Gerbk, skatink ir gink informuotą skiepijimo pasirinkimo teisę visoje Europoje

Gerbk, skatink ir gink informuotą skiepijimo pasirinkimo teisę visoje Europoje

Started
September 15, 2018
Petition to
Artūras Bartašius
Signatures: 428,636Next Goal: 500,000
Support now

Why this petition matters

Started by Arturas Bartasius

 

Europos Sąjungos Pagrindinių Teisių Chartija aiškiai nurodo: „Laisvas ir informuotas sutikimas turi būti gerbiamas medicinos ir biologijos srityse“ [1].

Apytikriai 40% ES piliečių [2] vis dėlto neturi pagrindinių teisių, kai tenka susidurti su medicinos veiksmu – vakcinacija. Tai yra mūsų Visuotinių Žmogaus Teisių pažeidimas. 2011-ais metais, JAV Aukščiausiasis Teismas nutarė jog skiepai yra „NEIŠVENGIAMAI NESAUGŪS“ [3]. Taigi, privalomas skiepijimas, kuris yra primetamas mūsų piliečiams yra nei mediciniškai nei etiškai priimtinas, ypatingai kuomet medicinos, religijos ar filosofinės lengvatos atsisakyti skiepijimo nėra leidžiamos.

EFVV (http://www.efvv.eu grupė atstovaujama apie 20 Europas šalių (ES šalių narių bei ne ES šalių narių) reikalaujame:

1. Jog privaloma vakcinacija būtų panaikinta visoje Europoje, kadangi tai yra mūsų Universalių Žmogaus Teisių pažeidimas.                                 2. Jog privalomas skiepijimas niekada nebūtų įvestas tose šalyse, kuriose šiuo metų skiepai yra rekomenduojami.                                      3. Jog Atsargumo Principas būtų taikomas Europoje dėl vakcinavimo.    4. Jog Europos piliečiai galėtų visiškai laisvai naudotis informuoto skiepijimo pasirinkimo ir sutikimo teise.                                                   5. Jog efektyvi, nepriklausoma Europos Skiepų Šalutinių Reakcijų Pranešimo sistema (VAERS) būtų įkurta stebėti ir fiksuoti vakcinų sukeltas reakcijas.

Vienas milijonas parašų bent iš 7 ES šalių garantuos mums debatų teisę Briuselyje. Kad ir kokia būtų jūsų valdžios pozicija, prašome vienytis pasirašant peticiją ir ją plačiai dalinantis.

2016-ais metais buvo paskaičiuota jog beveik 400 milijonų europiečių ES šalių narių naudojasi informuotu skiepijimo pasirinkimo laisve, tačiau apytikriai 258 milijonai neturi tokių privilegijų [4]. Skiepijimai yra privalomi Belgijoj, Bulgarijoj, Kroatijoj, Čekijos Respublikoje, Prancūzijoj, Graikijoj, Vengrijoj, Italijoj, Maltoj, Lenkijoj, Portugalijoj, Slovakijoj, Slovėnijoj [5] ir potencialiai kitose šalyse, jei jos taps ES narėmis, kaip pvz. Albanija, Makedonija, Juodkalnija, Serbija. Todėl mes raginame visus Europiečius palaikyti kartu, reikalaujant vieningos vakcinacijos politikos, grindžiamos informuoto pasirinkimo ir sutikimo laisve. Taipogi reikalaujame, kad būtų sukurtas nepriklausomas ir veiksmingas vakcinų budrumo skyrius, užtikrinantis skaidrumą ir viešų rezultatų prieinamumą. Mes pagrįstai teigiame, jog privalomas skiepijimas turi būti panaikintas ir efektyvus Skiepų Šalutinių Reakcijų Pranešimo Sistema (VAERS) būtų įkurta, kadangi:

Bet koks nesavanoriškas ar priverstinis medicininis įsikišimas yra pažeidimas:

·          JT Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija;

·          ES Pagrindinių Teisių Chartija;

·          JT Vaiko Teisių Konvencija;

·          Europos Tarybos žmogaus teisių ir orumo apsaugos konvencija dėl biologijos ir medicinos taikymo: Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija;

·          Europos Pacientų Teisių Chartija;

·           JT Tarptautinis ir Pilietinių ir Politinių Teisų Paktas;

·          Ir netgi Niurnbergo Kodas (mokslinių tyrimų etikos principų rinkinys, skirtas medicininiams eksperimentams su žmonėmis, rinkinys kaip pasekmė po to, kai antrojo pasaulinio karo pabaigoje vyko vėlesni Niurnbergo tyrimai)

Smulkiau:

ES Pagrindinių Teisių Chartija aiškiai nurodo: „Kiekvienas asmuo turi teisę į fizinę ir psichinę neliečiamybę“ [6]. Joje taip pat nurodoma: „Medicinos ir biologijos srityse ypač turi būti gerbiamas: atitinkamo asmens, kuriam prieš tai buvo suteikta informacija, laisvas sutikimas, duotas įstatymo nustatyta tvarka;“ [7] ir galiausiai:  „Draudimas taikyti eugenikos metodus, ypač tuos, kuriais siekiama atlikti biologinę žmogaus atranką; draudimas naudoti žmogaus kūną ir kūno dalis kaip pasipelnymo šaltinį;“ [8].

Europos Tarybos konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos srityje aiškiai nurodo: „Žmogaus interesai ir gerovė yra svarbesni už išimtinius visuomenės ar mokslo interesus.“ [9]. Taip pat teigia: „Kiekviena intervencija sveikatos srityje gali būti atliekama tik gavus atitinkamo asmens laisvai duotą ir informuotumu pagrįstą sutikimą. Šiam asmeniui iš anksto suteikiama atitinkama informacija apie intervencijos tikslą ir pobūdį, taip pat apie jo padarinius ir pavojus. Atitinkamas asmuo gali bet kada laisvai atšaukti savo sutikimą“ [10].

Europos Pacientų Teisių Chartija aiškiai nurodo: „Kiekvienas asmuo turi teisę gauti visą informaciją, kuri leistų jam/jai aktyviai dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su jo/jos sveikata. Ši informacija yra būtina bet kokios procedūros, gydymo ir dalyvavimo moksliniuose tyrimuose sąlyga. (teisė sutikti)“ [11]. Taip pat teigia: „Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai pasirinkti gydymo procedūrą ir jos teikėją, remdamasis jam/jai suteikta išsamia informacija. (teisė laisvai pasirinkti)“ [12] taip pat: „Kiekvienas asmuo turi teisę nepatirti žalos, kurią gali sukelti netinkamai suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, gydytojo aplaidumas ir klaidos; kiekvienas asmuo turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir gydymą, atitinkantį aukštus saugumo standartus. (teisė į saugumą)“ [13].

JT Vaiko Teisių Konvencija aiškiai nurodo: „Tėvams... tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. Pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko interesai.“ [14].

Tarptautinis Politinių ir Pilietinių Teisių Paktas aiškiai nurodo: „Kiekvienas asmuo turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti ar pasirinkti religiją arba tikėjimą savo nuožiūra ir laisvę vienam ar kartu su kitais, viešai ar privačiai išpažinti savo religiją ar tikėjimą laikant pamaldas, atliekant tikėjimo apeigas ir mokant jo“ [15].

Niurenbergo kodeksas aiškiai nurodo: „Savanoriškas sutikimas žmogaus dalyko tyrimus yra absoliučiai būtina“ [16].

Šalutinių Vaistų Poveikiai (ADRs), į kuriuos yra įtrauktos Skiepų Šalutinės Reakcijos (VAEs), yra pranešta kad yra penktoji pagrindinė ligoninėse mirties priežastis [17], tačiau tai gali būti aukštesnėje pozicijoje, nes yra nepakankamai pranešama tokių atvejų. Kaip David Kessler (FDA vadovas prabuvęs beveik visą 9-tą dešimtmetį [18]) pripažįsta, taip pat dėl skiepų atvejų, nesugebėjimas atpažinti priežastinį ryšį, tarp skiepų ir jų šalutinių poveikių, yra didžiulė problema.

JAV Aukščiausiasis Teismas yra nutaręs jog skiepai yra „NEIŠVENGIAMAI NESAUGŪS“ [19].

Pagal Vokietijos Baudžiamąjį Kodeksą [20], skiepijimas yra invazinis medicininis veiksmas, sukeliantis kūno sužalojimą, dėl to tam yra reikalingas informutas sutikimas skiepijančio arba sutikimas jo/jos globėjų. Vis dėlto yra oficiliai pripažinta, kad yra didžiulės spragos dabartinių mokslo žinių apie vakcinaciją, todėl visiškos išankstinės informacijos pateikimas, tiesiog neįmanomas. Skiepų informaciniai lapeliai [21] nurodo daug galimų šalutinių poveikių, kartais įskaitant mirtį. Tol, kol egzistuoja rizika, susijusi su medicinine procedūra, jei saugumas negali būti garantuotas ir, jei negalima pateikti išsamios išankstinės informacijos, tuomet turi būti taikomas Atsargumo Principas.


Buvo įrodyta, regionuose, kuriose pasirinkta informuota skiepų pasirinkimo laisvė, jog aukštAS PSO rekomenduojamas vakcinų panaudojimo lygis pasiekiamas be privalomos vakcinacijos [22].

Kiekviena Europos valstybė skirtingai vertina teisinę atsakomybę už žalą dėl vakcinų, Bet pagrinde medicininės ir politinės valdžios institucijos , kaip ir vakcinų gamintojai nėra visiškai atskaitingi, taip paliekant nukentėjusios be kompensacijos ar paramos.

Kol kas nėra atlikta reikšmingų tyrimų, siekiant palyginti vakcinuotų ir nevakcinuotų vaikų sveikatą, bet yra didėjantis tyrimų skaičius parodantis, kad nevakcinuoti vaikai turi žymiai geresnę sveikatą nei jų paskiepyti bendraamžiai [23]. Tai yra sritis, kurioje reikia tolesnių mokslinių tyrimų.

Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau, mes reikalaujame:

1. Jog privalomas skiepijimas būtų panaikintas visose Europos šalyse;

2. Jog privalomas skiepijimas niekada nebūtų įvedamas jokioje šalyje, kur šiuo metu skiepai yra rekomenduojami;

3. Jog Atsargumo Principas būtų taikomas vakcinavimo atvejams visoje Europoje;

4.Jog Europos piliečiai visiškai laisvai galėtų naudotis informavimo laisve dėl skiepijimo pasirinkimo ir sutikimo, universalia žmogaus teise.

5. Ir jog nepriklausomas skiepų-budrumo skyrius būtų įkurtas, kuriam Skiepų Šalutinės Reakcijos (VAEs) būtų pranešamos ir, kad skaičiai bei VAEs rimtumas Europje būtų laisvai prieinamas visiems.

 

 

1.       https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=LT

3 str. 6 psl.

2.       Paskaičiuota naudojant: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population

https://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

3.       https://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf

4.       Paskaičiuota naudojant: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population

https://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

5.       https://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

6.       https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=LT 3 str.

7.       https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=LT 3 str.

8.       https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=LT 3 str.

9.       https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=14f228591c&documentId=TAIS.188028&category=TAD

10.   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=14f228591c&documentId=TAIS.188028&category=TAD

11.   www.donoryste.eu/file.php?id=25& 4 str.

12.   www.donoryste.eu/file.php?id=25& 5 str.

13.   www.donoryste.eu/file.php?id=25& 9 str.

14.   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

15.   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.174848

16.   http://lt.uawsi.com/nyurnbergskiy-kodekspervyiy-mejdunarodnyiy.html

17.   http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf bei https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4412588/

18.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555

19.   https://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf

20.   https://www.impfkritik.de//upload/pdf/Koerperverletzung/Koerperverletzung-IfSG-Erdle.pdf

21.   http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm

22.   Kaip pavyzdys, Škotijoj 97%: http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp

23.   http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/ ; http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf ; http://www.rescuepost.com/files/mawson-et-al-2017-vax-unvax-jnl-translational-science.pdf ir http://vaccineinjury.info/survey/comparison-of-the-state-of-health-of-unvaccinated-and-vaccinated-children.html

Support now
Signatures: 428,636Next Goal: 500,000
Support now