Facebook & Google: say NO to Vietnam's cyber-security law

0 have signed. Let’s get to 1,500!


(Scroll down for the English version)

Kính gửi ông Mark Zuckerberg
Chủ tịch của công ty Facebook
1 Hacker Way.
Menlo Park, CA 94025

Kính gửi ông Sundar Pichai
Chủ tịch của công ty Google
1600 Amphtheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043

Thưa ông Zuckerberg và ông Pichai

Chúng tôi,  ký tên dưới đây, kêu gọi công ty của quý ông  xem xét một cách nghiêm túc các yêu cầu của 17 vị dân biểu trong lá thư chung ngày 12 tháng 7, và lá thư chung ký bởi ba thượng nghị sĩ ngày 17 tháng 7.

Để nhắc lại những trọng điểm được nêu lên trong hai lá thư này, chúng tôi yêu cầu công ty của quý ông  thiết  lập những quy tắc minh bạch về việc gỡ bỏ nội dung, thay vì chỉ tuân thủ các yêu cầu của nhà nước Việt Nam hoặc các “dư luận viên” của họ.

Chúng tôi cũng yêu cầu Facebook và Google phổ biến số lần nhà nước Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và số lần mà công ty Facebook hoặc Google đã tuân thủ theo các yêu cầu này và các loại lý do được đưa ra khi yêu cầu gỡ bỏ. Dữ liệu tổng hợp này sẽ cung cấp cho chúng tôi chỉ số khách quan về vị thế của công ty của quý ông trên lãnh vực trách nhiệm, quyền tự do tư tưởng, tự do biểu đạt và tự do internet.

Cuối cùng, chúng tôi yêu cầu Facebook và Google không lưu trữ dữ liệu người sử dụng tại Việt Nam và không tiết lộ dữ liệu của người sử dụng cho nhà nước Việt Nam. Như quý ông cũng biết, nhiều người sử dụng Facebook và Google tuy có thể ở Việt Nam nhưng là công dân Hoa Kỳ. Việc tiết lộ thông tin cá nhân của họ có thể dẫn đến những việc kiện tụng pháp lý tại các tòa án Hoa Kỳ; điều này sẽ gây bất lợi cho hình ảnh và danh tiếng công ty của quý ông.

Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các thành viên trong Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ để mời quý ông làm chứng trước Quốc hội về khả năng Facebook và Google đã có thể bị nhà nước Việt Nam ép buộc phải hỗ trợ hoặc cấu kết với hành vi kiểm duyệt hay không. Theo thông tin của nhà nước Việt Nam, Facebook đã xóa hoặc chặn 1.000 bài đăng vào cuối tháng 6 năm 2018 trong khi Google đã xóa 6.700 bài đăng trên Youtube, 300 trong số đó liên quan đến thảm họa sinh thái do nhà máy thép Formosa tại tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi phải giả định rằng các công ty của quý ông đã làm như vậy theo yêu cầu của nhà nước Việt Nam. Nếu quả đúng như vậy, người dân và các nhà lập pháp của chúng ta cần biết sự thật.

Chúng tôi hy vọng rằng các công ty của quý ông sẽ đưa ra lời phản hồi công khai cho lời kêu gọi công khai này. Hy vọng rằng các công ty của quý ông sẽ hành động vì lợi ích công cộng, chúng tôi sẽ đánh giá rất cao phản hồi nhanh chóng và súc tích từ quý ông.

Trân trọng,

-------------------------- English version ------------------------------

Mr. Mark Zuckerberg
CEO of Facebook
1 Hacker Way.
Menlo Park, CA 94025

Mr. Sundar Pichai
CEO of Google
1600 Amphtheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043

Dear Mr. Zuckerberg and Mr. Pichai

We, the undersigned, call on your companies to take into serious consideration the requests made to you by 17 House Representatives in their joint letter dated July 12, and by three Senators in a separate joint letter dated July 17 . 

Echoing the points made in these letters, we would like to request that your companies establish and publicly announce clear guidelines and criteria for content removal, instead of simply complying with requests made by the Vietnamese government or its “public opinion shapers.”

We also request that Facebook and Google publish statistics on the Vietnamese government’s requests for content removal, the number of actual removals resulting from such requests, and categorized reasons for removal. This aggregated data would provide us a fair indicator of your companies’ stand on social responsibility and position on freedom of thought, expression, and the internet.

Finally, we ask that Facebook and Google not store user data within Vietnam and not disclose user data to the Vietnamese government. As you know, many Facebook and Google users may be located in Vietnam but are U.S. citizens. Disclosure of their private information may prompt legal actions in U.S. courts; this would be detrimental to your companies’ image and reputation.

We will continue to advocate with members in the U.S. House of Representatives and the U.S. Senate to invite you to testify before Congress as to whether and how Facebook and Google may have been coerced by the Vietnamese government to aid and abet censorship. According to the Vietnamese government, Facebook had removed or blocked some 1,000 postings by the end of June 2018 while Google had removed 6,700 postings on Youtube, 300 of which related to the ecological disaster caused by the Formosa-owned steel plant in Ha Tinh Province. We must assume that your companies did so at the request of the Vietnamese government. If that is the case, the public and our legislators need to know the facts.

We expect that your companies will issue public responses to this public statement. Hoping that your companies will act in the public interest, we will greatly appreciate a timely and substantive response.

 

Sincerely,