ขอให้วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวน

ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

ขอให้วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวน

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน60,092คน
สร้างแล้ว
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

ผมชื่อ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทำงานด้านการอนุรักษ์ทะเล ผมใคร่ขอความสนับสนุนจากคุณผู้รักทะเลทุกท่าน เพื่อผลักดันให้วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวน  

วาฬบรูด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในทะเล วาฬชนิดนี้มีความยาวเกิน 15 เมตร น้ำหนักมากกว่า 20 ตัน จึงถือเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่เป็นประจำในประเทศไทย ปัจจุบัน มีวาฬบรูด้าเพียง 50 ตัวในอ่าวไทย วาฬจะเข้ามาหากินในบริเวณอ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์


การเข้ามาหากินของวาฬบรูด้า นอกจากเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของอ่าวไทย ยังเป็นพฤติกรรมที่หาชมได้ยาก (ดังภาพ) จนกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีวาฬเข้ามาหากินใกล้เมืองหลวงมากที่สุด ทำให้มีประชาชนจำนวนมากไปท่องเที่ยวชมวาฬ อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยในรายละเอียดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนเครือข่ายคนรักวาฬที่ช่วยสนับสนุน 

อย่างไรก็ตาม จำนวนวาฬมีอยู่น้อยมาก อีกทั้งการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกิจการทางทะเลอย่างหนาแน่นในบริเวณนี้ ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงว่า วาฬบรูด้าอาจเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ทั้งนี้ มีวาฬบรูด้าที่บาดเจ็บหรือตายเป็นประจำทุกปี จึงเป็นที่มาของการรณรงค์ “สนับสนุนให้วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวนลำดับที่ 16 ของประเทศไทย

การผลักดันวาฬบรูด้าให้เป็นสัตว์สงวน จะช่วยยกระดับความสำคัญของวาฬ ทำให้เกิดมาตรการต่างๆ ในการดูแลและช่วยเหลือวาฬ เช่น ศูนย์วิจัยและช่วยเหลือวาฬ การให้ความรู้และสร้างการท่องเที่ยวชมวาฬอย่างยั่งยืน เช่น พิพิธภัณฑ์วาฬ เครือข่ายท่องเที่ยวชมวาฬ ฯลฯ ตลอดจนยกระดับให้วาฬบรูด้าเป็น "สัตว์สัญลักษณ์แห่งอ่าวไทย" ช่วยส่งเสริมให้กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงกลายเป็นแหล่งดูวาฬเชิงอนุรักษ์ระดับโลก และเกิดพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ในอ่าวไทยไว้ให้จงได้

การผลักดันดังกล่าว ได้ผ่านการประสานงานเบื้องต้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม เป็นเวลามากกว่า 23 ปีที่ประเทศไทยไม่ได้ประกาศสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์สงวน (พะยูนถูกประกาศเป็นสัตว์สงวนลำดับที่ 15 ในพ.ศ.2535)

การประกาศวาฬบรูด้าให้เป็นสัตว์สงวน จึงจำเป็นต้องมีแรงสนับสนุนจากคนรักทะเลไทย เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ตลอดจนคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติ ได้รับทราบถึงความห่วงไยของคนรักทะเลทุกท่าน 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ จะจัดงานสัมมนาวาฬบรูด้าในกลางเดือนกรกฎาคม เราจะถือโอกาสนี้ สื่อสารถึงความสนใจใส่ใจของคนไทยต่อวาฬ ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสื่อมวลชนที่จะช่วยกันเผยแพร่ต่อไป

ทุกพลังของเราจึงมีความหมาย และนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของวาฬบรูด้าที่จะอยู่รอดอย่างยั่งยืนคู่เคียงคนไทยต่อไป ผมใคร่ขอยืนยันว่า เราจะทำให้ทุกเสียงของพวกเราเกิดประโยชน์มากที่สุดครับ 

ยืนยันการรณรงค์ได้ประสบความสำเร็จ

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน60,092คน

แชร์แคมเปญรณรงค์นี้