de punts:

1. Contempla la possibilitat de cobrar per accedir a la natura.
2. Aplica una de les normatives més restrictives pel que fa al seu accés.
3. Tanca els camins públics als senderistes i corredors, i veta escaladors, barranquistes i espeleòlegs amb autoritzacions abusives.
4. Retalla en infraestructures i equipaments en zones destinades a l'oci en el medi natural.
5. Ignora la normativa europea en la qual consta que l'escalada i el barranquisme són activitats permeses a les muntanyes de Mallorca.

Per aquestes raons hem constituït una plataforma ciutadana amb la finalitat de negociar amb l'Administració balear l'accés a les nostres muntanyes i canviar-ne el marc legislatiu. Les nostres propostes són:

1. Accedir al medi natural sota un marc permès, que no autoritzable, i no taxat.
2. Proposar un canvi en la legislació actual per un model inclusiu per a tots els col·lectius de muntanya, no excloent ni elitista.
3. Promoure una educació intergeneracional amb fins mediambientals de protecció, conservació i conscienciació de valors cap al respecte i l'estima al medi natural.
4. Mantenir canals oberts de comunicació entre Administració, propietaris i usuaris.
5. Perseguir, dins de l'entorn natural, la conservació i promoció de l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic, i dels béns que l'integren, qualsevol que en sigui el règim jurídic i la titularitat.
6. Defensar el reconeixement com a activitat tradicional del senderisme, l'escalada i el barranquisme.

Et demanem la signatura per avalar-nos com a negociadors davant dels nostres polítics i exigir una normativa mediambiental realista i adaptada a l'ús social que es mereixen les nostres muntanyes.
Una salutació cordial i moltes gràcies per dedicar el teu temps a llegir aquestes línies. AGRAÏM QUE FACIS DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA I L'ENVIÏS ALS TEUS CONEGUTS.

MALLORCA LIBRE DE TASAS

Mallorca, conocida mundialmente como destino turístico, es un paraíso para los amantes de la montaña. No se concibe la isla sin sus montañas, parte de ellas reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
El Gobierno de las Islas Baleares fundamenta la promoción turística en el medio natural, vendiéndolo constantemente en todas las ferias internacionales. Pero a la vez se contradice en los puntos siguientes:

1. Contempla la posibilidad de cobrar para acceder a la naturaleza.
2. Aplica una de las normativas más restrictivas en cuanto a su acceso. 
3. Cierra sus caminos públicos a los senderistas y corredores, y veta a escaladores, barranquistas y espeleólogos con autorizaciones abusivas.
4. Recorta en infraestructuras y equipamientos en zonas destinadas al ocio en el medio natural.
5. Ignora la normativa europea donde consta que la escalada y el barranquismo son actividades permitidas en las montañas de Mallorca.

Por estas razones hemos constituido una plataforma ciudadana con la finalidad de negociar con la Administración balear el acceso a nuestras montañas y cambiar su marco legislativo. Nuestras propuestas son:

1. Acceder al Medio Natural bajo un marco permitido, que no autorizable, y no tasado.
2. Proponer un cambio en la legislación actual por un modelo inclusivo para todos los colectivos de montaña y no excluyente ni elitista.
3. Promover una educación intergeneracional con fines medioambientales de protección, conservación y concienciación de valores hacia el respeto y la estima al medio natural.
4. Mantener canales abiertos de comunicación entre Administración, propietarios y usuarios.
5. Perseguir, dentro del entorno natural, la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. 
6. Defender el reconocimiento como actividad tradicional del senderismo, la escalada y el barranquismo.

Pedimos tu firma para avalarnos como negociadores ante nuestros políticos y exigir una normativa medioambiental realista y adaptada al uso social que se merecen nuestras montañas.
Un cordial saludo y muchas gracias por dedicar tu tiempo a leer estas líneas.
POR FAVOR, HAZ DIFUSIÓN DE ESTA CAMPAÑA Y PÁSALO A TUS CONOCIDOS

 

MALLORCA FREE OF CHARGES 

Mallorca,that is known worldwide as a tourist destination, is a paradise for mountain lovers. The island is not conceived without its mountains, some of them recognized as a World Heritage Site by UNESCO. 

The Government of the Balearic Islands bases tourism promotion on the natural environment, selling it constantly in all international fairs. But at the same time it contradicts itself in many issues: 

1. It contemplates the possibility of charging the access to nature. 
2. It applies one of the most restrictive regulations regarding the access. 
3. It closes its public roads to hikers and runners, rock climbers, canyonists and speleologists with abusive authorizations. 
4. It cuts in infrastructures and equipment in areas destined to leisure in the natural environment. 
5. It ignores the European norm where it is known that climbing and canyoning are activities allowed in the mountains of Mallorca. 

For these reasons we have set up a citizen platform with the aim of negotiating with the Balearic Administration the access to our mountains and to change its legislative framework. Our proposals are: 

1. Access the Natural Environment under a permitted, non-authorized, and untaxed framework. 
2. Propose a change in the current legislation by an inclusive model for all mountain groups and not exclusive or elitist. 
3. Promote an intergenerational education for environmental purposes of protection, conservation and awareness of values towards respect and esteem for the natural environment. 
4. Maintain open communication channels between Administration, land owners and users. 
5.To pursue, within the natural environment, the conservation and promotion of the enrichment of the historical, cultural and artistic heritage, and of the assets that integrate it, whatever its legal regime and ownership are. 
6. Defend recognition as a traditional activity of hiking, climbing and canyoning. 

We are asking for your signature to stand as negotiators before our politicians and demand a realistic environmental regulation adapted to the social use that our mountains deserve.

A cordial greeting and thank you very much for taking the time to read these lines. PLEASE HELP US TO SPREAD THE CAMPAIGN AS MUCH AS POSSIBLE.

Other languages here:

Euskera

German

Italiano

Portugués

Dutch

French