Etil alkol ile ilgili yürütmenin durdurulmasını istiyorum

Etil alkol ile ilgili yürütmenin durdurulmasını istiyorum

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Gıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve tarafına Polat Korkmaz bu kampanyayı başlattı

ETİL ALKOL İLE İLGİLİ

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA AİT İMZA KAMPANYASI.....

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Üniversiteler mah. Dumlupınar Bul. No:161 Çankaya ANKARA

DAVA KONUSU : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan “Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin” Yürütülmesinin Durdurulması ve İptali İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

30.12.2017 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan aşağıdaki yönetmelikle yapılan değişiklik önce evsel kullanım amaçlı etil alkolü market vb den alan tüketiciler tarafından evlerinde gıda takviyesi(pasta, tatlı, likör yapımı, yemek yapımı) olarak kullanılması mümkün iken, iptale konu değişiklik sonrası içine konulacak denatonyum benzoat maddesi( acı tat veren) sonucu tüketici tarafından evsel kullanımı mümkün olmayacaktır.

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Evsel kullanım amaçlı etil alkol: Bu etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde veya uygun distile alkollü içki üretim tesisinde 70 cl veya 1 litrelik cam şişelerde mutlak alkol miktarı üzerinden 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılması suretiyle ambalajlanır veya ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol veya alkollü içki dağıtım firmaları eliyle piyasaya arz edilen bu etil alkol, etil alkol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ve etil alkol perakende satış belgesini haiz satıcılar eliyle tüketime sunulur. Bu ürünlerin etiketinde “Gıda amaçlı kullanılması uygun değildir.” ifadesi yer alır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce piyasaya arz edilen bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki ürünler, 31/3/2018 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20. Maddesinde etil alkolün 5 farklı şekilde piyasaya arzı öngörülmüş olup, bunları sırasıyla Evsel kullanım amaçlı etil alkol, Genel kullanım amaçlı etil alkol, Tıbbi kullanım amaçlı etil elkol, Analiz amaçlı etil alkol ve Yakıt bioetaolü şeklinde olup yapılan değişiklik sonucu tüketicinin gıda takviyesi olarak kullanmak üzere etil alkol satın alma hürriyeti ortadan kalkmıştır. Keza yapılan değişiklik evsel kullanım amaçlı etil alkol tanımı da ortadan kaldırmakta, evsel kullanım amaçlı etil alkolü fiiliyatta genel kullanım amaçlı etil alkole çevirmekte ve yönetmeliğin tanımlar kısmında çelişki yaratmaktadır. Ayrıca yönetmeliğe dayanak 4733 sayılı Yasanın 8/1 maddesinde yer alan “Ticari amaç olmaksızın, kendi ürettiği ürünleri kullanarak şahsi tüketimi için elli kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde eden veya üçyüzelli litreyi aşmayan fermente alkollü içki imal edenler haricinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tesis kurma ve faaliyet izni almadan; tütün işleyenler veya tütün mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” Şeklindeki kanuni düzenlemede kişinin kendi ihtiyacı için 350 litreye kadar alkol üretimine ve kullanımına izin verilmişken, yönetmelikte yapılan değişiklikle etil alkolün gıda takviyesi olarak kullanılmasının engellenmesi ilgili kanun hükümleriyle bağdaşmamaktadır.

Değişiklik sonucu oluşan durum tüketiciyi ilkel yöntemlerle etil alkol elde etme yöntemlerine(damıtma vb) başvurması sonucuna götürmektedir ki, konu hakkında uzman olmayan kişilerce etil alkol üretme süreci doğru şekilde yapılmadığı takdirde etil yerine metil alkol elde edilmesi halinde bu durum insan sağlığını tehdit edecektir.

İktidar tarafından tüketicinin evsel kullanım amaçlı etil alkolü gıda takviyesi olarak kullanmasını engellemek için düzenleme yapılması ve diğer yandan sadece alkollü içki üreten özel teşebbüslerin alkollü içki üretmesi ve satışına müsaade etmesi karşısında bu düzenlemenin amacının insan sağlığı vb olmadığı, alkollü içki üreten özel teşebbüslere yapılan bir kıyak olduğu izahtan varestedir. Zira alkollü içkilerin tüketiciye satışına izin veren bir sistemin diğer yandan evsel kullanım amaçlı etil alkolün gıda takviyesi olarak kullanılmasını engelleyen bir düzenleme yapmasının başka bir açıklaması bulunmamaktadır. Evinde likör yapan, tatlı yapan, sotesine şarap yerine etil alkol koyan tüketici yapılan değişiklikle artık alkollü içki üreten büyük sermayedarlara teslim edilmiştir.

Bu değişiklik açıkça Anayasamızın 172. Maddesinde düzenlenen Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder anayasa hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir. Zira yapılan düzenleme ile tüketici değil, sermayedar korunmakta, adeta tüketici alkol üreten firmalara ve yüksek kar marjına mahkum edilmektedir.

Açıkladığımız nedenlerden de anlaşılacağı üzere, yapılan değişiklik açıkça hukuka aykırı olup, yürütmenin durdurulmaması halinde evsel kullanım amaçlı etil alkolün içeriği değişeceğinden, tüketicilerin güncel menfaati zedeleneceğinden ve bu durumda telafisi güç ve imkansız bir zarara yol açacağından idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasını talep etme zarureti de hasıl olmuştur.

Yapılan değişiklik sonucu tüketici olarak evsel kullanım amaçlı etil alkolü gıda takviyesi olarak kullanmam artık mümkün olmayacağından, bunun doğal sonucu olarak tüketici olarak iptal davasını açmakta güncel menfaatim olduğundan, işbu iptal davasını ikame ve yürütmeyi durdurma isteme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 2575 Sayılı Danıştay Kanunu, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu ve İlgili Sair Mevzuat

SUBUT DELİLLER : Gerektiğinde Her Türlü Deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda izan edilen nedenlerle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan “Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin” öncelikle yürütülmesinin Durdurulması ve tamamının İptaline karar verilmesini arz ederiz…25/02/2018

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.