Petition Closed

SPOŠTUJMO, SPODBUJAJMO IN VARUJMO PRAVICO DO SVOBODE ODLOČANJA O CEPLJENJU PO VSEJ EVROPI

This petition had 345,079 supporters


Listina o temeljnih pravicah Evropske unije jasno določa: ’Na področju medicine in biologije je potrebno spoštovati svobodno in informirano privolitev’ [1]. Približno 40% prebivalcev EU [2] ob soočenju s cepljenjem kot medicinskim posegom te temeljne pravice nima, kar je kršenje Splošnih človekovih pravic. Leta 2011 je Vrhovno sodišče ZDA presodilo, da so cepiva ’neizbežno ne-varna’ [3], zato obvezno cepljenje, vsiljeno državljanom, strokovno in etično ni sprejemljivo, še posebej, ker izjeme na podlagi medicinskih, verskih ali filozofskih razlogov niso dovoljene.

EFVV (http://www.efvv.eu), združenje 20 evropskih držav (članic in nečlanic EU), zato zahteva naslednje:

1. da se obveznost cepljenja ukine po vsej Evropi, saj krši Splošne človekove pravice,

2. da se obveznost cepljenja ne uvede v nobeni državi, v kateri je cepljenje trenutno priporočeno,

3. da se v primeru cepljenja v Evropi uvede načelo previdnosti,

4. da lahko državljani Evrope uživajo pravico do celovite informiranosti o cepljenju in do informirane privolitve,

5. da se z namenom nadzora nad varnostjo cepiv vzpostavi učinkovit, neodvisen evropski sistem poročanja o nezaželjenih učinkih cepiv (Vaccine Adverse Effect Reporting – VAER).

Milijon podpisov iz najmanj sedmih držav EU nam bo zagotovilo pričetek razprave v Bruslju. Ne glede na to kakšna je politika cepljenja v vaši državi vas prosimo, da peticijo podpišete in jo delite naprej. Združimo se!

Po ocenah se je v letu 2016 skoraj 400 milijonov držaljanov članic EU o cepljenju odločalo svobodno, približno 258 milijonov pa te možnosti ni imelo [4]. Cepljenje je obvezno v Belgiji, Bolgariji, Hrvaški, Češki, Franciji, Grčiji, Madžarski, Italiji, Malti, Poljski, Portugalski, Slovaški in Sloveniji [5] ter v novih državah kandidatkah za članstvo v EU, kot so Albanija, Makedonija, Črna Gora in Srbija. Zato pozivamo vse Evropejce da stopimo skupaj in zahtevamo poenoteno politiko cepljenja, ki bo temeljila na informiranosti, svobodi odločanja in informirani privolitvi. Zahtevamo tudi ustanovitev neodvisne in učinkovite enote za nadzor cepiv, katere delo bi bilo transparentno, rezultati pa javno dostopni. Menimo, da je potrebno obveznost cepljenja ukiniti in formirati učinkovit sistem poročanja o nezaželjenih učinkih cepiv (VAER), saj se z vsakim neprostovoljnim ali prisilnim medicinskim postopkom krši:

- Splošna deklaracija o človekovih pravicah Združenih Narodov

- Listina o temeljnih pravicah Evropske Unije

- Konvencija ZN o pravicah otrok,

- Konvencija Evropskega Sveta o zaščiti človekovih pravic in dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencija o človekovih pravicah v biomedicini,

- Evropska listina o pravicah pacientov,

- Mednarodna zaveza ZN o državljanskih in političnih pravicah, in celo

- Nuremberški kodeks (zbirka etičnih načel v raziskavah in medicinskih poskusih na ljudeh, ki je nastala kot rezultat Nuremberškega procesa ob koncu druge svetovne vojne).

V Listini o temeljnih pravicah Evropske Unije je jasno navedeno: ’Vsakdo ima pravico do spoštovanja njegove oziroma njene telesne in duševne integritete’[6]. Prav tako je navedeno: ’Na področju medicine in biologije se mora spoštovati svobodna in informirana privolitev’[7], in končno: ’Spoštovati je treba prepoved evgeničnih postopkov in uporabe človeškega telesa in njegovih delov kot izvor finančne koristi’[8].

Konvencija evropskega sveta o zaščiti človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja glede uporabe biologije in medicine jasno navaja: ’Interesi in dobrobit človeškega bitja morajo prevladati nad izključnim interesom družbe in znanosti’[9]. In v nadaljevanju: ’Zdravstveni poseg se lahko opravi samo, če je dotična oseba predhodno dala svobodno in informirano privolitev k posegu. Ta oseba mora biti predhodno seznanjena z ustreznimi informacijami o namenu in naravi posega, kakor tudi glede njegovih posledic in tveganj. Dotična oseba lahko svojo privolitev kadarkoli umakne.’[10]

Evropska listina o pravicah pacientov jasno navaja: ’Vsak posameznik ima pravico dostopa do vseh informacij, ki mu lahko omogočijo aktivno sodelovanje pri odločitvah glede lastnega zdravja; te informacije so predpogoj za vsak postopek in zdravljenje, vključno s sodelovanjem v znanstvenih raziskavah (4 – Pravica do privolitve)[11]’. Navedeno je tudi: Vsak posameznik ima, na podlagi ustreznih informacij, pravico do svobodne izbire med različnimi postopki zdravljenja in ponudniki zdravstvenih storitev (5 – Pravica do svobodne izbire)[12]’ in tudi ’Vsak posameznik ima pravico do varnosti pred škodo, povzročeno zaradi slabega delovanja zdravstvenih ustanov, medicinskimi zlorabami in napakami, kot tudi pravico dostopa do zdravstvenih storitev in zdravljenja visokih varnostnih normativov (9 – Pravica do varnosti)’[13].

Konvencija ZN o pravicah otrok jasno določa: ’Starši oziroma zakoniti zastopniki nosijo največjo odgovornost za vzgojo in razvoj otroka. Najvišje dobro za otroka mora biti njihova glavna skrb’[14].

V Mednarodni zavezi ZN o državljanskih in političnih pravicah je jasno navedeno: ’Vsakdo ima pravico do svobode mišljenja, vesti in vere; ta pravica vključuje... svobodo... da izraža svojo vero ali prepričanje z učenjem, udejanjanjem, čaščenjem in spoštovanjem’[15].

V Nuremberškem kodeksu je jasno določeno: ’Prostovoljna privolitev človeškega subjekta je absolutno nujna.’

Stranski učinki zdravil, med katere sodijo tudi stranski učinki cepiv, so po uradnih poročilih na petem mestu med vzroki smrti v EU [17], lahko pa so celo na višjem mestu, glede na to, da se prijavlja le manjši del stranskih učinkov, kot priznava David Kessler, predsednik FDA v 90-ih letih prejšnjega stoletja [18], nepriznavanje vzročne povezave s cepljenjem pa je dodaten problem.

Ameriško vrhovno sodišče je odločilo, da cepiva ’neizbežno predstavljajo tveganje’[19].

Po nemškem Kazenskem zakoniku [20] je cepljenje invazivni medicinski poseg, ki lahko povzroči telesne poškodbe, zato je potrebna informirana privolitev osebe, ki naj bi se cepila, ali njenih skrbnikov. Tudi uradno je priznano, da še vedno obstajajo velike vrzeli v znanstvenih spoznanjih o cepljenju, tako da je celovito in razumljivo informiranje praktično nemogoče. V navodilih priloženih k cepivu [21] so navedeni mnogi stranski učinki, pogosto tudi smrt. V kolikor pri nekem medicinskem posegu obstaja tveganje in pri tem varnost ni zagotovljena, prav tako ne celovito informiranje pred posegom, je potrebno uporabiti načelo previdnosti.

Izkazalo se je, da je v regijah, kjer je cepljenje stvar osebne odločitve, stopnja precepljenosti priporočena s strani SZO, visoka tudi brez obveznega cepljenja [22].

Vsaka evropska država zakonsko odgovornost za poškodbe po cepljenju ureja drugače, vendar zdravstveni in politični organi na splošno ne nosijo nikakršne odgovornosti, žrtve cepiv pa ostajajo brez oškodnine in pomoči.

Do sedaj ni bila opravljena nobena ustrezna raziskava, s katero bi primerjali zdravje cepljenih z zdravjem necepljenih otrok, a vse več raziskav kaže na to, da je zdravje necepljenih otrok vendarle boljše od zdravja cepljenih [23]. Na tem področju so potrebne nadaljne raziskave.


Glede na vse zgoraj navedeno zahtevamo:

1. odpravo obveznosti cepljenja po vsej Evropi,

2. da se obveznost cepljenja ne uvede v nobeni državi, kjer je cepljenje prostovoljno,

3. uporabo načela previdnosti po vsej Evropi,

4. da imajo vsi evropski državljani pravico do svobode odločanja glede cepljenja in informirano privolitev kot temeljno človekovo pravico, in

5. uvedbo učinkovitega in neodvisnega evropskega sistema poročanja o stranskih učinkih cepiv (VAER), na način, da bo ta sistem po vsej Evropi dostopen vsem.


OPOMBE:

[1] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf člen 3, stran 9

[2] Izračunano na podlagi http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population in http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

[3] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[4] Izračunano na podlagi http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population and http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[5] http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg
[6] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf člen 3, stran 9
[7] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf člen 3, stran 9
[8] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf člen 3, stran 9
[9] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm člen 2 – Primat človeškega bitja
[10] http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164.htm člen 5 – Splošno pravilo
[11]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf stran 5
[12]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf stran 5
[13]http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf stran 6
[14] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx člen 18
[15] https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf člen 18, stran 8.
[16] http://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf postavka 1, stran 1
[17] Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, prosojnica 6 - (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf in tudi http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11241
[18] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555
[19] Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
[20]http://www.impfkritik.de/upload/pdf/Koerperverletzung/Koerperverletzung-IfSG-Erdle.pdf: §§ 20-22 (§ 223 po nemškem kazenskem zakoniku)
[21] http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm
[22] Na primer, na Škotskem je odziv 97%: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp
[23] http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/ http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf in http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2/Today: Društvo za svobodo odločanja, starši necepljnih in s cepivi poškodovanih otrok is counting on you

Društvo za svobodo odločanja, starši necepljnih in s cepivi poškodovanih otrok needs your help with “European Parliament: SPOŠTUJMO, SPODBUJAJMO IN VARUJMO PRAVICO DO SVOBODE ODLOČANJA O CEPLJENJU PO VSEJ EVROPI”. Join Društvo za svobodo odločanja, starši necepljnih in s cepivi poškodovanih otrok and 345,078 supporters today.