Petition Closed

Stop Hanoi's new weapon against freedom of Speech and Opinion!

This petition had 1,539 supporters


Stop Hanoi's new weapon against freedom of Speech and Opinion!
(xin xem bản tiếng Việt ở dưới)

Dear Sir, Madam,

Social media such as Facebook and YouTube provide effective platforms for the grass root of Vietnam to express their voices on issues such as corruptions, human rights abuses, illegal land confiscations and countless other injustices.

The Communist Party of Vietnam has recently launched a new weapon against freedom of speech and opinion: Force 47. This brigade of 10,000 cyber warriors will control the internet and social media to fight 'wrongful views'.

This has been reported by several English news outlets:

1. Vietnam's 10,000-strong 'cyber army' slammed by rights groups -- http://news.abs-cbn.com/overseas/12/29/17/vietnams-10000-strong-cyber-army-slammed-by-rights-groups

2. Introducing Force 47, Vietnam’s New Weapon Against Online Dissent -- https://www.wsj.com/articles/introducing-force-47-vietnams-new-weapon-against-online-dissent-1514721606

3. Vietnam Deploys 10,000 Cyber Warriors to Fight ‘Wrongful Views’ -- https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-27/vietnam-deploys-10-000-cyber-warriors-to-fight-wrongful-views?cmpId=flipboard

4. Vietnam army reveals 10,000-strong cyber warfare unit -- https://www.ft.com/content/ef924a6e-ea14-11e7-bd17-521324c81e23

This ten thousands is an addition to the existing eighty thousands that are already in operation. The Communist Party of Vietnam is an obstinate violator of democratic and human rights principles. According to Human Rights Watch:

"In 2016, repression of Internet writers has accelerated. During the first nine months of the year, Vietnamese courts have convicted and sentenced to prison terms at least 18 bloggers and activists for violating a series of articles in the penal code that criminalize freedom of speech and religion." https://www.hrw.org/news/2016/09/19/vietnam-free-imprisoned-bloggers

According to ABS CBN News, http://news.abs-cbn.com/overseas/12/29/17/vietnams-10000-strong-cyber-army-slammed-by-rights-groups

Human Rights Watch deputy Asia director Phil Robertson labels this move as: “shocking new dimension to Vietnam’s crackdown on dissent”. While Shawn Crispin, Committee to Protect Journalists’ Southeast Asia said: “this is just the latest plank in a campaign to curb internet freedoms at all costs.” And Madeline Earp, senior research analyst with Freedom House said: “Vietnam very much follows China’s example when suppressing internet freedom, particularly when it comes to blocking websites and arresting dissidents,”

Freedom of speech for the grass root of Vietnam on Western social media is under threat. Staying silence in this instance is tantamount to condoning these horrendous violations of freedom of expressions rights and human rights.

The essence of the "Universal Declaration of Human Rights" must be respected by all signatories. It is not a laughingstock to be made fun of by the so-called government of the Socialist Republic of Vietnam.

Since the Socialist Republic of Vietnam is a signatory to the "Universal Declaration of Human Rights", we respectful request that United Nations Human Rights Council (UNHRC) intervenes on behalf of the grass root Vietnamese to stop Hanoi's new weapon: Force 47.

We also respectful request that Facebook and YouTube please kindly keep this in mind when receiving requests to terminate accounts.

Thank you and best regards
Vietnam Human Rights Foundation

***
Vietnamese - Tiếng Việt

Hãy ngăn chận vũ khí mới khống chế Tự Do Ngôn Luận và Tư Tưởng của Hà Nội!

Kính thưa ông bà,

Các loại mạng xã hội như Facebook và YouTube đã tạo điều kiện cho dân đen Việt Nam lên tiếng về những vấn đề như tham nhũng, vi phạm nhân quyền, chiếm đất đai bất hợp pháp và vô số những điều bất công khác.

Gần đây Đảng cộng sản Việt Nam đã lập một loại vũ khí mới nhằm đàn áp tự do ngôn luận và tư tưởng trên không gian mạng: Lực lượng 47. Một sư đoàn với 10,000 quân mạng sẽ kiểm soát mạng nói chung và các mạng xã hội và đàn áp những 'luận điểm trái chiều'.

Sự kiện này đã được các hãng tin tiếng Anh loan tải:

1. “Đạo quân mạng” 10,000 quân cộng sản Việt Nam bị các nhóm hoạt động nhân quyền cực lực lên án -- http://news.abs-cbn.com/overseas/12/29/17/vietnams-10000-strong-cyber-army-slammed-by-rights-groups

2. Lực lương 47, vũ khí mới của cộng sản Việt Nam nhằm khống chế bất đồng chính kiến trên mạng -- https://www.wsj.com/articles/introducing-force-47-vietnams-new-weapon-against-online-dissent-1514721606

3. Cộng sản Việt Nam lập một đoàn binh 10,000 quân để trấn áp những 'luận điểm trái chiều' trên mạng xã hội -- https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-27/vietnam-deploys-10-000-cyber-warriors-to-fight-wrongful-views?cmpId=flipboard

4. Quân đội cộng sản Việt Nam tiết lộ sư đoàn chiến tranh mạng 10,000 quân -- https://www.ft.com/content/ef924a6e-ea14-11e7-bd17-521324c81e23

Lực lượng 10,000 quân này được tăng vào lực lượng 80,000 quân đang hoạt động. Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang liên tục vi phạm các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền:

Theo Hội Theo Dõi Nhân Quyền, https://www.hrw.org/news/2016/09/19/vietnam-free-imprisoned-bloggers thì: “Trong năm 2016, đàn áp đối với những người viết lách trên mạng gia tăng. Trong chín tháng đầu tiên của năm 2016 các tòa án Việt Nam đã bỏ tù ít nhất 18 bloggers và các nhà hoạt động vì tội vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.”

Theo hãng tin ABS CBN News, http://news.abs-cbn.com/overseas/12/29/17/vietnams-10000-strong-cyber-army-slammed-by-rights-groups thì:

Ông Phil Robertson phó giám đốc của Hội Theo Dõi Nhân Quyền đánh giá sự kiện này là: “một biện pháp kinh người mà cộng sản Việt Nam sử dụng để đàn áp những người bất đồng chính kiến.” Trong khi bà Shawn Crispin, trong Hội Đồng Bảo Vệ Phóng Viên Ở Đông Nam Á phát biểu: “đây là một chiêu trò mới để đàn áp tự do mạng bằng bất cứ giá nào.” Và bà Madeline Earp, một nhà nghiên cứu và phân tích thâm niên của Freedom House: “Việt Nam rập khuôn Trung Quốc trong vấn đề đàn áp tự do mạng, đặc biệt là vấn đề ngăn chận các trang mạng và bắt bớ những người bất đồng chính kiến,”

Tự do ngôn luận cho dân đen Việt Nam trong các mạng xã hội Tây Phương đang bị đe dọa. Im lặng là chấp nhận nhân quyền và quyền tự do ngôn luận bị chà đạp.

Giá trị của “Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế” phải được tất cả các quốc gia ký tên tôn trọng. Nó không phải là trò hề mà nhà cầm quyền Việt Nam lúc nào cũng đem ra đùa giỡn được.

Vì nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký tên tuân thủ “Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế”, chúng tôi kính cẩn yêu cầu Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tích cực ngăn chận vũ khí mới của Hà Nội: Lực lượng 47.

Đồng thời chúng tôi cũng xin Facebook và YouTube lưu ý khi nhận những yêu cầu khóa accounts vì đó có thể liên quan đến Lực lượng 47.

Xin trân trọng cám ơn và xin kính chào.
Hội Bảo Vệ Nhân Quyền Việt NamToday: Vietnam Human Rights Foundation is counting on you

Vietnam Human Rights Foundation needs your help with “Council of the European Union: Stop Hanoi's new weapon against freedom of Speech and Opinion!”. Join Vietnam Human Rights Foundation and 1,538 supporters today.