Petición cerrada

STOP Presa Mont-rebei

Esta petición ha conseguido 5.344 firmas


MANIFEST CATALÀ

“El Congost de Mont-rebei, patrimoni de tothom. No a la construcció d’una presa per part d’Endesa.”

Atenent la informació pública per part de la CHE, donant tràmit a la construcció d’una presa i central al vessant nord del Congost de Mont-rebei, de 28 metres d’alçada, que l’empresa Endesa vol construir i que afecta  als municipis de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà i Viacamp, a la Baixa Ribagorça.

Les persones sotasignats del present manifest, amb l’objectiu d’aturar el projecte, acordem:

Adherir-nos a la plataforma: “El Congost de Mont-rebei, Patrimoni de Tothom – No a la Presa d’Endesa” i donar suport al manifest en els següents termes: 

1.- Que el congost de Mont-rebei suposa un dels patrimonis naturals paisatgístics i històrics més important del Prepirineu.

2.- Que la seva extraordinària importància queda ben reflectida amb els grans reconeixements i figures de protecció que té; ha estat declarat reserva natural, és inclòs al PEIN, a la Xarxa Natura 2000, i declarat ZEPA. També es troba inclòs al catàleg de zones protegides del Pla de conca de l’Ebre dins de la Directiva marc de l’aigua de la CE. A més, es preveu que s’incorpori dins el projecte de Parc Natural del Montsec. I constitueix un dels espais més apreciats pel món de l’excursionisme.

3.- Que el projecte de presa i central hidroelèctrica que proposa construir Endesa suposarà una infraestructura que malmetrà els valors que personalitzen el Congost, generant impactes irreversibles en els atributs i la fisonomia del Congost de Mont-rebei.

4.- En l’actualitat, el Congost de Mont-rebei suposa un actiu i un dels principals signes d’identitat  del territori, no únicament ecològic, paisatgístic i històric, sinó un actiu econòmic que atreu milers de visitants anualment que incideixen de forma cabdal al sosteniment econòmic del territori.

 ____________________________________

MANIFIESTO

"El desfiladero de Mont-rebei, patrimonio de todos.No a la construcción de una presa por parte de Endesa. "

Atendiendo a la información pública por parte de la CHE, dando trámite a la construcción de una presa y central en la vertiente norte del desfiladero de Mont-rebei, de 28 metros de altura, que la empresa Endesa quiere construir y que afecta a los municipios de San Esteve de la Sarga, en el Pallars Jussà y Viacamp, en la Baja Ribagorza.

Las personas abajo firmantes del presente manifiesto, con el objetivo de detener el proyecto, acordamos:

 Adherirnos a la plataforma: "El Congost de Montrebei, Patrimonio de Todos - No a la Toma de Endesa" y apoyar el manifiesto en los siguientes términos:

1.- Que el desfiladero de Mont-rebei supone uno de los patrimonios naturales paisajísticos e históricos más importante del Prepirineo.

2.- Que su extraordinaria importancia queda bien reflejada con los grandes reconocimientos y figuras de protección que tiene: ha sido declarado reserva natural, está incluido en el PEIN, en la Red Natura 2000 y declarado ZEPA. También se encuentra incluido en el catálogo de zonas protegidas del Plan de cuenca del Ebro dentro de la Directiva Marco del Agua de la CE. Además, se prevé que se incorpore dentro del proyecto de Parque Natural del Montsec. Y constituye uno de los espacios más apreciados por el mundo del excursionismo.

3.- Que el proyecto de presa y central hidroeléctrica que propone construir Endesa supondrá una infraestructura que dañará los valores que personalizan el Congost, generando impactos irreversibles en los atributos y la fisonomía del desfiladero de Mont-rebei.

4.- En la actualidad, el desfiladero de Mont-rebei supone un activo y uno de los principales signos de identidad del territorio, no sólo ecológico, paisajístico e histórico, sino un activo económico que atrae miles de visitantes anualmente que inciden de forma capital al sostenimiento económico del territorio.

____________________________________

MANIFESTO

"The Mont-rebei heritage worldwide.No construction of a dam by Endesa."

In response to public information by the CHE, giving procedure for the construction of a dam and power station on the north side of Mont-rebei of 28 meters, the company Endesa wants to build and affects municipalities of Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà and Viacamp, a la Baixa Ribagorça.

The undersigning people of this manifesto with the aim of stopping the project, we agree on:

Subscribing to the platform: "The Mont-rebei, Everyone’s Heritage - Not to the Endesa’s dam" and to show suport in the following statements:

1. That the Mont-rebei is a natural heritage and one of the most important historical and scenic landscapes of the Pre-Pyrenees.

2. That the extraordinary importance is well reflected by the recognition and protection of relevant figures; it has been declared a nature reserve; it is included the PEIN , also in Xarxa Natura 2000, and declared SPA. Also included is the catalog of protected areas of the Ebro Basin Plan within the Water Framework Directive of the EC. In addition, it is expected to be added into the project of Natural Park of Montsec. And is one of the most popular in the world of trekking and hiking.

3. That the proposed infrastructure will damage both the values that ​​personalize the natural environment, creating irreversible impact on the appearance and attributes of Mont-rebei.

4. At present, the Mont-rebei represents an asset and a major distinguishing features of the territory, not only ecological, scenic, historic, but an economic asset that attracts thousands of visitors every year that are key points on how to sustain the area's economic capital.

 Hoy: Plataforma cuenta con tu ayuda

Plataforma en defensa de Mont-rebei necesita tu ayuda con esta petición «Confederación Hidrográfica del Ebro, ENDESA: Aturar la presa d'Endesa a Mont-rebei». Únete a Plataforma y 5.343 personas que ya han firmado.