AMASYA LİSESİ YAŞASIN, YENİDEN DÖNEMİN MİMARİSİ İLE YAPILSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Medeniyetimizde Selçuklu Devleti’ne başkentlik, Osmanlı devleti'ne ikinci kuruluş yeri ve en önemli şehzade yurdu olan, Amasya bilim ve sanat merkezidir. Tanzimat’a kadar başlıca öğretim kurumu medreselerdi. Medreseler sultanlar, komutanlar ve varlıklı kişilerce vakıf yoluyla kurulan yüksek dereceli öğretim kurumlarıydı ve giderleri de vakıf gelirleriyle karşılanırdı.

            Medreseler Selçuklular ve Osmanlılar zamanından Tanzimat’a kadar yönetici, kadı ve ulema yetiştirerek yararlı olmuşlardır.  Daha sonra batıdaki gibi öğretim yapan okullar açılmaya başlamış, 1856 Islahat Ferman’ından bir yıl sonra kurulan Maarif-i Umumiye Nezareti, 1869 yılında “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi” adı altında bir nizamname hazırlanarak bazı okulların açılmasına karar verilmiştir.

Bu okullardan biriside öğretmen yetiştirmek amacı ile kurulması öngörülen Darü’l- Muallimler idi. O zaman Darü’l-Muallimin Osmanlı sınırları içinde yalnız İstanbul’da varken, 1875 yılında da Girit’te, Bosna’da ve Konya’da da açılmıştır. Okulların başarısını gören devlet büyükleri devamında ilk defa 1882 yılında AMASYA'da AMASYA DÂRÜLMUALLİMÎN ve daha sonra  Kosova, Sivas, Bursa, Selânik, Aydın, Halep, Ma‘mûretülazîz (Elazığ), Van ve Musul vilâyet merkezlerinde dârülmuallimîn açılmasına devam edilmiştir.  

1895’de AMASYA MEKTEB-İ İDADİSİ olarak hizmet veren Amasya Lisesi , 1926’dan itibaren Amasya ortaokulu olarak eğitim-öğretime devam etmiş günümüz eğitim Lise kısmı ise 1954-1955’te eğitim-öğretime açılmıştır. Bugüne dek binlerce (20 bini aşkın ) kişinin mezun olduğu Amasya Lisesi'nin binası 30 Mart 2013 tarihinde yıkılırken yerine belediyece tahsis edilecek arsaya yenisinin yapılacağına dair bir protokol olduğundan bahsedilmişti.Ş imdi ise bırakın yeniden yapılmayı,tamamen kapatılıyor.


Sn Amasya Valisi, Sn.İl Milli Eğitim Müdürü, Sn.Belediye Başkanı ve sayın yetkililer şehre mâl olmuş, şehrin hafızası,kültürü ve tarihi konumunda olan,şehrin adını taşıyan Amasya Lisesi'nin kapatılmasından vazgeçilmesini, adının yaşatılmasını talep ediyoruz. Yeniden ihyası söz konusu olduğunda dönemin mimarisine uygun bir şekilde tanzim edilmesini talep ediyoruz.