Petition update

ก้าวต่อไปของแคมเปญ #พรบคอม เวทีประกาศกระทรวง ศุกร์ 23 จุฬา และ อาทิตย์ 25 ธรรมศาสตร์

เครือข่ายพลเมืองเน็ต

Dec 21, 2016 — ## ร่างผ่านแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างต่อ
- 16 ธ.ค. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
- สมาชิกสนช.ร่วมลงคะแนน 172 คน เห็นชอบ 168, ไม่เห็นชอบ 0, งดออกเสียง 4
- รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ใน 120 วันหลังจากนั้น
- ระหว่างนั้น กระทรวงดิจิทัลจะเร่งออกประกาศกระทรวงทั้งหมด ภายในมี.ค. 2560


## ร่างถูกแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างจากร่างวันที่ 18 พ.ย. 2559
- ในร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอต่อสนช. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 ได้เพิ่มคำว่า "ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน" ลงในมาตรา 14 (1) ซึ่งน่าจะทำให้มาตรานี้ถูกใช้ "ฟ้องปิดปาก" ได้ง่ายขึ้น
- ระหว่างการอภิปรายวาระ 2 ในสนช.เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 มีการแก้ไขในรายละเอียดจำนวนหนึ่ง ซึ่งเท่าที่บันทึกได้ถึงขณะนี้ มีดังนี้
- ตัดคำว่า "การบริการสาธารณะ" ออกจากมาตรา 12 และ 14 (2)
- ยุบรวมมาตรา 20 กับมาตรา 20/1 เข้าด้วยกัน
- เปลี่ยนสัดส่วน "คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลกลาง" ในมาตรา 20/1 [เดิม] จาก 5 คน (รัฐ 3 เอกชน 2) เป็น 9 คน (รัฐ 6 เอกชน 3)
- สนช.ยังไม่เผยแพร่ร่างสุดท้ายที่ได้แก้ไขให้ประชาชนได้รับทราบ


## การรณรงค์หลังจากนี้ - 370,000 ชื่อนี้มีความหมายอย่างไร

- การรณรงค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบกฎหมายและมาตรการการควบคุมข้อมูลข่าวสาร อันเนื่องมาจากการเสนอร่างกฎหมาย “เศรษฐกิจ/ความมั่นคงดิจิทัล” 10 ฉบับ เมื่อปลายปี 2557/ต้นปี 2558 หลังจากร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ผ่านไปแล้ว เรายังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในข้อมูลข่าวสารของพวกเราเองต้องติดตามต่อไป

- ระยะสั้น 1: ติดตามตรวจสอบ “กฎหมายลูก” หรือประกาศกระทรวงดิจิทัล ที่จะใช้กับมาตรา 11, 15, 17/1, และ 20 โดยเฉพาะประกาศตามมาตรา 15 และ 20 ที่จะเกี่ยวกับการตรวจสอบ ระงับ และลบข้อมูลโดยตรง

- ระยะสั้น 2: ติดตามตรวจสอบ ร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คือ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งใกล้จะเข้าสู่สนช.ในเดือนมกราคม และอีกฉบับคือ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ที่ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการพ.ร.บ.คอม ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา 20 (3) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่

- ระยะกลาง 1: หลังรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้และประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ติดตามว่าในระหว่างให้มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ประชาชนจะมีเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเรื่องนโยบายของพรรคการเมืองมากน้อยเพียงใด จะมีการใช้กฎหมายเช่นมาตรา 14 (1) ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือกฎหมายอื่นๆ มากดดันหรือปิดกั้นข้อมูลจนทำให้ประชาชนไม่สามารถมีข้อมูลที่รอบด้านในการตัดสินใจลงคะแนนหรือไม่

- ระยะกลาง 2: หลังรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้และมีรัฐบาลใหม่แล้ว หากต้องการจะเสนอแก้ไขกฎหมาย เราสามารถทำได้ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องมีการขอเอกสารแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติ มาตรา 133 บัญญัติไว้ว่า "มาตรา 133 ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ ก็แต่โดย
(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (2) หรือ (3) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี"

- ระยะยาว ร่วมปฏิรูปกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพทางข้อมูลข่าวสารของประชาชน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโทรศัพท์และโทรคมนาคม กฎหมายเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครองนักข่าวและผู้เปิดเผยความไม่ชอบมาพากล (whistleblower)


## กิจกรรม

- กิจกรรมหลักของเครือข่ายพลเมืองเน็ตในขณะนี้ คือการติดตามตรวจสอบกฎหมาย และเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายได้อย่างเต็มที่
- เราสนับสนุนการแสดงออกออนไลน์ในวิธีต่างๆ ตราบเท่าที่วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่กระทบกับผู้ไม่เกี่ยวข้องจนเกินพอดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
- สัปดาห์นี้ จะมีเวที 2 เวที ที่จะพูดถึงการร่างประกาศกระทรวงและสิ่งที่จะตามมา โดยตัวแทนของเครือข่ายพลเมืองเน็ตจะไปร่วมทั้ง 2 เวที

- วันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 9:00-12:00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวที “ก้าวต่อไปของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หลังพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559” มีผู้ประกอบการอย่าง LINE และ Lazada และที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการฯพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วม เนื้อหาจะเน้นมาตรา 15, 16/2 และ 20 และการออกร่างประกาศกระทรวงหลังจากนี้เพื่อมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการ
https://www.facebook.com/thainetizen/photos/pb.116319678129.-2207520000.1482314477./10154900507973130/?type=3&theater
ที่หอประชุมใหญ่จุฬาฯ

- วันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 13:30-17:00 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวที “ประเทศไทย หลังพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559” โดยเนื้อหาจะเน้นถึงการทำงานของสื่อสารมวลชน โซเชียลมีเดีย และบรรยากาศเสรีภาพในการแสดงออกหลังจากนี้ โดยมีวิทยากรจากสมาคมสื่อระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตัวออกเฉียงใต้ร่วมแลกเปลี่ยน

- ทั้งสองงานเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าได้ มีข้อเป็นห่วงและข้อเสนออะไร ไปที่สองงานนี้ได้


## ก่อนจะจากกันไปสำหรับจดหมายฉบับนี้
- ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันลงชื่อ กระจายข่าว และพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายนี้ ไม่ว่าจะในประเด็นใด มุมมองใดก็ตาม เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็สำคัญทั้งสิ้น เพราะนี่คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่พื้นที่ออนไลน์น่าจะเป็นพื้นที่ไม่กี่พื้นที่ที่เหลือพอจะทำได้ การแสดงออกของพวกเราทุกคนมีความหมาย และจากนี้เรายังมีงานที่จะได้ทำร่วมกันอีกมาก

- ขอต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล ที่ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เป็นวันแรก ติดตามรัฐมนตรีของเราได้ทางทวิตเตอร์ @DrPichet มีอะไรก็สื่อสารกับท่านได้ตรงเลย โลกทุกวันนี้รวดเร็วขึ้นมาก ระยะห่างระหว่างรัฐมนตรีกับประชาชนมีน้อยลง เราจะได้สื่อสารเข้าใจตรงกันมากขึ้น

- ขอเรียกร้องสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รีบเผยแพร่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับที่สนช.ลงมติเห็นชอบโดยด่วน เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เห็นร่างที่ได้แก้ไขเพิ่มเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ทั้งฉบับ และสามารถใช้เพื่อติดตามประกาศกระทรวงและเตรียมตัวระบบในความดูแลของตนต่อไป


สวัสดีครับ


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.