Beenden Sie die Diskriminierung zwischen Asylbewerbern به تبعیض علیه پناهجویان پایان دهید

Beenden Sie die Diskriminierung zwischen Asylbewerbern به تبعیض علیه پناهجویان پایان دهید

Startdatum
2. September 2022
769 Unterschriften:Nächstes Ziel: 1.000
Jetzt unterstützen

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von Sazman Bimarz


ایران کشوریست نا امن!

بە برخورد تبعیض آمیز مابین  پناهجویان پایان دهید

حق پناهندگی پناهجویان فراری از چنگال رژیم های دیکتاتور و ناقض حقوق انسانی مشروع ترین حق هر انسان در این کره خاکیست و درخواست برای به رسمیت شناختن این حق نزد کشورهای امضا کنندە کنوانسیون ١٩٥١ ژنو یک امر بدیهی است و توقع اینکە بر اساس معیارهای مندرج در این کنوانسیون بدون تبعیض و استاندارد دوگانە برخورد شود باز هم یک توقع بجا و انسانیست.

بر اساس مشاهدات و تجربیات اعضا و فعالین سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز بعد از سال ۲۰۱۷ تاکنون روند بررسی پرونده پناهجویان از جمله پناهجویان ایرانی اعم از سیاسی، مذهبی، قومی، جنسیتی و آتئیست نه تنها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته بلکه از سوی اداره مهاجرت آلمان BAMF و بعلاوه دادگاه های مهاجرتی حقایق و مدارک ارائه شده از سوی متقاضیان نادیده گرفته شده است.

رفتارهای مغرضانه و تصمیمات ناعادلانە و غیر انسانی مراجع امور مهاجرت آلمانی نسبت بە پرونده پناهجویان عمدتا ایرانی و کرد به حدی بر پناهجویان فشار آورده که نای نفس کشیدن از آنها را گرفته است.  پناهجویان سیاسی و عقیدتی ای در آلمان با بسته شدن پرونده های سیاسی شان روبرو شده اند که در صورت بازگرداندن بە ایران با خطر اعدام روبرو خواهند شد. اما مقامات مربوطه آلمان حتی سعی می کنند تا برای احراز هویت این افراد را وادار کنند  به کنسولگری حکومتی مراجعه کنند که خواهان کشتن همین پناهجویان هستند. این نمایندگی و یا کنسولگری ها همان مراکزی هستند که نقشه ترور مخالفین جمهوری اسلامی در اروپا را می ریزند. نمونە بارز آن اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی کە در راس تیمی از مزدوران اجیر شدە ایرانی مقیم اروپا طرح بمب گذاری و ترور گروهی از اپوزیسیون ایرانی را در دستور کار داشت و خوشبختانە قبل از انجام کار در بلژیک بازداشت شد. فشارهای روحی بر پناهجویان موجب بیماریهای فیزیکی و روانی شده که فقط در یک نمونه می توان به خودکشی (خودسوزی) الا ترنس ایرانی اشاره کرد که علی رغم خطر جانی در ایران پرونده وی بسته شده بود و تنها راه چاره را در پایان دادن به زندگی پر از تبعیض و نابرابری خود میبیند.

میلیونها ایران از بدو بە قدرت رسیدن هیولای اسلامی بە دلایل مختلف ناچار بە ترک ایران شدە و از استرالیا تا آمریکای شمالی و اروپا اسکان گزیدەاند.

 

میلیونها پناهجوی ایرانی بە خاطر سلب آزادیهای سیاسی و مدنی، بە خاطر اقلیت دینی و ملی مورد تحقیر و ستم سیستماتیک قرار می گیرند. برخورد فاشیستی بە بهائیان نمونە بارز جنایت علیە اقلیت مذهبی می باشد. تبعیض و کشتار سیستماتیک و تبعیض علیە بلوچستان و مردم کردستان و افزایش اعدام در این مناطق نشانە تبعیض و ستم ملی بر این مناطق می باشد. میلیونها زن ایرانی از آپارتاید جنسی رنج می برد و جنگی تمام عیار  از ابتدای حاکمیت سیاە مذهبی بە نیمی از جامعە از بدو قدرت گیری حاکمان اسلامی تحمیل شدە و دەها زن مبارز در زندان هستند. خانم سپیدە رشنو، سپیدە قلیان، زینب جلالیان نمونەهای بارز اجحاف و بی حقوقی و شکنجە سیستماتیک حکومتی علیە  زنان هستند و علیرغم این آنان را با شکنجە وادار بە اعتراف اجباری می کنند. لیلا حسین زادە دانشجوی رشتە انسان شناسی علیرغم بیماری شدید در زندان بسر می برد، نرگس محمدی، زهرا محمدی  و غیرە، در جمهوری اسلامی هیچ کسی در امان نیست و هیچ صدای مخالف را بر نمی تابد. کارگران را بە بند می کشند و سناریوسازی برای آنان و معلمان مبارز بخشی از ترفند رژیم است. از سینماگران و کارگردانانی همچون محمد رسول اف، جعفر پناهی و  نمونە ای دیگر از بیدادگری جمهوری اسلامیست. در ایران تحت حاکمیت اسلامی مبارزە معلمان برای تحصیل رایگان و افزایش حقوق و رتبە بندی و ایجاد تشکل صنفی معلمان جرم و بعنوان "مخل امنیت" مجرم شناختە می شوند و بە همین دلیل ایران بزرگترین زندان معلمان، زنان، کارگران، فعالین سیاسی و مدنی و فیلمسازان است. هیچ فرد منتقدی احساس امنیت نمی کند. بە این لایل و هزاران دلیل دیگر ایران یکی از نا امن ترین کشورهای جهان است و نسبت بە جمعیت اش رکوردار رتبە اول در اعدام است. رئیس جمهوری کنونی ایران "ابراهیم رئیسی از عضویت در هیئت مرگ دهە شصت بە ریاست کابینە مرگ ارتقا یافتە است. 

 بە بند کشیدن نویسندگان متعهد در ایران بە قدمت عمر این رژیم می باشد. بکتاش آبتین از جملە اعضای متعهد کانون نویسندگان ایران بود کە آگاهان و برنامە ریزی شدە او را از خدمات درمانی شایستە محروم و سرانجام او را بە قتل رساندند. لیست جنایات رژیم اسلامی از حوصلە دەها اطلاعیە خارج است.

پناهجویان ایرانی از دست چنین حکومتی به کشور آلمان و سایر کشورهای امضا کنندە کنوانسیون ژنو پناە می آورند تا از امنیت جانی و زندگی شایستە انسان برخوردار باشند. اما متاسفانە با سیاستهای بغایت ضد انسانی وزارت مهاجرت این کشورها روبرو خواهند شد و علیرغم سالها انتظار پشت درهای بستە با تبعیض آشکار و سیاست یک بام و دو هوا روبرو خواهند شد، سیاستی کە پناهجویان اکراینی را بر سایر پناهجویان و فراریان جنگ و شرایط نا امن  ترجیح و مورد استقبال ویژە قرار می گیرند، استقبالی کە از نظر ما می بایست شامل کلیە پناهجویان فارغ از ملیت، زبان و  غیرە باشد نە اینکە راسیسم سیستماتیک در موردشان اعمال شود.  

 

سازمان بیمرز در قبال شرایط تحمیل شده بە پناهجویان خواستار مطالبات زیر میباشد:

۱. خواستار بازبینی و تجدید نظر در مورد احکام صادرە در رابطە با پناهجویان ایرانی از طرف ادارە مهاجرت آلمان هستیم.

۲. بە دلیل بیش از چهار دهە کشتار، تبعیض بە رسمیت شناختن ایران بعنوان یک کشور نا امن

۳. اعطای حق پناهندگی بە کلیە فراریان جهنم اسلامی 

۴. برسمیت شناختن برگەهای هویتی ارائەشدە از جانب پناهجویان و پایان دادن بە اعزام اجباری آنان بە کنسولگریهای رژیم اسلامی.

۵. خواهان رسیدگی فوری بە مطالبات برحق پناهجویان از جمله: صدور اجازه کار، بهرمند شدن از خدمات درمانی، حق تحصیل، آموزش و محیط مناسب برای زیست.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز کلیە پناهجویان ایرانی و سایر پناهجویان را بە اتحاد و همبستگی حول مطالبات فوق و سایر مطالبات دیگر فرا میخواند. ما همچنین از سازمانها و احزاب سیاسی ایرانی و غیر ایرانی انتظار حمایت همە جانبە داریم. اتحاد و همبستگی و متشکل شدن حول مطالبات ابتدایی و انسانی ضامن پیروزی ماست.

   

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز واحد غرب آلمان (زیگن)

٣٠ اوت ٢٠٢٢

Email: bimarz.swd@gmail.com

------------------------------


Iran ist ein unsicheres Land!

Beenden Sie die Diskriminierung zwischen Asylbewerbern

Das Recht der Asylsuchenden, die vor diktatorischen Regimen und Menschenrechtsverletzungen fliehen, ist das legitimste Recht eines jeden Menschen auf diesem Planeten, und die Forderung nach Anerkennung dieses Rechts durch die Unterzeichnerstaaten der Genfer Konvention von 1951 ist eine Selbstverständlichkeit, und die Erwartung, dass auf der Grundlage der in dieser Konvention enthaltenen Kriterien die Konvention ohne Diskriminierung und doppelte Standards behandelt wird, ist immer noch eine begründete und humane Erwartung.

Nach den Beobachtungen und Erfahrungen der Mitglieder und Aktivisten der Internationalen Organisation für iranische Flüchtlinge-Bimarz wurden die Fälle von Flüchtlingen, einschließlich iranischer Flüchtlinge, einschließlich politischer, religiöser, ethnischer, geschlechtsspezifischer und atheistischer Flüchtlinge, von der Einwanderungsbehörde nach 2017 bis heute nicht sorgfältig geprüft. Das deutsche BAMF und auch die Ausländergerichte haben die von den Antragstellern vorgelegten Tatsachen und Unterlagen ignoriert.

Vorurteilsbehaftete Verhaltensweisen und ungerechte und unmenschliche Entscheidungen der deutschen Einwanderungsbehörden im Fall von hauptsächlich iranischen und kurdischen Flüchtlingen haben die Flüchtlinge so sehr unter Druck gesetzt, dass sie nicht mehr atmen können. Politische und religiöse Asylbewerber in Deutschland sind mit der Einstellung ihrer politischen Verfahren konfrontiert, und wenn sie in den Iran zurückgeschickt werden, droht ihnen die Hinrichtung. Aber die zuständigen deutschen Behörden versuchen sogar, diese Menschen zu zwingen, das Konsulat der Regierung aufzusuchen, die diese Asylbewerber töten will, um ihre Identität zu überprüfen. Diese Stellen oder Konsulate sind dieselben Zentren, die die Ermordung der Gegner der Islamischen Republik in Europa planen. Ein deutliches Beispiel dafür ist Asadullah Asadi, ein iranischer Diplomat, der an der Spitze eines Teams angeheuerter iranischer Söldner, die in Europa leben, plante, eine Gruppe iranischer Oppositioneller zu bombardieren und zu ermorden, und glücklicherweise wurde er in Belgien verhaftet, bevor er den Terroranschlag verüben konnte. Der Druck, der auf Asylbewerbern lastet, hat zu körperlichen und psychischen Erkrankungen geführt, wofür nur ein Beispiel genannt werden kann: der Selbstmord (Selbstverbrennung) einer iranischen Transfrau, deren Fall trotz der Gefahr für ihr Leben im Iran abgeschlossen wurde und deren einzige Lösung darin bestand, ihr von Diskriminierung und Ungleichheit geprägtes Leben zu beenden.

Seit der Machtübernahme durch das islamische Monster sind Millionen Iraner aus verschiedenen Gründen gezwungen worden, den Iran zu verlassen, und haben sich von Australien bis Nordamerika und Europa niedergelassen.

Millionen iranischer Flüchtlinge werden wegen ihrer religiösen und nationalen Minderheit systematisch gedemütigt und unterdrückt, da ihnen ihre politischen und bürgerlichen Freiheiten vorenthalten werden. Die faschistische Unterdrückung der Bahá'í ist ein deutliches Beispiel für das Verbrechen an einer religiösen Minderheit. Die Diskriminierung und systematische Ermordung der Bevölkerung von Belutschistan und Kurdistan und die Zunahme der Hinrichtungen in diesen Gebieten sind ein Zeichen für die Diskriminierung und nationale Unterdrückung dieser Gebiete. Millionen iranischer Frauen leiden unter sexueller Apartheid, und seit Beginn der schwarzen religiösen Herrschaft wurde der Hälfte der Gesellschaft ein regelrechter Krieg aufgezwungen, und Dutzende von Kämpferinnen befinden sich im Gefängnis. Frau Sepideh Reshnu, Sepideh Qalian und Zeinab Djalalian sind eindeutige Beispiele für die Brutalität und Gesetzlosigkeit und die systematische staatliche Folter gegen Frauen, und trotzdem werden sie unter Folter zu einem Geständnis gezwungen. Leila Hossein Zadeh, eine Anthropologiestudentin, ist trotz ihrer schweren Krankheit im Gefängnis, Narges Mohammadi, Zahra Mohammadi und so weiter, in der Islamischen Republik ist niemand sicher und keine abweichende Stimme wird erhoben. Die Verhaftung der Arbeiter und die Schaffung von Szenarien für sie und die kämpfenden Lehrer ist Teil des Tricks des Regimes. Er ist einer der Filmproduzenten und Regisseure wie Mohammad Rasoulov, Jafar Panahi und ein weiteres Beispiel für die Gewalt der Islamischen Republik. Im Iran ist unter der islamischen Herrschaft der Kampf von LehrerInnen für freie Bildung, höhere Gehälter und die Gründung einer LehrerInnengewerkschaft ein Verbrechen und wird als "Sicherheitsbedrohung" angesehen. Aus diesem Grund gibt es im Iran das größte Gefängnis für LehrerInnen, Frauen, ArbeiterInnen, politische und bürgerliche AktivistInnen und FilmemacherInnen. Kein kritischer Mensch fühlt sich sicher. Aufgrund dieser und tausender anderer Gründe ist der Iran eines der unsichersten Länder der Welt und hat die höchste Zahl an Hinrichtungen im Verhältnis zu seiner Bevölkerung. Der derzeitige iranische Präsident Ebrahim Raisi wurde von einem Mitglied des Todesrates in den 1980er Jahren zum Leiter des Todeskabinetts befördert. 

Die Verhaftung von engagierten Schriftstellern im Iran ist so alt wie dieses Regime. Bektash Abtin war eines der engagierten Mitglieder des iranischen Schriftstellerverbands, dem von den Informierten und Geplanten eine angemessene medizinische Versorgung vorenthalten wurde und der schließlich getötet wurde. Die Liste der Verbrechen des islamischen Regimes sprengt den Rahmen der Informationen.

Iranische Asylbewerber suchen in Deutschland und anderen Unterzeichnerstaaten der Genfer Konvention Zuflucht vor einer solchen Regierung, um ihr Leben in Sicherheit und ein menschenwürdiges Leben zu genießen. Aber leider werden sie mit der unmenschlichen Politik der Einwanderungsministerien dieser Länder konfrontiert, und obwohl sie jahrelang hinter verschlossenen Türen warten, werden sie offen diskriminiert und mit der Politik des einen Daches und der zweierlei Luft konfrontiert, einer Politik, die ukrainische Flüchtlinge über andere Flüchtlinge und Flüchtlinge aus Krieg und unsicheren Verhältnissen stellt. Sie werden besonders bevorzugt und willkommen geheißen, was unserer Meinung nach alle Asylbewerber ungeachtet ihrer Nationalität, Sprache usw. einschließen sollte, anstatt sie systematisch rassistisch zu behandeln.


Die Organisation Bimarz stellt folgende Forderungen zu den Bedingungen, die den Asylbewerbern auferlegt werden:

1. Wir fordern eine Überprüfung und Neubeurteilung der Entscheidungen der deutschen Ausländerbehörde in Bezug auf iranische Asylbewerber.

2. Aufgrund von mehr als vier Jahrzehnten der Tötungen, der Diskriminierung und der Anerkennung des Iran als unsicheres Land


3. Gewährung des Asylrechts für alle Flüchtlinge aus der islamischen Hölle

4. Anerkennung der von den Asylbewerbern vorgelegten Personalausweise und Beendigung ihrer zwangsweisen Entsendung in die Konsulate des islamischen Regimes.

5. Forderung nach sofortiger Erfüllung der Forderungen der Asylbewerber, wie zum Beispiel: Erteilung einer Arbeitserlaubnis, Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, Recht auf Bildung, Berufsausbildung und angemessene Lebensbedingungen.


Die Internationale Organisation iranischer Flüchtlinge - Bimarz ruft alle iranischen Flüchtlinge und andere Flüchtlinge zur Einigkeit und Solidarität mit den oben genannten und anderen Forderungen auf. Wir erwarten auch die volle Unterstützung von iranischen und nicht-iranischen Organisationen und politischen Parteien. Einigkeit und Solidarität und die Organisierung um grundlegende und humane Forderungen sind die Garantie für unseren Sieg.


Internationale Organisation für iranische Flüchtlinge-Bimarz, Westdeutscher Verband (Siegen)

30. August 2022

Email: bimarz.swd@gmail.com

------------------------------


Iran is an unsafe country!

End discrimination between asylum seekers

The right of asylum seekers fleeing from the clutches of dictatorial regimes and violating human rights is the most legitimate right of every human being on this planet, and the request for the recognition of this right by the signatory countries of the 1951 Geneva Convention is a matter of course, and the expectation that based on the criteria contained in this Treating the convention without discrimination and double standards is still a reasonable and humane expectation.

Based on the observations and experiences of the members and activists of the International Organization of Iranian Refugees-Bimarz, after 2017, until now, the process of consideration the case of refugees, including Iranian refugees including political, religious, ethnic, gender, and atheist, has not been carefully investigated by the Immigration Department. The German BAMF and also the immigration courts have ignored the facts and documents which were provided by the applicants.

Biased behaviors and unfair and inhumane decisions of the German immigration authorities about the case of mainly Iranian and Kurdish refugees have put pressure on the refugees to such an extent that they are unable to breathe. Political and religious asylum seekers in Germany have faced the closure of their political cases, and if they are sent back to Iran, they will face the risk of execution. But the relevant German authorities even try to force these people to go to the consulate of the government that wants to kill these asylum seekers to verify their identity. These agencies or consulates are the same centers that plan to assassinate the opponents of the Islamic Republic in Europe. A clear example of that is Asadullah Asadi, an Iranian diplomat who, at the head of a team of hired Iranian mercenaries living in Europe, planned to bomb and assassinate a group of Iranian opposition, and fortunately, he was arrested in Belgium before doing the terroristic act. Mental pressures on asylum seekers have caused physical and mental illnesses, which can be mentioned in only one example, the suicide (self-immolation) of an Iranian trans woman, whose case was closed despite the danger to her life in Iran, and the only solution was to end her full of discrimination and inequality life.


Millions of Iranians have been forced to leave Iran since the Islamic monster came to power for various reasons and have settled from Australia to North America and Europe.

Millions of Iranian refugees are systematically humiliated and oppressed because of the deprivation of their political and civil liberties, because of their religious and national minority. The fascist treatment of the Baha'is is a clear example of the crime against the religious minority. Discrimination and systematic killing and discrimination against the people of Balochistan and the people of Kurdistan and the increase in executions in these areas are a sign of discrimination and national oppression of these areas. Millions of Iranian women suffer from sexual apartheid, and a full-scale war has been imposed on half of the society since the beginning of the black religious rule, and dozens of women fighters are in prison. Ms. Sepideh Reshnu, Sepideh Qalian, Zeinab Jalalian are clear examples of brutality and lawlessness and systematic government torture against women, and despite this, they force them to confess with torture. Leila Hossein Zadeh, an anthropology student, is in prison despite her severe illness, Narges Mohammadi, Zahra Mohammadi, etc., in the Islamic Republic, no one is safe and no dissenting voice is raised. They arrest the workers and create scenarios for them and the struggling teachers is part of the regime's trick. It is one of the cinematographers and directors such as Mohammad Rasoulov, Jafar Panahi and another example of the violence of the Islamic Republic. In Iran, under the Islamic rule, the struggle of teachers for free education and increasing the salary and ranking and creating a teachers' trade union is a crime and is recognized as a "security threat" and for this reason, Iran has the largest prison for teachers, women, workers, political and civil activists and Filmmakers. No critical person feels safe. For this reason and thousands of other reasons, Iran is one of the most insecure countries in the world and has the highest number of executions in relation to its population. The current president of Iran, Ebrahim Raisi, has been promoted from being a member of the Death Board in the 1980s to the head of the Death Cabinet.

Arresting committed writers in Iran is as old as this regime. Bektash Abtin was one of the committed members of the Iranian Writers Union, who were deprived of proper medical services by the informed and planned, and finally killed him. The list of crimes of the Islamic regime is beyond the scope of information.


Iranian asylum seekers seek refuge in Germany and other signatory countries of the Geneva Convention from such a government in order to enjoy the security of their lives and a dignified human life. But unfortunately, they will face the inhuman policies of the Ministry of Immigration of these countries, and despite waiting behind closed doors for years, they will face open discrimination and the policy of one roof and two airs, a policy that puts Ukrainian refugees over other refugees and refugees from war and unsafe conditions. They are given special preference and welcome, which in our opinion should include all asylum seekers regardless of nationality, language, etc., rather than systematic racism being applied to them.


Bimarz organization demands the following demands for the conditions imposed on the asylum seekers:


1. We demand a review and reconsideration of the rulings issued by the German Immigration Office regarding Iranian asylum seekers.

2. Due to more than four decades of killings, discrimination, recognition of Iran as an unsafe country

3. Granting the right of asylum to all the fugitives of the Islamic hell

4. Recognizing the identity cards presented by the asylum seekers and ending their forced sending to the consulates of the Islamic regime.

5. Demanding immediate attention to the demands of asylum seekers, including: issuance of work permit, benefiting from medical services, right to education, professional education and suitable environment for living.

 

The International Organization of Iranian Refugees - Bimarz calls all Iranian refugees and other refugees to unity and solidarity around the above and other demands. We also expect full support from Iranian and non-Iranian organizations and political parties. Unity and solidarity and organizing around basic and humane demands are the guarantee of our victory.


The International Organization of Iranian Refugees-Bimarz, West Germany Unit (Siegen)

30 August 2022

Email: bimarz.swd@gmail.com

 

 

 

Jetzt unterstützen
769 Unterschriften:Nächstes Ziel: 1.000
Jetzt unterstützen