เรียกร้อง ให้ กยศ. ยกเลิก กิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง

เรียกร้อง ให้ กยศ. ยกเลิก กิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 15,000 คน!


กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลประยุทธ์  จันทร์โอชา  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันสังกัดกรมอาชีวะศึกษา เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ด้วย น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีนโยบายให้มีการ จัดทำกิจกรรมจิตอาสา ในส่วนการปล่อยกู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์กับสังคมไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ทำให้ นักศึกษาได้รับความเดือดร้อน จากการ ทำกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ง ทำให้ขาดเรียน และส่งผลให้ นักเรียน นักศึกษาที่ หางานทำภาคค่ำได้รับผลกระทบ อันก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างที่จะตามมา   กยศ. ควรตระหนักถึงปัญหาสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบันมากกว่าออกคำสั่งให้ทำตาม นี่ไม่ใช่ อาสา แต่ เป็น การบังคับ โดยที่ ไม่ได้รับการยิมยอมจากนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ดังนั้น ขอให้ ทาง กยศ. ยกเลิก นโยบายดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลข้ออ้างแต่ประการใด..

 

ขอแสดงความนับถือ

เครือข่ายผู้กู้เงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา