Pétition fermée

Do not endorse and strengthen Bulgarian Mafia! Open Letter to British American Tobacco

Cette pétition avait 2 124 signataires


ОТВОРЕНО ПИСМО

До Управителния съвет на Бритиш-Американ Тобако, БАТ (British American Tobacco):

Не подкрепяйте и не укрепвайте българската мафия!

Аргументи срещу планираната от БАТ инвестиция в "Булгартабак" на стойност 100 милиона евро.

Уважаеми членове на Управителния съвет на БАТ,

Ние, долуподписаните, призоваваме към спазване на ангажимента ви за прозрачност и за прилагане на най-високите стандарти за корпоративно поведение и Ви молим да спрете обявената на 12 април сделка за „Булгартабак“ за 100 милиона евро.

Пoзволяваме си да ви напомним, че през февруари тази година парламентът на Великобритания прие така наречения британски „Законопроект Магнитски“. Тогава Министърът на сигурността на Обединеното кралство Бен Уолис каза: „Трябва да превърнем Обединеното кралство във враждебна среда за онези, които искат да се занимават с престъпления и корупция и да укриват и използват приходите от тях. В ситуация на все по-конкурентен международен пазар Великобритания просто не може да си позволи да бъде рай за мръсни пари.“

Предупреждаваме ви, че чрез сделката „Булгартабак“ вие ще подадете приятелска ръка на лица, „които искат да се занимават с престъпления и корупция и укриват и използват приходите от тях“. Ще дадете възможност на клептократи да се възползват от активи с вероятен престъпен произход.
Настояваме да вземете предвид сенчестата собственост в „Булгартабак“.

Знаете ли КОЙ е истинският му собственик? Знаете ли КОЙ ще спечели от вашата инвестиция? Умишлено използваме главни букви за КОЙ, за да насочим вниманието ви към тесните връзки между собствениците на „Булгартабак“ и криминалния модел „КОЙ“ на задкулисието в България. Упражнила ли е вашата компания така наречения дю дилиджънс (due diligence), за да проучи обстойно репутационния риск произтичащ от отношенията със собствениците или собственика на „Булгартабак“?

Съществуват изобилни доказателства, че приватизацията на "Булгартабак" е престъпна схема, осъществена с участието на български политици, както и че високопоставени служители на „Булгартабак“ са участвали в трансгранична контрабанда на цигари, мащабно укриване на данъци и сделки с терористични организации в региона на Близкия изток. Знае ли вашият Управителен съвет за наличието на тези доказателства? Загрижен ли е, че пристъпването към подобна сделка би подпомогнало българската мафия да присвои приходи с престъпен произход? Тревожи ли ви това, че престъпни и корумпирани групи може да използват парите на компанията ви, за да засилят контрола над медиите и да задълбочат корупцията в съдебната власт и между държавните чиновници в България, което е един много вероятен сценарий? Ще ви притесни ли това, че вашата инвестиция ще влоши допълнително условията в тази най-малко свободна и най-корумпирана държава в Европейския съюз?

Ако отговорът на който и да е от горните въпроси е „да“, тогава ние ви призоваваме да прекратите тази сделка. Престъпленията, извършени от собствениците на „Булгартабак“, в един момент неизбежно ще бъдат разследвани и разкрити, а активите на дружеството ще бъдат конфискувани от българското правителство. Само тогава БАТ биха могли да купят активите от правителството в чиста и прозрачна сделка и без риск за собствената си репутация.

Не купувайте от мафията сега!

OPEN LETTER

To the Board of Directors of British American Tobacco (BAT):

Do not endorse and strengthen Bulgarian Mafia. Arguments against the planned BAT €100M investment in Bulgartabac

Dear BAT Board Members,

We, the undersigned, call on your commitment to transparency and to the highest standards of corporate conduct and ask you to halt your company’s €100М Bulgartabac deal, announced on April 12.

We would like to draw your attention to the fact that, in February this year, the British Parliament adopted the so-called British ‘Magnitsky Bill.’ The U.K. Security Minister Ben Wallace said then: ‘We need to make the UK a hostile environment for those seeking to move, hide and use the proceeds of crime and corruption. In an increasingly competitive international marketplace, the UK just cannot afford to be a haven for dirty money.’

We alert you that with the Bulgartabac deal you would be extending a friendly hand to individuals ‘seeking to move, hide and use the proceeds of crime and corruption.’ You would be affording kleptocrats the opportunity to profit from assets of possible criminal origin.

We strongly suggest that you consider Bulgartabac’s shady ownership. Do you know WHO is the real owner of Bulgartabac? Do you know WHO will benefit from your investment? We deliberately use the capitalized WHO here to draw your attention to the association between the owners of Bulgartabac and the criminal backstage model ‘WHO’ in Bulgaria. Did your company perform actual due diligence of the reputation risk coming from dealings with the Bulgartabac's owners, or owner?

Ample evidence exists that the privatization of Bulgartabac was a criminal scheme involving high-profile Bulgarian politicians. Ample evidence exists that Bulgartabac officials were involved in cross-border smuggling of cigarettes, large-scale tax evasion and transactions with terrorist organizations in the Middle East region. Is your Board aware of the existence of this evidence? Is the Board concerned about the possibility that by proceeding with this deal BAT might be helping the Bulgarian Mafia to embezzle revenues of criminal origin? Were criminal and corrupt groups to use your company's money to tighten their grip on media and to deepen corruption among the judiciary and government officials in Bulgaria, which is a very likely scenario, would that disturb you, the Board members? Would it worry you if your investment worsened the conditions in this least free and most corrupt European Union country?

If your answer is yes to any of the above questions, please stop this deal. It is inevitable that one day the criminal dealings of the owners of Bulgartabac will be investigated and exposed, and the assets of the company seized by the Bulgarian government. BAT could then buy the assets from the government in a clean and transparent deal with no risk to its own reputation.

Do not buy from the Mafia now!

Evidence:

The Economist: Breaking up with Peevski
Bulgaria’s government must cut ties with the oligarchy

Bivol: Bulgartabac Mafia I Part 1: Undercover privatization - unique document reveals the dark side of the tobacco holding deal

Bivol: Bulgartabac Mafia II The "black money" trail -from Vienna to the Persian Gulf

Milliyet: Turkey Exposes Bulgartabac as Major Smuggler "Milliyet" published a report of the Turkish secret service on cigarette smuggling

Bivol: Bulgartabac Sold Cigarettes for More Than One Billion Dollars Annually to Iraqi Smuggler

Bivol: Middle East Distributors of Bulgarian Tobacco Maker Are Outlawed

Sofia Globe: Turkey bans Bulgarian politicians from entering country – reports

Bulgarian National Radio: Ѕmoke bіllowіng frаm Delyan Peevski's business empire

Bivol: How Much Does Peevski Weigh? BGN 1.5 Billion!
Deleted document proves the real scale of the oligarch’s empire 

Reporters Without Borders Latest Report: Media, When Oligarchs Go Shopping; Peevski Is Swinging Media Baseball Bats

The Guardian: Why Bulgaria is the EU's lowest ranked country on press freedom index

Spiegel: Bulgarischer Politiker Peewski Eisberg der Korruption

Wiener Zeitung: Land in Oligarch’s Hand

French Ambassador Urges Bulgarians Not to Emigrate and 'Leave Country to Peevski' 

Forbes: The Bulgarian Game Of ThronesБиволъ compte sur vous aujourd'hui

Биволъ a besoin de votre aide pour sa pétition “British American Tobacco: Don't buy from the Mafia! Open Letter to British American Tobacco”. Rejoignez Биволъ et 2 123 signataires.