Szacunek, promocja i ochrona wolności świadomej zgody na szczepienia w całej Europie

Szacunek, promocja i ochrona wolności świadomej zgody na szczepienia w całej Europie

Started
May 12, 2017
Petition Closed
This petition had 428,985 supporters

Why this petition matters

Started by OSWoS "STOP NOP"

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi wyraźnie: „W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej (...)”   

[1]. Około 40% obywateli UE [2] nie dysponuje jednak tym podstawowym prawem w obliczu ustawy medycznej o szczepieniach. Jest to naruszenie naszych uniwersalnych praw człowieka. W 2011 roku Sąd Najwyższy USA orzekł, że szczepionki są „w sposób nieunikniony niebezpieczne" [3], więc nakładanie na tych obywateli obowiązku szczepienia jest etycznie i medycznie niedopuszczalne, , zwłaszcza w przypadku  braku respektowania wyjątków natury medycznej, religijnej lub filozoficznej.

EFVV ( http://www.efvv.eu ), grupa reprezentująca prawie 20 krajów europejskich (zarówno państw członkowskich UE i członków spoza UE) żąda zatem, aby:

1. Znieść obowiązkowe szczepienia w całej Europie, ponieważ stanowią one naruszenie uniwersalnych praw człowieka,

2. Szczepienia obowiązkowe nigdy nie zostały wprowadzane w żadnym kraju, w którym w chwili obecnej są one tylko zalecane.

3. Stosować zasadę ostrożności w przypadku szczepień w Europie,

4. Obywatele Europy mogli korzystać swobodnie z pełni świadomego wyboru i zgody na szczepienia,

5. Ustanowić skuteczny i niezależny system rejestracji działań niepożądanych (VAER – European Vaccine Adverse Effect Reporting) w celu monitorowania bezpieczeństwa szczepionek.

Milion podpisów z co najmniej siedmiu krajów UE gwarantuje debatę w Brukseli. Niezależnie od polityki rządu w danym kraju, apelujemy o zjednoczenie wszystkich obywateli poprzez złożenie podpisu, a następnie jak najszersze rozpropagowanie niniejszej petycji. 

Szacuje się, że w 2016 roku prawie 400 milionów Europejczyków w krajach członkowskich Unii Europejskiej korzysta ze swobody wyboru lub odmowy szczepień, a około 258 mln nie ma takiej możliwości [4]. Szczepienia są obowiązkowe w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, Łotwie, Malcie, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii [5] oraz potencjalnie w innych krajach, które mogą w przyszłości dołączyć do Unii, , np. Albanii, Macedonii, Czarnogórze, Serbii i innych. Dlatego wzywamy wszystkich Europejczyków żeby stanęli razem w poparciu wspólnej polityki szczepień, opartej na wolności wyboru i świadomej zgodzie. Żądamy również utworzenia niezależnego i skutecznego systemu monitorowania działań niepożądanych, który charakteryzowałby się przejrzystością oraz  publiczną dostępnością wyników. Uważamy, że należy znieść obowiązkowe szczepienia oraz ustanowić system raportowania niepożądanych skutków szczepień, ponieważ:

Wszelkie niedobrowolne i wymuszone leczenie jest naruszeniem:

* Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,

* Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

* Konwencji ONZ o Prawach Dziecka,

* Konwencji Rady Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie,

* Europejskiej Karty Praw Pacjenta,

* Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ,

* a nawet Kodeksu Norymberskiego (zbioru zasad etyki dot. eksperymentalnych badań medycznych na ludziach ustalonych w wyniku szeregu procesów norymberskich po zakończeniu II wojny światowej).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie stwierdza: „Każdy ma prawo do poszanowania swej integralności fizycznej i psychicznej". [6]. Stwierdza również: „W dziedzinach medycyny i biologii muszą być szanowane w szczególności: swobodna i świadoma zgoda osoby zainteresowanej (...)” [7] i wreszcie: „ [należy przestrzegać] zakaz praktyk eugenicznych i wykorzystywania ciała ludzkiego i jego poszczególnych części jako źródła zysku"[8]. Konwencja Rady Europejskiej o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza wyraźnie: „Interesy i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki" [9 ]. Stwierdza również: „Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby zainteresowanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę. "[10] Europejska Karta Praw Pacjenta stwierdza wyraźnie: „Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogą umożliwić mu aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących jej zdrowia; informacja ta jest warunkiem wstępnym dla jakiegokolwiek postępowania i leczenia, w tym udział w badaniach naukowych (4 - Prawo do wyrażenia zgody)” [11]. Stwierdza również: „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych zabiegów i dostawców na podstawie odpowiednich informacji (5 - Prawo do wolnego wyboru)" [12], a także: „Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, niewyrządzających jej żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa. (9 - Prawo do bezpieczeństwa) "[13]. Konwencja ONZ o prawach dziecka wyraźnie stwierdza: "Rodzice ... ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich troski "[14]. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stwierdza wyraźnie: "Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność ... ... do swego wyznania lub wiary w nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów "[15]. Kodeks Norymberski stwierdza wyraźnie: "Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna" [16] Działania niepożądane leków (ADR), do których należą działania niepożądane szczepionek (VAEs), uważane są za piątą najczęstszą przyczyną zgonów w UE [17], jednak ich liczba może być jeszcze wyższa z uwagi na  wiele niezarejestrowanych przypadków, co potwierdził David Kessler, szef FDA w latach 90. [18], a w przypadku szczepionek jeszcze głębszym problemem okazuje się brak uznania związku przyczynowego. Sąd Najwyższy USA orzekł, że szczepionki są „w sposób nieunikniony niebezpieczne" [19], Szczepienie jest inwazyjną procedurą medyczną, która może spowodować uszczerbek na zdrowiu, a jako taka, zgodnie z niemieckim kodeksem karnym [20], wymaga świadomej zgody. Przyznano oficjalnie, że istnieją jeszcze ogromne braki w obecnej wiedzy naukowej dotyczącej szczepień, więc zapewnienie pełnej i kompleksowej wcześniejszej informacji jest po prostu niemożliwe. Ulotki informacyjne szczepionek [21] zawierają listę wielu ewentualnych negatywnych skutków, w tym zgonu. Tak długo, jak istnieje ryzyko związane z procedurą medyczną, jeśli nie można zagwarantować jej bezpieczeństwa oraz jeśli nie ma możliwości wcześniejszego poinformowania o tym pacjenta w wyczerpujący sposób, należy zastosować zasadę ostrożności. Wykazano, że w miejscach, w których respektowana jest wolność świadomego wyboru, utrzymuje się zalecany przez WHO wysoki poziom szczepień osiągnięty bez obowiązku. [22] Każdy kraj europejski widzi odpowiedzialność prawną za szkody poszczepienne inaczej, jednak w większości przypadków, zarówno władze medyczne i polityczne jak i  producenci szczepionek nie ponoszą pełnej odpowiedzialności, pozostawiając ofiary obowiązkowych szczepień bez odszkodowania lub wsparcia. Nie wykonano do tej pory rzetelnych analiz w celu porównania zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych, jednak rośnie liczba badań sugerujących, że nieszczepione dzieci cieszą się znacznie lepszym zdrowiem od ich zaszczepionych rówieśników [23]. Jest to obszar, w którym konieczne są dalsze obserwacje.

Biorąc pod uwagę powyższe, żądamy, aby:

1. Obowiązkowe szczepienia w całej Europie  zostały zniesione, ponieważ stanowią naruszenie uniwersalnych praw człowieka,

2. . Szczepienia obowiązkowe nigdy nie zostały wprowadzane w żadnym kraju, w którym w chwili obecnej są one tylko zalecane.2. Stosować zasadę ostrożności w przypadku szczepień w Europie,

3. Obywatele Europy mogli korzystać swobodnie z pełni świadomego wyboru i zgody na szczepienia,

4. Ustanowić skuteczny i niezależny system rejestracji działań niepożądanych (VAER - European Vaccine Adverse Effect Reporting w celu monitorowania bezpieczeństwa szczepionek.

Przypisy: 

[1] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf Article 3, page 9

[2] Calculated usinghttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population andhttp://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[3] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011),http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[4] Calculated usinghttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population andhttp://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[5]http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[6] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf Article 3, page 9
[7] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf Article 3, page 9
[8] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf Article 3, page 9.
[9] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm Article 2 – Primacy of the Human Being
[10] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm Article 5 – General Rule
[11]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf page 5
[12]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf page 5
[13]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf page 6
[14]http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx Article 18
[15]https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf Article 18, page 8.
[16] http://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf Item 1, page 1
[17] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, slide 6 - (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf and also http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11241
[18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555
[19] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[20]http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Koerperverletzung/Koerperverletzung-IfSG-Erdle.pdf: §§ 20-22 (§ 223 in the German Criminal Code)
[21] http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm
[22] For example, uptake is at 97% in Scotland:http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp
[23] http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/ http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf andhttp://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2/

Petition Closed

This petition had 428,985 supporters

Share this petition