ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

ยกเลิกจัดสอบ U-NET

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน59,160คน


เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมสถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.).ได้ลงมติว่า ให้นักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยที่สมัครใจเข้าร่วมสอบ U-NET เพื่อวัดความรู้และประเมินคุณภาพในระดับปริญญาของสถาบันการศึกษานั้นๆ ซึ่งจะเริ่มขึ้นปลายปี 57 ตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะสมัครใจเข้าร่วม 

ทั้งนี้ มีข้อกังวลว่าอาจมีการนำผลคะแนน U-NET ไปใช้เพื่อรับพิจารณาเข้าสมัครทำงาน  โดย สทศ. อาจจะประสานไปยังหน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ เพื่อให้ใช้คะแนน U-NET เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วย นักศึกษาอย่างพวกเราจึงกังวลว่าผลคะแนน U-NET ซึ่งไม่สามารถวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างแท้จริง จะกลายมาเป็นตัวชี้ชะตาว่าพวกเราจะได้งานทำหรือไม่

การสอบ U-NET ไม่ได้ช่วยวัดความรู้และมาตรฐานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และไม่สามารถชี้วัดอะไรได้เลยกับตัวนักศึกษา ในด้านความรู้ แต่ละสถาบันก็มีการวัดผลกันอยู่แล้ว การสอบ U-NET จึงเป็นระบบที่ซ้ำซ้อน ส่วนในด้านทักษะที่จำเป็นในการทำงานบางอย่าง เช่น ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือมาตรฐานจริยธรรม ก็วัดกันไม่ได้ด้วยการสอบข้อเขียนอย่างที่ สทศ. เสนอแนะ

การเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนการสอนที่เน้นจินตนาการเปิดกว้างไม่มีที่สิ้นสุด เน้นการคิดวิเคราะห์และการหาความรู้ด้วยตัวเอง นักศึกษาแต่ละคนจึงมีวิธีการหาความรู้ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีคุณภาพเช่นกัน อีกทั้งแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาก็มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง ยากแก่การจัดมาตรฐานให้อยู่เฉพาะในกรอบของสทศ. และที่ผ่านมา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็วนเวียนกับการสอบต่างๆ ที่ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างมาแล้วตลอดชีวิตการเรียน

ดังนั้น เราขอเรียกร้องให้ สทศ.ยกเลิกการสอบ U-NET เพราะเป็นการสอบที่ซ้ำซ้อน ไม่มีความจำเป็น สิ้นเปลีอง และมีแต่จะสร้างปัญหา พวกเราได้พยายามคัดค้านการสอบครั้งนี้อย่างเต็มที่   แต่ผู้ใหญ่ใน สทศ.ยังคงประกาศเดินหน้าไม่สนใจเหตุผลและข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างพวกเรา

เราขอเชิญชวนเพื่อนๆ นักศึกษาและทุกท่านให้ร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงในการคัดค้านการสอบ U-NET ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในครั้งนี้ โดยเราจะนำรายชื่อของทุกท่านไปยื่นให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้ต่อไป

  Popethorn อยากให้คุณช่วย

Popethorn Parkpittchaya ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.): ยกเลิกจัดสอบ U-NET» ร่วมกับ Popethorn และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 59,159 คน