เรียกร้องรัฐให้เงินอุดหนุนถ้วนหน้าแก่เด็กเล็กทุกคน 0-6ปี เดือนละ 600บาท

เรียกร้องรัฐให้เงินอุดหนุนถ้วนหน้าแก่เด็กเล็กทุกคน 0-6ปี เดือนละ 600บาท

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!
หากถึง10,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
สุนี ไชยรส ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐบาล

สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0-6 ปี คนละ 600บาท/เดือน

จุดเริ่มต้นที่จำเป็นและสำคัญ ต่อการพัฒนาสวัสดิการสังคมทั้งระบบ

           การให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กแก่พ่อแม่เป็นรายเดือน และการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ เป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่ามาก เพราะ เด็กเล็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถึงวัย 6 ขวบ เป็นช่วงที่สำคัญของพัฒนาการทางสมองและอื่น ๆ มากที่สุด สวัสดิการเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้าจึงเป็นการสร้างรากฐานพลเมืองคุณภาพ

            หลังจากการผลักดันของภาคประชาสังคม ในปี 2558 รัฐบาลได้เริ่มโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับเด็กยากจนอายุแรกเกิดถึง 1 ปี คนละ 400 บาท/เดือน  ในปี 2559 -ปัจจุบันได้ขยายวงเงินเป็น 600 บาท/เดือน สำหรับเด็กเล็กแรกเกิดถึง 3 ปี แต่ยังจำกัดเฉพาะครอบครัวยากจน คนในครอบครัวต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวไม่เกิน 3,000 บาท โดยต้องผ่านกระบวนการคัดกรองที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน ส่งผลให้ผู้ลงทะเบียนเข้าถึงยาก และมีงานวิจัยจากทีดีอาร์ไอ  พบปัญหามีการตกหล่น 30%  ดังนั้นคนที่จนและคนที่เสี่ยงต่อความยากจนจึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนมีจำนวนมาก 

ข้อเสนอ

ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า  คือตั้งแต่ อายุ 0-6 ปี คนละ 600 บาท/ เดือน

          เงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าควรเป็นสิทธิสวัสดิการพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่จำกัดเงื่อนไขด้านความยากจน หรือเสี่ยงต่อภาวะยากลำบากเท่านั้น  ซึ่งเป็นการตีตราเด็กลูกคนจน  ไม่ใช่การสังคมสงเคราะห์  การให้แบบถ้วนหน้าจะลดความยุ่งยากซับซ้อน และขจัดการตกหล่นของคนจนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

              การให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ถือเป็นการตระหนักจากรัฐที่มีต่อการพัฒนาเด็กเล็กว่าเป็นเรื่องสำคัญของสังคมไทย

**อ่านเพิ่มเติม ข้อเสนอเชิงนโยบายรัฐให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า

ได้ที่นี่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=291292384994638&id=163621964428348

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!
หากถึง10,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว