Petición cerrada

RENFE-FEVE/ADIF RAM Ferrocarril Ferrol-Ribadeo:Contra o seu abandono / Contra su abandono

Esta petición ha conseguido 483 firmas


Estamos fart@s de retrasos, de ter que viaxar en bus e taxi coas molestias que conleva, porque os trens avarían diariamente. Non pode existir un ferrocarril sin trens. Fai anos que se suprimen os servicios nos horarios que máis usuari@s viaxaban. Viaxan usuari@s sen billete por falta de revisor, que despois non se contan para falsear as estadísticas, para quitar servizos. Zonas da vía presentan un mantemento precario, que retrasan os tempos de viaxe.

É unha infraestructura existente e é de xustiza que se aproveite ao máximo este servicio público.
Necesitamos a correcta prestación e organización dun servicio que hoxe é esencial (traballo, estudio, médico...) por ser a única oferta de transporte público de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense.
Resulta imprescindible para solucionar os  problemas solicitar as seguintes medidas:
-Material rodante. Reparación ou reforma das unidades co fin de eleminar os problemas de fabricación que arrastran. O parque de material de Ferrol está reducido a menos da metade por avarías contínuas, unidades antigas e traslados do material a outras zonas.
-Persoal. É necesario que se doten tódolos servicios de Interventor (revisor), que se repoñan os postos de Maquinistas, así como reforzar a plantilla dos talleres de mantemento e reparación de Ferrol.
-Infraestructura. Necesítase a limpeza de todo o perímetro da vía férrea, asegurar as trincheiras e realizar o resto de obras necesarias para retirar as existentes limitacións temporais de velocidade por seguridade, que ralentizan os tempos de viaxe. Manter as estacións existentes abertas e con persoal. Mellorar o acceso e estado dos apeadeiros.
- Horarios e política comercial. Resulta indignante nas cercanías Ferrol-Ortigueira, que un estudiante ou traballador de Ortigueira, Cerdido, Moeche... non poida usar o tren para ir a Ferrol por culpa dos horarios. Que menos que garantizar horarios compatibles co estudio e traballo; a primeira hora da mañá, mediodía e á noite; non facer viaxes a horas que non son serviciais para ningún colectivo. Nin que decir ten a inexistencia de cercanías na Mariña lucense, así como a mala colocación ou inexistencia de algún apeadeiro necesario. Podemos tamen falar da inexistente intermodalidade co bus ( que fácil enlazar en Sta. Icía co bus que leva ao Hospital). Clama ao ceo que se retiraran das estacións os horarios de bolsillo (ideais para a xente de avanzada idade) ou a creación dunha boa aplicación para móbil. Isto acompañado de que nin Feve, nin Renfe-Feve, nunca fixeron unha campaña publicitaria de fomento de uso desta liña de ferrocarril.

__________________________________________________________________

Estamos hart@s de retrasos, de tener que viajar en bus y taxi con las molestias que conlleva, porque los trenes averían diariamente. No puede existir un ferrocarril sin trenes. Hace años que se suprimen los servicios en los horarios que más usuari@s viajaban. Viajan usuari@s sin billete por falta de revisor, que después no se cuentan para falsear las estadísticas, y quitar servicios. Zonas de la vía presentan un mantenimiento precario, que aumentan los tiempos de viaje.

Es una infraestructura existente y es de justicia que se aproveche al máximo este servicio público.
Necesitamos la correcta prestación y organización de un servicio que hoy es esencial (trabajo, estudio, médico...) por ser la única oferta de transporte público de Ferrolterra, Ortegal y la Mariña Lucense.
Resulta imprescindible para solucionar los problemas solicitar las siguientes medidas:
-Material rodante. Reparación o reforma de las unidades con el fin de eliminar los problemas de fabricación que arrastran. El parque de material de Ferrol está reducido a menos de la mitad por averías contínuas, unidades antigüas y traslados de material a otras zonas.
-Personal. Es necesario que se doten todos los servicios de Interventor (revisor), que se repongan los puestos de Maquinistas, así como reforzar la plantilla de los talleres de mantenimiento y reparación de Ferrol.
-Infraestructura. Se necesita la limpieza de todo el perímetro de la vía férrea, asegurar las trincheiras y realizar el resto de obras necesarias para retirar las existentes limitaciones temporales de velocidad por seguridad, que ralentizan los tiempos de viaje. Mantener las estaciones existentes abiertas y con persoal. Mejorar los accesos y estado de los apeaderos.
- Horarios y política comercial. Resulta indignante que en las cercanías Ferrol-Ortigueira, un estudiante o trabajador de Ortigueira, Cerdido, Moeche... no pueda usar el tren para ir a Ferrol por culpa de los horarios. Que menos que garantizar horarios compatibles con el estudio y trabajo; a primera hora de la mañana, mediodía y noche; no hacer viajes a horas que no son serviciales para ningún colectivo. Ni que decir tiene la inexistencia de cercanías en la Mariña lucense, así como la mala colocación o inexistencia de algún apeadero necesario. Podemos también hablar de la inexistente intermodalidad con el bus ( que fácil enlazar en Sta. Icía con el bus que lleva al Hospital). Clama al cielo que se retiraran de las estaciones los horarios de bolsillo (ideales para la gente de avanzada edad) o la creación de una buena aplicación para móvil. Esto acompañado de que ni Feve, ni Renfe-Feve, nunca realizaron una campaña publicitaria de fomento del uso de esta línea de ferrocarril.

 Hoy: Pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeo cuenta con tu ayuda

Pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeo necesita tu ayuda con esta petición «Consellería de Infraestructuras e Vivenda : RENFE-FEVE/ADIF RAM Ferrocarril Ferrol-Ribadeo:Contra o seu abandono / contra su abandono». Únete a Pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeo y 482 personas que ya han firmado.