YHS(YARDIMCI HİZMETLER SINIFI) KALDIRILSIN

YHS(YARDIMCI HİZMETLER SINIFI) KALDIRILSIN

3.027 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Recep Tayyip Erdoğan TBMM MSB (T.C Cumhurbaşkanı) ve tarafına Talat Aslan bu kampanyayı başlattı


110 bin YHS personeli, hizmet sınıfı değişikliği bekliyor (Kanun Teklifi)

Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan 111.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfi personeli, bulundukları siniftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarından, hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler. Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararının yer alması, Yardımcı Hizmetler Sinifi pe değişikliğine ilişkin beklentisini daha da arttırmıştır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETİ MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

GENEL GEREKÇE
Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan 111.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfi personeli, bulundukları siniftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarından, hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.
Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; "Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması" için çalışma yapılacağı kararının yer alması, Yardımcı Hizmetler Sinifi pe değişikliğine ilişkin beklentisini daha da arttırmıştır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadro unvanlarında görev yapan Devlet memurları, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı olarak;

-Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sinifin içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar. Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sinifi personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır.
-Yardımcı Hizmetler Sinifi personelinin yükselebileceği kadrolara (mühendis, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur) kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gidildiğinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavi açmamalarından dolayı YHS personelinin eğitim durumları yeterli olsa dahi görevde yükselerek söz konusu unvanlara atanmaları pek mümkün olmamaktadır
-Maaş ve emeklilik hakları bakımından sorun yaşamaktadırlar. 657 sayılı kanunda bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sinifina dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasinin rahatsızlık yaratmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Sinifi personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır.
Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucu YHS personeline ihtiyaç da kalmamış olduğundan YHS personelinin diğer hizmet sınıflarında değerlendirilmeleri kamu yararına olacaktır.

Bu itibarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici madde ile atıl durumda olan ve hali hazırda memurun tanımı ile uyuşmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı tümden kaldırılarak bu sinifta bulunan personelin öğrenimlerine uygun hizmet sınıflarında değerlendirilerek kamu yararının gözetilmesi ve verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

3.027 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.