Aslan İsmayılova qarşı təqibi dayandırın / Остановите преследование / Stop the prosecution

0 людей подписали. Следующая цель: 500


Cənab Prezident,

Biz ictimai xadim, hüquq müdafiəçisi Aslan İsmayılovun son illər bir sıra dövlət məmurlarının göstərişi ilə təqib olunmasından dərin narahatlıq hissi keçiririk və bununla bağlı ölkəmizdə hüquqlarımızın qarantı kimi Sizə müraciət edirik. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, A.İsmayılov uzun illərdir, heç bir siyasi, ictimai təşkilatda təmsil olunmasa da ölkəmizdə ciddi narahatlıq doğuran neqativ halların ictimailəşdirilməsində daim aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləyib. Xüsusilə Sumqayıt hadisələrində xalqımıza atılmış böhtanın ifşasında həlledici addımlar atıb. Dəfələrlə heç bir siyasi iddiasının olmadığını qeyd etməsinə baxmayaraq sırf sosial şəbəkələrdə apardığı aktiv vətəndaş mövqeyinə görə 2013-cü ildə Vəkillər Kollegiyasından xaric edilən A.İsmayılova qarşı təzyiqlər son zamanlar daha da artıb. Son bir ildə barəsində hamıya bəlli olan saxta ittihamlarla 3 fərqli cinayət işi açılaraq ölkədən çıxışına qadağa qoyulub, həbsinə hazırlıq gedir. Hesab edirik ki, beynəlxalq aləmdə tanınan, sosial şəbəkələrdə yüz minlərin rəğbətini qazanmış bir şəxsə qarşı bu gün atılan addımlar ancaq ölkədə gənginlik yaratmağa xidmət edir. Baş verənlər birinci növbədə dövlətimizə və xüsusilə Sizin nüfuzunuza zərər yetirir. Ölkə başçısı olaraq Sizdən Aslan İsmayılova qarşı edilən qanunsuzluqların durdurulmasında kömək etmənizi xahiş edirik.

Hörmətlə,
Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşları

* * * * * * * * * *

Господин Президент,

Мы испытываем глубокую обеспокоенность в связи с преследованием по указанию ряда чиновников общественного деятеля, правозащитника Аслана Исмаилова и обращаемся к Вам, как к гаранту наших прав в стране. Хотим довести до Вашего сведения, что несмотря на то, что А.Исмаилов долгие годы не состоял ни в одной из политических общественных организаций, он всегда демонстрировал активную гражданскую позицию в освещении всех негативных случаев, вызывающих сильную обеспокоенность в стране. Он сыграл важную роль в разоблачении клеветы против нашего народа по Сумгаитским событиям. Несмотря на то, что он неоднократно подчеркивал отсутствие у него каких-либо политических амбиций, после исключения в 2013 году из Коллегии Адвокатов, только лишь из-за активной гражданской позиции в социальных сетях, давление на А.Исмаилова в последнее время еще больше усилилось. За последний год против него возбуждены всем известные 3 уголовных дела по фиктивным обвинениям, стоит запрет на выезд из страны, идет активная подготовка к его аресту. Считаем, что шаги, предпринятые против А.Исмаилова, известного в мировой общественности, завоевавшего уважение сотен тысяч в социальных сетях, служат только лишь созданию напряжения в стране. Происходящее причиняет вред в первую очередь нашему государству и в особенности Вашему имиджу. Мы просим Вас, как главу государства, оказать помощь в приостановлении незаконных действий против Аслана Исмаилова.

С уважением,
Граждане Азербайджанской Республики

* * * * * * * * * *

Mr. President,

We are deeply concerned about the prosecution of Aslan Ismayilov, a public figure and human rights activist, by order of the number of government officials, and we appeal to you as a guarantor of our rights in the country. We would like to bring to your attention that despite the fact that for many years A.Ismayilov has not belonged to any political public organization, he always demonstrated an active civic position in covering all the negative cases that cause great concern in the country. He played an important role in exposing slander against our people over the Sumgait events in 1988. Regardless the fact that he repeatedly stressed the lack of any political ambitions, he was expelled in 2013 from the Bar Association because of an active civic position in social networks and consequently the pressure on A.Ismayilov has recently intensified even more. Over the past year, three well-known criminal cases have been brought against him on fictitious charges, there is a ban on him leaving the country and an active preparation for his arrest. We believe that the steps taken against a person known in the world community, who has won the respect of hundreds of thousands in social networks, serve only to create tension in the country. These events are harmful primarily to our state and, in particular, to your reputation. We ask you, as the head of state, to help in stopping illegal actions against Aslan Ismayilov.

Yours faithfully,
Citizens of the Republic of AzerbaijanCегодня Toghrul рассчитывает на вас

Toghrul Turan нуждается в вашей поддержке петиции «Aslan İsmayılova qarşı təqibi dayandırın / Остановите преследование / Stop the prosecution». Toghrul и 242 участника этой кампании рассчитывают на вас сегодня.