pleidooi 2050

pleidooi 2050

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Vereniging Deltametropool started this petition to Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaat

Vereniging Deltametropool pleit in pleidooi 2050, voor een ruimtelijke strategie in het klimaatakkoord. Het pleidooi is inmiddels door zestig toonaangevende betrokkenen ondertekend. 

Kernboodschap: Er is een Nationaal Programma nodig om de ruimtelijke impact van de energietransitie op een goede manier uit te werken.

Om de Parijse doelstellingen voor 2050 te halen, wil het Kabinet, voor de zomer een Klimaatakkoord op hoofdlijnen klaar hebben. De urgentie is hoog, dus steun ons in onze missie en onderschrijf het pleidooi 2050! 

[please scroll down for english version]

pleidooi 2050

wij constateren

 • Dat er een gedragen nationaal perspectief op Energie & Ruimte is, en dat er tegelijkertijd regionale plannen worden uitgewerkt met bewoners en ondernemers.
 • Dat de weerstand tegen de energietransitie voortkomt uit de begrijpelijke zorg om de aantasting van onze leefomgeving.
 • Dat het Klimaatakkoord in vijf afzonderlijke afspraken uiteen dreigt te vallen. Dat het nog onzeker is of het lukt om binnen het Klimaatakkoord een ruimtelijk kader vast te leggen dat alle onderdelen samenbrengt.

wij stellen

 • Dat het noodzakelijk is dat de energietransitie maatschappelijk verinnerlijkt wordt, door iedereen en overal.
 • Dat dit niet kan zonder verbeelding, ontwerpkracht en een sterk toekomstverhaal, en het leggen van de missing link tussen energietransitie en sociaalmaatschappelijke winst.
 • Dat een positief toekomstverhaal ontstaat door het ontwerpen vanuit kwalitatieve condities, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar hoe en waar de ruimtelijke impact van de energietransitie passend, met respect voor de leefomgeving en toekomstbestendig wordt ingezet.
 • Dat een interactief proces tussen de klimaattafels, overheden, de ontwerp praktijk en het maatschappelijk middenveld dat bevordert.

wij eisen

 • Dat het Klimaatakkoord verder moet gaan dan de implementatie van afspraken op vijf losse tafels: ruimte behoort een essentieel aspect van het akkoord te zijn.
 • Dat er een nationaal programma komt om de energietransitie goed ruimtelijk te realiseren op alle schaalniveaus: (inter-)nationaal, regionaal en lokaal.
 • Dat dit nationaal programma voorziet in een aanpak van alle overheden waarbij tussen rijk en regio ruimte intermediair is en het geheel versterkt.
 • Dat integraliteit het uitgangspunt is: het koppelen van de energietransitie aan andere (ruimtelijke) transities is voorwaardelijk voor een kwaliteitsslag in onze leefomgeving.
 • Dat afspraken over de energietransitie niet alleen gaan over wat nu kan, maar ook over een stappenplan voor de realisatie tot 2050. Dit vergt een richtinggevende visie van het Rijk en het geld om dit programma uit te werken.

plea 2050

 we recognize

 • That there is a supported national perspective on Energy & Space, and that simultaneously regional plans are drawn up with residents and entrepreneurs.
 • That the resistance to the energy transition stems from the understandable concern about our living environment.
 • That the Climate Agreement is at risk of fracturing into five separate agreements.
 • That it is still uncertain whether it is possible to establish a spatial framework within the Climate Agreement that incorporates all components.

we propose

 • That it is necessary for the energy transition to become socially internalized, by everyone and everywhere.
 • That this cannot be achieved without imagination, the power of design and a strong future story, and connecting the missing link between energy transition and societal profit.
 • That a positive future story arises from designing from qualitative conditions, with careful consideration of how and where the spatial impact of the energy transition is appropriately implemented, future-proof and with respect for the living environment.
 • That an interactive process between the climate tables, governments, design practice and civil society promotes this.

we demand

 • That the Climate Agreement must go beyond merely implementing agreements on five separate tables: space should be an essential aspect of the agreement.
 • That there will be a national program to ensure that the energy transition is adequately realized spatially at all scale levels: (inter)national, regional and local.
 • That this national program provides an approach for all governments whereby space is intermediate between state and the region, thereby strengthening the whole.
 • That integrality is the starting point: linking the energy transition to other (spatial) transitions is a precondition for a qualitative improvement in our living environment.
 • That agreements about the energy transition do not only concern what is possible now, but also include step-by-step plans for the realization until 2050. This requires a guiding vision from the government and    money to develop this program.


Ondertekenend door:

 • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en curator IABR–2018+2020–THE MISSING LINK
 • Olga Arandjelovic, Provincie Zuid-Holland, programmamanager
 • Ester Agricola, gemeente Amsterdam, directeur DRO en Vereniging Deltametropool, bestuurder
 • Edzo Bindels, West8, partner
 • Riëtte Bosch, Rijksvastgoedbedrijf, senior stedenbouwkundige
 • Elma van Boxel, ZUS, founding partner
 • Brechtje van Boxmeer, RUIMTEVOLK, senior adviseur Energie en Omgeving
 • Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester en curator IABR–2018+2020–THE MISSING LINK
 • George Brugmans, Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, bestuurder-directeur
 • Kees Christiaanse, KCAP Architects&Planners, oprichter, partner
 • Joachim Declerck, curator IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, en Architecture Workroom Brussels, oprichter en directeur
 • Debbie Dermout, NHTV Breda University of Applied sciences, Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit, directeur
 • Nikol Dietz, H+N+S Landschapsarchitecten, landschapsarchitect en partner
 • Jeroen Dirckx, KCAP Architects&Planners, partner
 • André van der Eijk, buro  MA.AN Stedenbouw, Beeldende kunst, Architectuur en Landschap
 • Eric Frijters, FABRICations, founding partner, principal
 • Paul Gerretsen, Vereniging Deltametropool, Agent
 • Syb Groeneveld, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, directeur-bestuurder
 • Lennart Harpe, Vereniging Deltametropool, bestuurder
 • Boris Hocks, POSAD, oprichter, partner
 • Jan Dirk Hoekstra, H+N+S Landschapsarchitecten, adviseur/projectleider
 • Initiatief- en Stuurgroep Mozaïek Dommelvallei
 • Jannemarie de Jonge, Wing, adviesbureau voor Ruimte en Ontwikkeling, landschapsarchitect en partner
 • Joep Klabbers, zoarchitecten, initiator en voormalig directeur Rotterdamse Dakendagen
 • David Kloet, karres+brands, partner/landschapsarchitect
 • Kristian Koreman, ZUS, founding parnter
 • Paul Langeweg, zelfstandig adviseur en Vereniging Deltametropool, bestuurder
 • Rob van Leeuwen, Morgenster Landschap, Amsterdam
 • Eric Luiten, Spoorbouwmeester
 • Jeroen Mensink, JAM* architecten, architect, eigenaar
 • Jaap Modder, Brainville BV, directeur en Vereniging Deltametropool, bestuurder
 • Joep Mol, coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West, voorzitter en Architectuur Film Festival Rotterdam, directeur
 • Bert Mooren, VNO-NCW West, directeur en Vereniging Deltametropool, bestuurder
 • Merten Nefs, Vereniging Deltametropool
 • Steffen Nijhuis, Hoofd landschapsonderzoek, TU Delft
 • Jorrit Noordhuizen, NOHNIK architecture and landscapes, landschapsarchitect / partner
 • Bas van der Pol, Architectuur Instituut Rotterdam, Directeur-bestuurder
 • Peter Paul Witsen, Bureau Westerlengte, planoloog
 • Eric-Jan Pleijster, LOLA Landscape Architects, landschapsarchitect en oprichter
 • Herman Reezigt, buro MA.AN Stedenbouw, Beeldende kunst, Architectuur en Landschap
 • Miranda Reitsma, Reitsma Stedebouw, eigenaar
 • Annemiek Rijckenberg, zelfstandig onderzoeker en adviseur
 • Yvonne Rijpers, Vereniging Deltametropool
 • Ton Schaap, stedenbouwkundige
 • Koos Seerden, Rho adviseurs voor Leefruimte, directeur
 • Dirk Sijmons, zelfstandig landschapsarchitect, voormalig partner H+N+S Landschapsarchitecten; voormalig Rijksadviseur Landschap
 • Willem Hein Schenk, De Zwarte Hond, architect, partner
 • Joost Schrijnen, stedebouwkundige
 • Steven Slabbers, Bos en Slabbers, oprichter, eigenaar
 • Wouter van Stiphout, Crimson Architectural Historicans, oprichter, directeur, eigenaar
 • Sven Stremke, Amsterdam Academie van Bouwkunst, Lector energielandschappen en WUR, Associate Professor Landschapsarchitectuur
 • Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
 • Marinke Steenhuis, SteenhuisMeurs, directeur, eigenaar
 • Maike van Stiphout, DS landschapsarchitecten, directeur en Academie van Bouwkunst van Amsterdam, hoofd landschapsarchitectuur
 • Willem Sulsters, gemeente Rotterdam, directeur Gebiedskwaliteit 
 • Geert Teisman, Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar Bestuurskunde
 • Joof Tummers, Movares, landschapsarchitect en manager regiokantoren
 • Co Verdaas, Over Morgen, adviseur
 • Leen Verbeek, Vereniging Deltametropool, bestuursvoorzitter
 • Martin Verwoest, gemeente Leiden, stedebouwkundig supervisor
 • Sjors de Vries, RUIMTEVOLK, directeur
 • Frits Wattjes, Movares Energy, Senior Adviseur
 • Edwin van Uum, Het Noordzuiden, eigenaar
 • Ton Venhoeven, VenhoevenCS, architect, stedebouwkundige, planoloog
 • Marco Vermeulen, Studio Marco Vermeulen, eigenaar, architect, stedebouwkundige
 • Pepijn van Wijmen, APPM, directeur en Vereniging Deltametropool, secretaris-penningmeester
 • Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en De Zwarte Hond, partner
0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!