Stoppa medicinsk tvångsbehandling av våra barn

Stoppa medicinsk tvångsbehandling av våra barn

428,406 have signed. Let’s get to 500,000!
Started
Petition to
European Parliament and

Why this petition matters

Started by Freedom Europe

Skriv på för föräldrars fortsatta rättighet att värna om sina barns hälsa och rättigheten att fatta beslut angående vilken läkemedelsbehandling deras barn ska genomgå.

Den Europeiska Unionens Stadgar om Grundläggande Rättigheter säger klart: ”Fritt och informerat samtycke måste respekteras inom fälten medicin och biologi” [1].

Omkring 40% av EU:s medborgare har likväl inte denna grundlagsrättighet när det gäller medicinska ingrepp som vacciner. Detta är ett brott mot våra universella mänskliga rättigheter. År 2011 fastslog USA: s högsta domstolen att vacciner är obestridligt osäkra [3], så obligatorisk vaccination som åläggs medborgare är därigenom varken medicinskt eller etiskt acceptabla – särskilt när medicinska, religiösa eller filosofiska undantag inte är tillåtna.

EFVV (European Forum for Vaccine Vigilance), en allians av olika föreningar som representerar olika länder som är medlemmar i EU – men även länder som inte är medlemmar, kräver därför följande:

1. Att obligatorisk vaccinering avskaffas i hela Europa eftersom det bryter mot våra universella mänskliga rättigheter,
2. Att obligatorisk vaccinering aldrig blir infört i något land där där vacciner endast rekommenderas för närvarande
3. Att försiktighetsprincipen tillämpas vid vaccination i Europa
4. Att EU-medborgare får åtnjuta fritt vaccinval och informerat samtycke
5. Att ett effektivt oberoende europeiskt rapporteringssystem för vaccinbiverkningar (VAER) inrättas för att övervaka vaccinsäkerheten. (Vaccine Adverse Affect Rapportering).

En miljon signaturer från minst sju EU-länder garanterar en debatt i Bryssel. Oavsett din egen regeringens politik så vänligen stötta oss med din signatur genom att underteckna och dela sedan gärna detta upprop vitt och brett.

År 2016 uppskattades det att nästan 400 miljoner européer i EU-länderna åtnjuter fritt informerat vaccinval, men uppemot cirka 258 miljoner gör inte det [4]. Vaccinationer är obligatoriska i Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Malta, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien [5] och eventuellt andra länder som  t.ex. Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien m fl ansluter sig till Europeiska unionen. Vi uppmanar därför alla europeer att stå tillsammans och att vi kräver en gemensam vaccinationspolicy som bygger på rätten till fritt val och samtycke. Vi kräver också inrättandet av en oberoende och effektiv vaccinövervakningsenhet med transparens och allmän tillgång till resultatet. Vi anser att obligatorisk vaccinering måste avskaffas och ett effektivt vaccinationshanteringssystem (VAER) upprättas eftersom:

VARJE OFRIVILLIG ELLER PÅTVINGAD MEDICINSK BEHANDLING ÄR ETT BROTT MOT:

  • FN: s universella förklaring om mänskliga rättigheter (Universal declaration of human rigths)
  • Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Charter of fundamental rights of the european union)
  • FN: s barnkonvention (UN’s Convention on the Rights of the Child)
  • Europeiska rådets konvention om skydd för mänskliga rättigheter och värdighet hos människan med avseende på tillämpningen av biologi och medicin: konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin (European Council’s Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine)
  • Europeiska stadgan om patienters rättigheter (European Charter of Patients’ Rights)
  • FN: s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (UN’s International Covenant on Civil and Political Rights)
  • Nürnbergkoden (en uppsättning forskningsetiska principer angående medicinsk experimentering på människor som ett resultat av Nürnbergförsöken i slutet av andra världskriget).

Utdrag från lagtexterna:

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står klart: ”Alla har rätt att respektera sin fysiska och mentala integritet” [6]. Det anges också: ”Fritt och informerad samtycke måste respekteras inom medicin och biologi” [7] och slutligen: ”Förbudet mot eugenisk praxis och att göra människokroppen och dess delar som en källa för ekonomisk vinning måste respekteras ”[8].

Europeiska rådets konvention för skydd av mänskliga rättigheter och värdighet för mänskligheten med avseende på tillämpningen av biologi och medicin står klart: ”Människans intressen och välfärd ska råda över samhällets eller vetenskapens intresse” [9 ]. Det anges också: ”En insats på hälsofältet får endast utföras efter att den berörda personen har gett sitt fria och informerade samtycke till det. Den här personen ska på förhand ges lämplig information om interventions syfte och art samt om konsekvenser och risker. Den berörda personen kan när som helst fritt dra tillbaka sitt samtycke. ”[10]

Den Europeiska stadgan om patienträttigheter anger tydligt: ​​”Varje individ har rätt att få tillgång till all information som kan göra det möjligt för honom eller henne att aktivt delta i besluten om hans eller hennes hälsa. Denna information är en förutsättning för alla förfaranden och behandling, inklusive deltagande i vetenskaplig forskning (4 – Rätt till samtycke) [11] ”. Det anges också: ”Varje individ har rätt att fritt välja mellan olika behandlingsförfaranden och leverantörer på grundval av tillräcklig information (5 – Rätt till fria val)” [12] och ”Varje enskild person har rätt att vara fri från skada som orsakas av att sjukvården fungerar dåligt, medicinsk felbehandling och fel, och rätten till tillgång till hälsovårdstjänster och behandlingar som uppfyller höga säkerhetsnormer (9 – Rätt till säkerhet) ”[13].

I FN: s konvention om barnets rättigheter står klart: ”Föräldrar … har det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa ska vara deras grundläggande angelägenhet ”[14].

I den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter står det klart: ”Alla har rätt till frihet vad det gäller tanke, samvete och religion. Denna rätt inkluderar … frihet … att utöva sin religion eller tro genom undervisning, utövande, tillbedjan och efterlevnad ”[15].

I Nürnbergskoden står det klart: ” Individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt.” [16]

Biverkningar (Adverse Drug Reactions, ADR), som inkluderar vaccinbiverkningar (Vaccine Adverse Effects, VAE), rapporteras vara den femte ledande dödsorsaken i EU [17], men detta kan även vara ännu högre eftersom det finns en massiv underrapportering av dessa händelser, vilket är bekräftat av David Kessler, chef för FDA under den största delen av 90-talet [18], och när det gäller vacciner finns det ytterligare problem genom underlåtenheten att erkänna ett orsakssamband.

Högsta domstolen i USA har beslutat att vacciner är ”obestridligt osäkra” [19].

Enligt den Tyska Straffrättslagen (German Criminal Code) [20] är vaccination en invasiv medicinsk handling som orsakar kroppsskada och som sådan kräver det därför ett informerat samtycke från antingen individen som ska vaccineras eller hans/hennes vårdgivare. Det har emellertid erkänts officiellt att det fortfarande finns enorma luckor vad inom den vetenskapliga forskningen angående vaccinering, så det är helt enkelt inte möjligt att tillhandahålla fullständig och omfattande förhandsinformation. Vaccinernas biverkningslistor [21] listar många potentiella biverkningar, ibland inkluderar det dödsfall. Så länge det finns risker med en medicinsk behandling, och om säkerhet inte kan garanteras och om omfattande förhandsinformation inte kan ges, måste försiktighetsprincipen (Precautionary Principle) tillämpas.

Det har visats genom regioner med fritt informerat samtycke till vaccination att den höga vaccintäckningsgrad som WHO-rekommenderar uppnås utan obligatorisk vaccination [22].

Varje europeiskt land ser olika på sitt juridiskt ansvar för vaccinskador, men i huvudsak är medicinska och politiska myndigheter samt vaccintillverkarna inte fullt tillräkneliga och lämnar offer utan kompensation eller stöd.

Ingen signifikant forskning har ännu gjorts för att jämföra hälsan hos vaccinerade mot ovaccinerade barn, men det finns ett ökande antal studier som tyder på att ovaccinerade barn har mycket bättre hälsa än deras vaccinerade kamrater [23]. Det här är ett område där ytterligare forskning behövs.

MED TANKE PÅ ALLT OVAN KRÄVER VI:

1. Att obligatorisk vaccination avskaffas i alla europeiska länder
2. Den obligatoriska vaccinationen ska aldrig införas i något land där vacciner endast rekommenderas för närvarande
3. Att försiktighetsprincipen tillämpas vid vaccination i Europa
4. Att EU-medborgare får åtnjuta fritt vaccinval och informerat samtycke
5. Att ett effektivt oberoende europeiskt rapporteringssystem för vaccinbiverkningar (VAER) inrättas för att övervaka vaccinsäkerheten. (Vaccine Adverse Affect Rapportering).

Denna petition kommer att sändas till:

Europaparlamentet (European Parliament)
Europeiska Kommissionen (European Commission)
Europeiska Rådet (Council of the European Union)


Fotnoter:

[1] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf, Artikel 3, sid 9
[2] Beräknat genom att använda http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population och http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[3] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[4] Beräknat genom att använda http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population och http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[5] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[6] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf, Artikel 3, sid 9
[7] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf, Artikel 3, sid 9
[8] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_sv.pdf, Artikel 3, sid 9
[9] https://rm.coe.int/168007cf98, Artikel 2 – Primacy of the human being
[10] https://rm.coe.int/168007cf98, Article 5 – General Rule
[11] http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, page 5
[12] http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, page 5
[13] http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf, page 6
[14] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, Artikel18
[15] https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf, Artikel 18, page 8.
[16] http://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf, Item 1, page 1
[17] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, bild 6
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2012/02/WC500122162.pdf
[18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555
[19]  http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[20] http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Koerperverletzung/Koerperverletzung-IfSG-Erdle.pdf: §§ 20-22 (§ 223 Tysk straffrättslag)
[21] http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm
[22] Till exempel är vaccintäckningen 97% i Skottland: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp
[23] http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations, http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf and http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2

428,406 have signed. Let’s get to 500,000!