Petition Closed

Stop repressions against the members of the music and club scene in Tbilisi

This petition had 1,095 supporters


Jego Ekscelencja,
Ilia Darchiashvili
Ambasador Gruzji w Rzeczpospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Ambasadorze,

Jako organizatorzy, artyści i uczestnicy polskiego środowiska skupionego wokół niezależnej kultury klubowej wyrażamy głęboki sprzeciw wobec użycia siły w stosunku do nieuzbrojonych, pokojowo nastawionych uczestników wydarzeń związanych z zamknięciem klubów Bassiani i Cafe Gallery.

Kluby te zyskały międzynarodową renomę nie tylko jako miejsce rozrywki, ale przede wszystkim jako ważne i prężne ośrodki kultury niezależnej, stymulujące i wspierające oddolny ruch na rzecz wolności ekspresji, walki o prawa mniejszości i zniesienie różnic społecznych.  Są to wartości fundamentalne dla każdego demokratycznego państwa.

Brutalne zatrzymanie 60 osób, w tym właścicieli klubu Bassiani, Tato Getia i Zviada Gelbakhianiego, a także decyzję władz o zamknięciu klubów odczytujemy jako zamach na te wartości oraz próbę rozbicia ośrodków kultury niezależnej i oddolnego ruchu społecznego.

Najazd policji na kluby i masowe zatrzymania zbiegły się w czasie z głosowaniem w Gruzińskim Parlamencie nad ustawą liberalizującą prawo antynarkotykowe. Obecne drakońskie i nieskuteczne regulacje w tym zakresie, które uderzają w najsłabszych, a nie w źródło problemu, stały się w tym wypadku politycznym pretekstem służącym ograniczeniu wolności obywatelskich. W ten sam instrumentalny sposób wykorzystano tragiczną śmierć pięciu młodych osób.

Wydarzenia w Tbilisi odbiły się szerokim echem na całym świecie, a ich znaczenie wykracza daleko poza międzynarodowe środowisko kultury klubowej. Z niepokojem obserwujemy przyzwolenie władz na agresywne wystąpienia radykalnych środowisk  prawicowych i nacjonalistycznych wobec uczestników pokojowych demonstracji. Apelujemy o powstrzymanie spirali przemocy oraz o uwolnienie zatrzymanych i umożliwienie dalszej działalności klubom Bassiani i Cafe Gallery.

 

 

The Honourable Mr. Ilia Darchiashvili
Ambassador of Georgia to the Republic of Poland

Dear Honourable Ambassador,

 As organizers, artists and participants of the Polish community involved in the independent club culture, we express a strong opposition to the use of force against unarmed, peaceful participants of the events related to the closing of the Bassiani and Café Gallery clubs in Tbilisi.

These clubs have gained an international reputation not only as entertainment venues, but above all as important and dynamic centres of independent culture, stimulating and supporting a grassroots movement for freedom of expression, the fight for minority rights and reduction of social differences. These are fundamental values ​​for every democratic state.

The brutal detention of 60 people, including the owners of Bassiani, Tato Getia and Zviad Gelbakhiani, as well as the decision of the authorities to close the clubs, are interpreted as an attack on these values ​​and an attempt to break up the culture centres of an independent and grassroots social movement.

The police raids on the clubs and mass arrests coincided with the vote in the Georgian Parliament over the law liberalizing the anti-narcotics law. The current draconian and ineffective regulations in this area, which hits the most vulnerable, and not the source of the problem, have become a political pretext for restricting civil liberties. The tragic death of five young people was used in the same instrumental way.

The latest events in Tbilisi have had wide repercussions throughout the world, and their importance extends far beyond the international club culture environment. We are alarmed to note the authorities' consent to violent attacks of radical right-wing and nationalist circles against participants of peaceful demonstrations. We call for stopping the escalation of violence and for the release of detainees as well as allowing further activity of the Bassiani and Café Gallery clubs.Today: Anna is counting on you

Anna Rozwadowska needs your help with “Ambassador of Georgia : Stop repressions against the members of the music and club scene in Tbilisi”. Join Anna and 1,094 supporters today.