Apel al societății civile în contextul pandemiei/Обращение НПО в контексте пандемии

Apel al societății civile în contextul pandemiei/Обращение НПО в контексте пандемии

0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!
Inițiativa Pozitivă создал(а) эту петицию, адресованную Guvernul Republicii Moldova и

На русском ниже.

***

Apel public al organizațiilor societății civile privind respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici în condițiile pandemiei și consecințelor prognozate ale COVID-19

În contextul stării de urgență și a pandemiei de COVID-19 este important să asigurăm medicii și alte grupuri profesionale care se află în prima linie a luptei cu pandemia, cu toate mijloacele de protecție necesare, iar pacienții cu tratamentul necesar al tuturor bolilor.

În legătură cu aceasta, pentru a lupta cu pandemia de COVID-19 și consecințele ei, la nivel de țară este de o importanță vitală ca autoritățile:

 • să aloce în timp util finanțare suficientă pentru procurarea mijloacelor de protecție, medicamentelor și echipamentelor medicale;
 • să reprioritizeze achizițiile publice, reieșind din necesitățile stării de urgență și sănătății publice, în contextul pandemiei COVID-19 și a crizei economice prognozate;
 • să efectueze achiziții rapide, transparente și eficiente, conform unor proceduri simplificate pentru toate necesitățile urgente în domeniul sănătății.

În afară de aceasta, pentru menținerea încrederii cetățenilor în faptul că autoritățile întreprind toate măsurile posibile pentru salvarea vieților cetățenilor, solicităm transparență și obiectivitate în planificarea și desfășurarea procurărilor urgente. Transparența este o condiție importantă pentru încrederea societății în acțiunile autorităților, precum și pentru reducerea riscurilor de corupție și a creșterii eficienței achizițiilor publice.

În acest context, solicităm autorităților:

 1. să publice liste detaliate și specificațiile tehnice a mijloacelor de protecție, medicamentelor și echipamentului medical planificate pentru a fi achiziționate;
 2. să efectueze achiziții directe, inclusiv de la furnizori străini, pentru a avea acces la cele mai bune prețuri, calitate și termeni de livrare a mijloacelor de protecție, medicamentelor și echipamentului medical;
 3. să publice imediat contractele de achiziție a mijloacelor de protecție, medicamentelor și echipamentului medical, dar și rapoartele despre implementarea lor (bunurile, cantitățile livrate, etc);
 4. să asigurare transparența procedurii de soluționare a contestațiilor, iar Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor să organizeze ședințele de examinare a contestațiilor prin utilizarea mijloacelor moderne de conferințe video prin transmiterea în regim real online și cu publicarea tuturor contestațiilor și deciziilor emise pe pagina web a Agenției;
 5. să revadă prioritățile achizițiilor în alte domenii, cu scopul de a asigurare a tuturor necesităților în lupta cu pandemia COVID-19 și consecințele acesteia;
 6. să utilizeze posibilitatea desfășurării achizițiilor în comun cu alte state a mijloacelor de protecție, medicamentelor și echipamentului medical;
 7. să sporească monitorizarea și controlul achizițiilor directe fără licitații a bunurilor, serviciilor și lucrărilor în vederea evitării abuzurilor;
 8. să elaboreze un sistem electronic deschis de gestionare a stocurilor de mijloace de protecție, medicamente și echipament medical.

 

Este important să fie luate în considerare următoarele:

 • Procedurile de achiziție simplificate pentru lupta cu COVID-19. Pe 17 martie autoritățile au declarat stare de urgență. Aceasta a permis Comisiei pentru Situații Excepționale să decidă asupra simplificării procedurilor de achiziții necesare pentru combaterea COVID-19.
 • Lipsa de transparență în procesul de achiziții publice și lipsa de motivare a volumului achizițiilor necesare pentru lupta cu COVID-19. Autoritățile au alocat câteva zeci de milioane de lei pentru achiziția măștilor, mănușilor, combinezoanelor, ecranelor de protecție și respiratoarelor. Cu toate acestea, transparența și temeinicia acestor procese nu este suficientă. De exemplu, s-a propus procurarea a 1.957.980 de combinezoane pentru medici. În cazul în care acestea sunt de folosință multiplă, nu este clar de ce a fost nevoie de a achiziționa anume această cantitate, cu care s-ar putea de îmbrăcat aproape toată populația Moldovei. În același timp, oamenii se confruntă cu deficitul de măști protectoare, care, urmând exemplul altor țări, pot fi procurate centralizat și distribuite gratuit beneficiarilor.
 • Achizițiile directe de la furnizorii străini pot să reducă costul și timpul de livrare a mărfurilor achiziționate pentru a combate COVID-19. Până acum autoritățile au achiziționat mijloace de protecție și medicamente doar de la furnizorii locali. Aceasta însă limitează concurența și, în contextul stării de urgență, poate duce la creșterea costurilor și timpului de livrare. Cu toate acestea, legislația permite autorităților să efectueze achiziții de la companiile străine, ceea ce ar putea duce la creșterea concurenței, scăderea prețurile și accelerarea livrărilor. Autoritățile, însă, nu au profitat încă de această oportunitate.
 • Prioritățile în utilizarea mijloacelor publice în lupta cu pandemia COVID-19 și a consecințelor sale. Potrivit informației din sistemul de achiziții publice, unele autorități contractante continuă să inițieze achiziții de bunuri, servicii și lucrări, care nu sunt prioritare (automobile, lucrări de renovare etc.), având în vedere starea de urgență și criza economică prognozată.

Având în vedere impactul semnificativ al tuturor măsurilor luate asupra vieții oamenilor din Republica Moldova, vă rugăm să luați în considerare acest apel.

***

Открытое обращение общественных организаций о соблюдении принципов прозрачности и эффективности в использовании общественных денег в условиях пандемии и прогнозируемых последствий COVID-19

В Республике Молдова в условиях чрезвычайного положения и пандемии COVID-19 важно быстро обеспечивать врачей и другие профессиональные группы, находящиеся на передовой борьбы с пандемией всеми необходимым средствами защиты, а пациентов - необходимым лечением по всем заболеваниям. 

В связи с этим, для борьбы с пандемией и последствиями COVID-19 в масштабах страны является жизненно важным чтобы власти:

 • своевременно выделяли достаточные финансы для закупки защитных средств, лекарств и медицинского оборудования;
 • провели пересмотр приоритетности госзакупок с учётом потребностей чрезвычайного положения и общественного здоровья, связанных с пандемией COVID-19 и прогнозируемым экономическим кризисом;
 • проводили быстрые, прозрачные и эффективные закупки по упрощённым процедурам по всем срочным потребностям в области здравоохранения.

Кроме того, для сохранения доверия и уверенности граждан в том, что власти действительно делают все возможное для спасения жизней граждан, мы призываем к прозрачности и обоснованности в планировании и проведении срочных закупок. Прозрачность является важным условием доверия общества к действиям властей, а также снизит коррупционные риски и повысит эффективность закупок.

В связи с этим, мы призываем власти:

 1. публиковать детальные списки и технические характеристики планируемых к закупке средств защиты, лекарств и медицинского оборудования;
 2. применять прямые закупки, в том числе у иностранных поставщиков для достижения лучших цен, качества и сроков поставки средств защиты, лекарств и медицинского оборудования;
 3. незамедлительно публиковать контракты на поставку средств защиты, лекарств и медицинского оборудования, а также отчеты об их исполнении (поставленные товары, их количества и т.д.);
 4. обеспечить прозрачность в процедурах разрешения споров, а Национальное агентство по разрешению споров – проводить заседания по рассмотрению обжалований с использованием современных средств видеоконференций с прямой трансляцией в интернете и публиковать все поданные жалобы и принятые решения на веб-сайте Агентства;
 5. пересмотреть приоритетность закупок в других областях с целью обеспечения всех потребностей для борьбы с пандемией COVID-19 и её последствиями;
 6. использовать возможности осуществления совместных закупок средств защиты, лекарств и медицинского оборудования с другими странами;
 7. усилить мониторинг и контроль прямых закупок без торгов товаров, услуг и работ, чтобы избежать злоупотреблений;
 8. разработать открытую электронную систему управления запасами средств защиты, лекарств и медицинского оборудования.

Важно принять во внимание следующее

 • Упрощённые процедуры закупок товаров для борьбы с COVID-19. 17 марта власти объявили режим чрезвычайного положения. Это позволило Комиссии по чрезвычайным ситуациям принять решение об упрощении процедуры закупок товаров, которые необходимы для борьбы с COVID-19.
 • Недостаточная прозрачность процесса закупок и обоснованности закупаемых количеств и характеристик товаров для борьбы с COVID-19. Власти выделили несколько десятков миллионов леев для закупок масок, перчаток, комбинезонов, защитных экранов и респираторов. Однако, прозрачность и ясность обоснованности в рамках этих процессов недостаточна. Например, было предложено закупить 1.957.980 комбинезонов для врачей. В случае, если комбинезоны являются многоразовыми, непонятно, зачем необходимо закупать именно такое количество комбинезонов, в которое можно одеть почти всех жителей Молдовы. Наряду с этим, люди сталкиваются с нехваткой защитных масок, которые, по примеру других стран, можно закупать централизованно и распространять бесплатно.
 • Прямые закупки у иностранных поставщиков могут снизить стоимость и сроки поставки закупаемых товаров для борьбы с COVID-19. До сих пор власти закупали средства защиты и лекарства только у молдавских поставщиков. Это ограничивает конкуренцию и в условиях чрезвычайного положения может повысить стоимость и увеличит сроки поставки закупаемых товаров. Однако, законодательство позволяет властям проводить закупки и у иностранных компаний, что может повысить конкуренцию, снизить цены и ускорить поставки. Этой возможностью власти до сих пор не воспользовались.
 • Приоритеты в использования общественных средств для борьбы с пандемией COVID-19 и её последствиями. Согласно информации из системы электронных государственных закупок, некоторые организации-заказчики продолжают инициировать закупки товаров, услуг и работ, которые не являются приоритетными (автомобили, ремонтные работы и т.д.), учитывая ситуацию чрезвычайного положения и прогнозируемого экономического кризиса.

Учитывая значительное влияние всех предпринимаемых мер на жизни людей в Республике Молдова, просим принять во внимание данное обращение. 

 

Lista organizațiilor care susțin apelul/Список организаций, поддержавших обращение:

1.    AO „Initiativa Pozitivă”

2.    IDIS „Viitorul”

3.    PN „Programe medical sociale”

4.    BCU „Miloserdie”

5.    АО „Liga persoanelor care traiesc cu HIV din Republica Moldova”

6.    AO „Credința”

7.    CCOE „Respirația a doua”

8.    PN „Alianța de sănătate publică”

9.    Сentru de sprijin social „Trinity”

10. AO Centrul de informatii ” GENDERDOC-M”

11. Centrul de Resurse Jurice din Moldova

12. AO AGER

13. AO „Pentru Prezent și Viitor”

14. AO SMIT

15. AO „Adolescentul”

16. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)

17. AO „Centrul Regional pentru Politici Comunitare”

18. AO „Institutul pentru o Guvernare Deschisa”

19. AO „Pas cu Pas regiunea Sud”

20. Centrul de Sănătate și Dezvoltare Comunitară AFI

21. Comunitatea WatchDog.MD

22. Transparency International – Moldova

23. Institutul de Politici Publice

24.  AO Parinți Solidari

25. Institutul pentru Drepturile Omului 

26. A.O. „Cetățean Activ”

 

0 людей подписали. Следующая цель: 500
Когда эта петиция соберет 500 подписей, она вероятнее всего будет отображаться в подборке рекомендуемых петиций!