Petition Closed

Nee tegen racisme, nee tegen apartheid: Rode kaart voor Israël Non au racisme, non à l’apartheid: carte rouge pour Israël

This petition had 664 supporters


Voetbal is wereldwijd waarschijnlijk de meest populaire sport. Ook in Palestina duiken de truitjes van Real Madrid en Barcelona heel frequent op in het straatbeeld. Het is een universele sport die overal door jong en oud wordt beoefend, “een feest voor iedereen” waarbij fair play een essentiële eigenschap is. De Palestijnen, die reeds decennia militair bezet en gekoloniseerd worden door Israël, ervaren van dit FIFA-lid echter weinig fair play. Hun dagelijkse leven wordt beheerst door militaire orders die iedere normale ontwikkeling van het Palestijnse voetbal onmogelijk maakt.

De grootschalige aanval op de Gazastrook in de zomer van 2014 is één van de vele voorbeelden van de agressie die Israël al decennia voert ten opzichte van de Palestijnen: ten minste 2200 Palestijnen werden gedood, waarvan drie kwart burgers (500 kinderen en meer dan 20 atleten), en meer dan 10.000 verwond. Minstens 38.000 huizen werden beschadigd (500 huizen van atleten en 32 sportfaciliteiten), waarvan 18.000 huizen zo goed als helemaal vernield. 400.000 mensen moesten noodgedwongen hun huis ontvluchten tijdens de aanval, waarvan 100.000 door de permanente vernietiging van hun huizen. 400.000 kinderen hebben psychologische hulp nodig om de trauma’s van de aanval te verwerken.

Palestijnse sporters, ook voetballers, kunnen hun sport meestal niet op een normale manier beoefenen omwille van de Israëlische bezetting van het grondgebied. Zowel de Palestijnse Voetbalassociatie (PFA)  als individuele spelers worden op alle mogelijke manieren getroffen door de militaire bezetting. De vernietiging van sportinfrastructuur, de zware beperkingen op de bewegingsvrijheid binnen de Palestijnse gebieden, de reisverboden, de problemen bij de import van trainingsmateriaal, de politieke interventies bij de organisatie van voetbalinterlands, de willekeurige arrestaties en geweld, alsook de detentie zonder beschuldiging, zijn daarbij de belangrijkste factoren.

De Israëlische staat die dit beleid uitvoert, steunt de Israëlische Voetbalassociatie (IFA), die daardoor ook gebruikt wordt om Israël in een positief daglicht te stellen, als een normaal, democratisch land waar Palestijnse sporters gelijke rechten hebben.  Israëls onbeperkte deelname aan het internationale sportgebeuren en hun lidmaatschap van de FIFA (en UEFA) zendt een problematische boodschap van goedkeuring van dit beleid en betekent zelfs een beloning ervan. Bovendien stellen VN-experts dat Israël verantwoordelijk is voor een beleid van apartheid, kolonisatie en etnische zuivering. De Internationale Conventie tegen Apartheid in de Sport, aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in December 1985, stelt: "Sportrelaties hebben met een land dat een apartheidsbeleid in de sport toepast, vergoelijkt en versterkt deze apartheid.”

Dit indachtig, vragen wij aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om op zijn minst Israëls misdaden niet goed te keuren of te belonen.  Geen voetbalwedstrijden in en tegen Israël spelen, zou een sterk signaal geven, maar ook andere acties kunnen door de KBVB ondernomen worden om druk te zetten op Israëls beleid om de rechten van de Palestijnse voetballers te respecteren.

- Dat kan door bij de UEFA (tijdens het jaarlijks congres op 24/03/2015) en de FIFA (tijdens het congres van 28/29 mei)  te bepleiten dat de IFA uitgesloten wordt, zolang het de mensenrechten en het internationaal recht niet respecteert.  Israëls beleid is immers flagrant in strijd met de ethische code van FIFA en UEFA. Ook Apartheid Zuid-Afrika werd uit de FIFA gebannen van 1963 tot 1992 en van de Olympische Spelen van 1964 tot 1988.

- Dat kan door Belgische ploegen te weren van tornooien die door Israël georganiseerd worden. Deze evenementen portretteren Israël voor de buitenwereld als een normaal, democratisch land waar Palestijnse sporters gelijke rechten hebben.  Meer bepaald kan het de Belgische ploeg weren van het EK voor -19 jarigen (vrouwen) dat in juli 2015 in Israël wordt georganiseerd.

- Dat kan door, wanneer men er desondanks toch voor kiest om af te reizen naar Israël n.a.v. de match van de Rode Duivels op 31/03/2015, een bezoek te brengen aan de PFA in Ramallah en zich uit te spreken voor de uitsluiting van Israël uit de UEFA en de FIFA zolang het de mensenrechten en het internationaal recht niet respecteert.

- Dat kan door samen met de PFA oefenmatchen of uitwisselingsprojecten te organiseren, trainingsprojecten op te zetten met het Palestijnse team, en zodoende Palestijnse sporters en het Palestijnse voetbal te steunen.

 

FR:

Le football est probablement le sport le plus populaire dans le monde. En Palestine aussi, les maillots du Real Madrid et de Barcelone apparaissent très fréquemment dans les rues. C'est un sport universel qui est pratiqué partout par les jeunes et moins jeunes, « une fête pour tous », où le fair-play est essentiel. Les Palestiniens, occupés militairement et colonisés par Israël depuis des décennies, ne trouvent que peu de fair-play de la part de ce membre de la FIFA. Leur vie quotidienne est réglée par des ordonnances militaires qui rendent impossible tout développement normal du football palestinien.

L'attaque massive sur la bande de Gaza en l'été de 2014 est l'un des nombreux exemples de l'agression qu'Israël mène contre les Palestiniens depuis des décennies : au moins 2.200 Palestiniens ont été tués, dont trois quarts sont des civils (500 enfants et plus de 20 athlètes), et plus de 10.000 ont été blessés. Au moins 38 000 maisons ont été endommagées (500 foyers des athlètes et 32 installations sportives), dont 18.000 maisons détruites pratiquement à 100%. 400.000 personnes ont été obligées de fuir leurs maisons au cours de l'attaque, dont 100.000 en raison de la destruction permanente de leurs maisons. 400.000 enfants ont besoin d’aide psychologique pour traiter le traumatisme de l'attaque.

Les athlètes palestiniens, aussi bien les footballeurs, ne sont généralement pas en mesure de pratiquer leur sport de façon normale en raison de l'occupation israélienne de leur territoire. Aussi bien l’Association Palestinienne de Football (PFA) que les joueurs individuels sont affectés de multiples façons par l'occupation militaire. La destruction des infrastructures sportives, les graves restrictions concernant la liberté de circulation dans les territoires palestiniens, l’interdiction des voyages, les problèmes d'importation de matériel d’entrainement, les interventions politiques lors de l’organisation de matchs de football internationaux, les arrestations arbitraires et la violence, ainsi que la détention sans inculpation, sont les facteurs les plus importants.

L'Etat d'Israël qui applique cette politique, soutient l’Association de Football israélienne (IFA), qui par ce fait est aussi utilisée pour faire apparaître Israël sous un jour positif, comme un pays démocratique normal où les athlètes palestiniens ont des droits égaux. La participation d'Israël dans les sports internationaux et son adhésion à la FIFA (et l’UEFA) envoient un message problématique d’acceptation de cette politique et la récompensent même implicitement. En outre, des experts de l'ONU affirment qu'Israël est responsable d'une politique d’apartheid, de colonisation et d'épuration ethnique. La Convention internationale contre l'Apartheid dans le sport, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1985, affirme: « les contacts sportifs avec tout pays pratiquant l'apartheid dans les sports sanctionnent et renforcent l'apartheid.”

Au vu de ce qui précède, nous insistons auprès de l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) pour que celle-ci, au moins, n’approuve ou ne récompense pas les crimes d'Israël. Ne jouer aucun matche de football en, et contre, Israël, serait un signal fort, mais d’autres actions peuvent aussi être entreprises par l’URBSFA pour faire pression sur la politique d'Israël afin que celle-ci respecte les droits des footballeurs palestiniens.

 

Ø  Cela peut se faire en plaidant, auprès de l’UEFA (durant le Congrès annuel du 24/03/2015) et de la FIFA (durant le Congrès du 28/29 mai 2015) pour que ces organisations excluent l'IFA tant qu'Israël ne respecte pas les droits de l'homme et le droit international.

Après tout, la politique d'Israël est manifestement incompatible avec le code d'éthique de la FIFA et de l'UEFA. L’Afrique du Sud de l’Apartheid fut également exclue de la FIFA de 1963 à 1992 et des Jeux olympiques de 1964 à 1988.

 

Ø  Cela peut se faire par l’exclusion des équipes belges des tournois organisés par Israël. Ces événements présentent Israël au monde extérieur comme un pays démocratique et normal où les athlètes palestiniens ont des droits égaux.

En particulier, cela peut se faire en éloignant l’équipe belge du Championnat d'Europe des -19 ans (femmes) qui est organisé en Israël en juillet 2015.

 

Ø  Cela peut se faire, si on choisit quand même de se rendre en Israël pour le match des Diables rouges du 31/03/2015, en visitant la PFA à Ramallah et en se prononçant pour l'exclusion d'Israël de l'UEFA et la FIFA tant que ce pays ne respecte pas les droits de l'homme et le droit international.

 

Ø  Cela peut se faire en organisant, en partenariat avec la PFA, des projets d’échange, des projets d’entrainement avec l'équipe palestinienne, en soutenant ainsi les athlètes palestiniens et le football palestinien.

 

 Today: Palestina is counting on you

Palestina Solidariteit needs your help with “François De Keersmaecker: KBVB: nee tegen racisme, nee tegen apartheid: Rode kaart voor Israël”. Join Palestina and 663 supporters today.